SÚIP hlásí meziroční pokles pracovní úrazovosti o 5%

V roce 2019 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Český báňský úřad (ČBÚ) celkem 42 416 pracovních úrazů, což je pokles o téměř 5 procent ve srovnání s předchozím rokem, kdy došlo k 44 365 pracovním úrazům. Snížil se rovněž počet smrtelných pracovních úrazů, pracovní úrazovost žen a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců. Nicméně stále platí, že většina pracovních úrazů se stává neodhadnutím, nebo špatným posouzením míry rizika.

Celková úrazovost (bez rozdílu pohlaví úrazem postižené osoby) klesla o 1 949 pracovních úrazů. Pracovní úrazovost žen za loňský rok klesla o 542 úrazů, a to z 14 389 úrazů žen v roce 2018 na 13 847 úrazů v roce 2019. Z celkového počtu zaznamenal ČBÚ 30 pracovních úrazů žen. Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežli by odpovídalo jejich podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce.

Potěšitelné je, že počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců loni klesl na 61, oproti 77 těmto úrazům v roce předchozím, a ani v jednom případě se nejednalo o smrtelný úraz nebo o úraz s hospitalizací nad 5 dnů.

V roce 2019 zaznamenal SÚIP 92 smrtelných pracovních úrazů a ČBÚ 3 smrtelné pracovní úrazy, což znamená výrazný pokles oproti roku předchozímu, kdy došlo k 123 takovým úrazům. Nejvíce těchto úrazů se v roce 2019 stalo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Hl. městě Praze.

Vzhledem k závažnosti smrtelných  pracovních úrazů uvádíme pro srovnání delší časovou řadu. Od roku 2002, kdy jich bylo celkem 206, se jejich počet snižoval až na 152 smrtelných pracovních úrazů v roce 2006. V letech následující hospodářské konjunktury opět počet smrtelných pracovních úrazů o něco vzrostl, ovšem vzápětí v roce 2009 výrazně klesl na 105 případů. V následujících letech se pohyboval mezi 110–120 případy. V roce 2016 klesl na 104 případů a v roce 2017 dokonce na 95 případů. V roce 2018 byl zaznamenán nárůst na celkový počet 123. V roce 2019 počet smrtelných úrazů poklesl na 95.

Meziročně rovněž výrazně poklesl počet závažných pracovních úrazů. V roce 2019 bylo celkem zaznamenáno 1 006 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, z toho 988 zaznamenal SÚIP a 18 ČBÚ. V roce předchozím to bylo celkem 1 149 úrazů, počet těchto úrazů tedy meziročně poklesl o téměř 150 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je zaregistrováno v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji.

Příčiny pracovních úrazů

Podle klasifikace ESAW se pracovní úrazy dělí do 15 kategorií. Podobně jako v roce 2018, i v roce 2019 se nejvíce pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to více než 81 procent ze všech úrazů. V roce 2018 tato příčina činila také téměř 79 procent. Další významnou příčinou byly také nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Ostatní kategorie příčin pracovních úrazů jsou v záznamech o pracovních úrazech uváděny v mnohem menší míře.


Související články