ČOI: tlakové lahve opakovaně vykazují nedostatky

Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnost tlakových lahví s obsahem technických plynů, které se obvykle využívají k čepování limonád, piva nebo jiných nápojů. Inspektoři zkontrolovali 22 typů těchto výrobků a u 6 typů zjistili nedostatky.

„Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků a k velkému počtu hospodářských subjektů, které nabízejí distribuci a plnění tlakových lahví, plánujeme provést další kontrolní akci, které by se zúčastnily inspektoráty České obchodní inspekce ve všech regionech, což by zajistilo větší počet kontrol a tedy komplexnější obraz situace na trhu.“

Mojmír Bezecný, ředitel České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na přepravitelná tlaková zařízení opakovaně plnitelné tlakové lahve. Při plnění a distribuci těchto lahví může docházet k závažnému porušování právních předpisů, které mohou ohrozit i bezpečnost uživatele.

U výrobků bylo kontrolováno značení a dokumentace v souladu s příslušnou legislativou, zejména prohlášení o shodě, kopie certifikátů, protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody. Bylo také kontrolováno příslušné oprávnění související s hospodářskou činností kontrolovaných subjektů – oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny, které vydává Technická inspekce ČR.

V roce 2020 provedla ČOI 28 kontrol u hospodářských subjektů, které byly v postavení distributora. U nich zkontrolovala 22 typů těchto produktů a porušení právních předpisů zjistila u 6 typů výrobků. Nedostatky se týkaly povinného značení shody (1 případ), kdy výrobek byl naplněn jinou látkou, než pro kterou byl vyroben, což zákon nedovoluje.  V 5 případech chyběly údaje o určení obsahu tlakové lahve, o nebezpečí, které souvisí s obsahem. Rovněž na ní nebyla uvedena bezpečnostní upozornění, které je nutné respektovat při skladování a provozu lahve. V 1 případě chyběly předepsané informace v českém jazyce.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila 4 pokuty příkazem na místě v celkové hodnotě 13 000 Kč. V 1 případě vydala návrh na zahájení správního řízení za přestupek a v 1 případě uložila zákaz uvádění a dodávání na trh výrobku do doby zjednání nápravy.

Kontrolní akce prokázala opakované nedostatky týkající se tlakových zařízení na přepravu plynů, které již byly zjištěny v předchozí kontrolní akci v roce 2019, kdy inspektoři ČOI uskutečnili 6 kontrol u distributorů tlakových lahví, u kterých zkontrolovali 5 typů tohoto produktu. Nedostatky zjistili celkem u 3 typů. Ty měly nedostatečné značení, průvodní dokumentaci, včetně nesprávného značení jména vlastníka. V jednom z těchto případů se jednalo navíc o distribuci výrobku (tlakové lahve), který zcela neodpovídal platným předpisům – byl distribuován jako obal plynu pro potravinářské účely, avšak s označením „HASICÍ PŘÍSTROJ CO2“. V dalším případě bylo zjištěno neplatné osvědčení k plnění tlakových lahví plyny. Vzhledem k tomu, že problematika takového osvědčení nespadá do pravomoci ČOI bylo toto zjištění postoupeno příslušným orgánům státní správy.

Příslušné právní předpisy:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, konkretizované nařízením vlády č. 208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
  • požadavky na označení tlakových nádob a nádob pro třídu 2 jsou stanoveny podle mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsi
  • požadavky na označení lahví na přepravu plynu stanoví požadavky evropských norem, resp. českých technických norem

Související technické normy:

  • ČSN EN ISO 13769:2009 Lahve na plyny – Značení ražením, která stanovuje požadavky na značení ražením znovu plnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu > 0,5 litru a ≤ 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny
  • ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky, včetně změny A1:2013, která stanovuje požadavky na provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících jeden druh plynu nebo směsi plynů
  • ČSN EN 1089 – 3:2012 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení, která  stanovuje požadavky na systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lékařské použití zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi

Související články