Program kurzu

Časový harmonogram

Úterý
17. 9. 2019

08,30   Registrace účastníků, ranní káva
10,00   I. blok přednášek
12,00 Přestávka na oběd
14,00   II. blok přednášek
17,00   Ukončení prvního dne

Středa
18. 9. 2019

09,00   III. blok přednášek
12,00   Oběd
13,30   IV. blok přednášek
16,00   Diskuze, závěr kurzu

Osnova kurzu

 1. Teoretický základ pro potrubí zopakovaný a doplněný
  Membránový a momentový stav napjatosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, základní vztahy pro přímočaré kmitání, přímočaré vlastní kmitání s tlumením a vynucené kmitání, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 2. Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí
  Rozdělení zatížení podle provozních podmínek a podle kritérií dovoleného namáhání a stability. Rozdělení dynamických zatížení. Společné vlastnosti dynamických zatížení. Seznam a uspořádání mezních stavů, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.
 3. Dynamika tekutin v potrubí
  Základy mechaniky tekutin pro potrubí, přeměna energie od proudění na tlakovou energii v potrubí, reakce od proudění tekutiny v redukci a rozšíření, reakce od proudění tekutiny v ohybu, sčítání sil od proudění v reálném potrubí, volný ustálený výtok z potrubí, zatížení axiální silou od vlnovcového kompenzátoru, hydraulický ráz, odvození Žukovského rovnice, výpočet sil působících na potrubí a doba tohoto působení, odpouštění bezpečnostní armatury, výpočet sil a doby působení, průtok vícefázové tekutiny, výpočet sil a doby působení, ráz způsobený výbuchem mimo potrubí, výpočet tlaku a doby působení. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech. Příklad výpočtu hydraulických zatížení potrubí.
 4. Kvazistatická řešení dynamických zatížení
  Zatížení způsobená impulzem (rázem), Dynamický součinitel zatížení, zatížení nahodilých zatížení (vítr a seizmicita)  kvazistaticky. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.
  Příklad výpočtu kvazistatického zatížení potrubí
 5. Modální a harmonická analýza potrubí
  Modální analýza soustavy hmotných bodů, výpočet vlastní frekvence a tvaru vlastní frekvence, tlumení kmitání potrubí, tlumení třením v kluzných podpěrách, určení velikosti vlastní frekvence pro přerušení výpočtu, výpočet vzorců pro určení matice tuhosti. Harmonická analýza kmitání hmotného bodu, a soustavy hmotných bodů. Výpočty budící frekvence a budící síly v konkrétních případech, u rotačních strojů, pístového čerpadla či kompresoru, kmitání vyvolané prouděním tekutiny, budící frekvence větru. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 6. Spektrální analýza
  Spektrální analýza všeobecně, teoretické základy, určení velikosti a počtu modů, při které se výpočet spektrální analýzy přeruší. Metody kombinací nezapočítaných modů. Metody kombinací jiných veličin, spektrální analýza zatížení impulzem, definování impulzu a odezvy na něj.odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, časová posloupnost působení zatížení. Seizmická spektrální analýza, projevy seizmického zatížení, vysvětlení základních pojmů a součinitelů návrhového zatěžovacího spektra, vytvoření seizmických návrhových zatěžovacích spekter, třídy významu potrubí, seizmické oblasti, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech
 7. Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?
  Řešení vibrací mechanickým zabráněním, přeladěním, zatlumením, řešení, když potrubí nevyhoví rázu, uložení potrubí v případě seizmicity, příklady špatného uložení, konstrukční řešení tlumičů kmitů.
 8. Vysokocyklová únava pro potrubí
  Základní informace o únavě, tři stadia porušení, hypotéza Palmgren –Miner, charakteristiky vysokocyklové a nízkocyklové únavy, únavová křivka v normě EN 13480-3, vlivy na únavu,  Příklad vysokocyklové únavy
 9. Bezpečnost a spolehlivost potrubí
  Názvosloví a analýza rizik, rizika při provozu potrubí, mezní stavy a rizika – vztah, minimalizace rizika, životnostně – spolehlivostní výpočty, modely poruch, příklady
 10. Základní informace o plastech
  Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů,  viskoelasticita, primární sekundární napětí, kríp a relaxace, modul viskoelasticity, viskoplasticita, reologické modelování, Kelvin-Voigtův model, Maxwellův model, Norton-hoffův model, rozdělení plastů.
 11. Vlastnosti potrubí z plastů
  Skořepiny z plastů, rozměrové řady plastových trubek, materiály plastových trubek, PE, PP, PB, PVC, PVDF, ABS, PFA, technické normy pro získání materiálových vlastností plastů.
 12. Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů
  Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.
 13. Pružnostní analýza potrubí z viskoelastických materiálů
  Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Výpočet podle ruské normy.  Související technické normy. Příklad výpočtu potrubí z plastů.
 14. Základní informace o kompozitech (laminátech)
  Návrhová analýza kompozitů, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací, klasická laminátová teorie, složení kompozitů, druhy kompozitů, zkratky a názvosloví, vlastnosti kompozitů, porušení kompozitů, porušení vláken, porušení mezi vlákny.
 15. Potrubí z FRP/GRP
  Návrh prvků potrubí a tvorba potrubní třídy, návrh a výpočet tloušťky stěny, výroba laminátových komponent, vrstvení laminátů, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro laminátová potrubí, příklad tvorby potrubní třídy.
 16. Pružnostní analýza potrubního systému z FRP/GRP
  Výpočet potrubního systému – všeobecné zásady, maximální napětí, maximální deformace, cyklické zatížení, výpočet podle ISO14692-3, výpočet podle britských norem, možnosti výpočtu programem. Související technické normy. Příklad výpočtu laminátového potrubí FRP/GRP

Studijní materiály budou pro účastníky kurzu k dispozici on line již během kurzu.
Vezměte prosím své notebooky, tablety s sebou.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů