Novinky v legislativě – leden 2022

Nové vyhlášené předpisy platné od 31.12.2021

ČísloNázev předpisu
525/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním p…
526/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v l…
527/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace p…
528/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějš…
529/2021 Sb.Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k int…
530/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách matu…
531/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a …
532/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
533/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z…

Nové účinné předpisy od 01.01.2022

ČísloNázev předpisu
484/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočt…
35/2021 Sb.Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
36/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných c…
125/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
190/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
202/2021 Sb.Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
204/2021 Sb.Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
207/2021 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
218/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých da…
220/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, záko…
222/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předp…
223/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
224/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkone…
226/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
227/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých stá…
243/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve z…
252/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících…
253/2021 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění …
265/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
278/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
279/2021 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
286/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o …
289/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
297/2021 Sb.Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících…
311/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při její…
324/2021 Sb.Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o…
325/2021 Sb.Zákon o elektronizaci zdravotnictví
326/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
327/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 …
328/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
330/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další záko…
331/2021 Sb.Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
333/2021 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
340/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolida…
341/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a …
342/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby od…
347/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdě…
ve znění 420/2021 Sb.
348/2021 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
349/2021 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro r…
356/2021 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vym…
357/2021 Sb.Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
359/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se pov…
362/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a…
363/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi…
364/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních…
365/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o s…
366/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějšíc…
367/2021 Sb.Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaný…
368/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s…
371/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících…
374/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zák…
377/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního …
378/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
382/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdě…
383/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných c…
388/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu d…
389/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, v…
391/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění…
393/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti p…
396/2021 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
397/2021 Sb.Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nic…
398/2021 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, ba…
399/2021 Sb.Vyhláška o úvěrových ukazatelích
401/2021 Sb.Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
403/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování …
404/2021 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022
405/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o …
406/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služ…
409/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve zně…
411/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků…
412/2021 Sb.Vyhláška o rozpočtové skladbě
414/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve z…
416/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozděj…
418/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 S…
420/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a …
ve znění 531/2021 Sb.
424/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění…
425/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojiš…
428/2021 Sb.Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
429/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž …
430/2021 Sb.Technická vyhláška o účetních záznamech
431/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přeprav…
432/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich …
433/2021 Sb.Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
437/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
442/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se…
444/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva fin…
445/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchov…
446/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s…
447/2021 Sb.Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodn…
449/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dět…
451/2021 Sb.Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
452/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozem…
453/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými zákl…
454/2021 Sb.Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci
455/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních přís…
456/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a p…
457/2021 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úraze…
458/2021 Sb.Vyhláška Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o invest…
461/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním bar…
462/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
464/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu po…
465/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Minister…
467/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve…
468/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezb…
469/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
475/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o…
476/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve …
482/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve z…
483/2021 Sb.Vyhláška o následcích povinného očkování
485/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami opr…
487/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
488/2021 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
489/2021 Sb.Registrační vyhláška
490/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
497/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do …
498/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_…
499/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání…
500/2021 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám s…
501/2021 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služe…
503/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvod…
504/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
507/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů sr…
508/2021 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nem…
509/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve zn…
510/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
511/2021 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ce…
512/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních …
513/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
514/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění…
515/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmen…
516/2021 Sb.Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, v…
517/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
521/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlá…
522/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb…
525/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním p…
526/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v l…
527/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace p…
528/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějš…
529/2021 Sb.Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k int…
530/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách matu…
531/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a …
532/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
533/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z…

Nová konsolidovaná znění 01.01.2022

ČísloNázev předpisu
141/1961 Sb.Trestní řád
ve znění 220/2021 Sb.
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
ve znění 286/2021 Sb. 218/2021 Sb.
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
ve znění 326/2021 Sb.
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
ve znění 374/2021 Sb.
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
ve znění 218/2021 Sb.
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
ve znění 297/2021 Sb.
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
ve znění 418/2021 Sb.
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
ve znění 251/2021 Sb.
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 330/2021 Sb.
21/1992 Sb.Zákon o bankách
ve znění 353/2021 Sb.
37/1992 Sb.Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
ve znění 516/2021 Sb. 222/2021 Sb.
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
ve znění 364/2021 Sb. 36/2021 Sb.
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 364/2021 Sb. 501/2020 Sb.
358/1992 Sb.Notářský řád
ve znění 286/2021 Sb. 218/2021 Sb.
360/1992 Sb.Autorizační zákon
ve znění 47/2020 Sb.
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
ve znění 353/2021 Sb. 324/2021 Sb. 297/2021 Sb. 286/2021 Sb. 251/2021 Sb. 609/2020 Sb. 343/2020 Sb.
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 286/2021 Sb.
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
ve znění 371/2021 Sb. 363/2021 Sb. 286/2021 Sb. 253/2021 Sb.
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
ve znění 218/2021 Sb.
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
ve znění 220/2021 Sb.
23/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupit…
ve znění 227/2021 Sb.
109/1994 Sb.Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
ve znění 226/2021 Sb.
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
ve znění 418/2021 Sb.
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 220/2021 Sb.
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ve znění 484/2020 Sb.
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 507/2021 Sb. 363/2021 Sb.
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 330/2021 Sb. 469/2020 Sb.
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
ve znění 374/2021 Sb. 218/2021 Sb.
289/1995 Sb.Lesní zákon
ve znění 364/2021 Sb.
177/1996 Sb.Advokátní tarif
ve znění 406/2021 Sb.
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 418/2021 Sb. 374/2021 Sb. 365/2021 Sb.
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 371/2021 Sb.
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 174/2021 Sb.
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
ve znění 484/2020 Sb.
134/1998 Sb.Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
ve znění 482/2021 Sb. 243/2021 Sb.
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
ve znění 299/2021 Sb.
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
ve znění 366/2021 Sb.
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 36/2021 Sb.
166/1999 Sb.Veterinární zákon
ve znění 36/2021 Sb. 368/2019 Sb.
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 220/2021 Sb.
205/1999 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
ve znění 425/2021 Sb.
266/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o z…
ve znění 431/2021 Sb.
345/1999 Sb.Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 225/2021 Sb.
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 363/2021 Sb.
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
ve znění 374/2021 Sb.
104/2000 Sb.Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
ve znění 190/2021 Sb.
128/2000 Sb.Zákon o obcích
ve znění 330/2021 Sb. 36/2021 Sb.
129/2000 Sb.Zákon o krajích
ve znění 330/2021 Sb. 251/2021 Sb. 36/2021 Sb.
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 330/2021 Sb. 36/2021 Sb.
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 251/2021 Sb. 484/2020 Sb.
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
ve znění 374/2021 Sb.
240/2000 Sb.Krizový zákon
ve znění 36/2021 Sb.
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 251/2021 Sb.
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění 251/2021 Sb. 484/2020 Sb.
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
ve znění 220/2021 Sb.
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 36/2021 Sb. 544/2020 Sb.
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 270/2021 Sb.
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 418/2021 Sb. 365/2021 Sb. 220/2021 Sb.
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 261/2021 Sb.
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
ve znění 382/2021 Sb. 362/2021 Sb. 284/2021 Sb.
458/2000 Sb.Energetický zákon
ve znění 382/2021 Sb. 362/2021 Sb. 284/2021 Sb.
485/2000 Sb.Vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci
ve znění 517/2021 Sb.
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 418/2021 Sb.
120/2001 Sb.Exekuční řád
ve znění 286/2021 Sb. 261/2021 Sb. 218/2021 Sb.
207/2001 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 515/2021 Sb.
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ve znění 374/2021 Sb.
246/2001 Sb.Vyhláška o požární prevenci
ve znění 377/2021 Sb.
254/2001 Sb.Vodní zákon
ve znění 364/2021 Sb.
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
ve znění 251/2021 Sb.
328/2001 Sb.Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
ve znění 377/2021 Sb.
330/2001 Sb.Exekutorský tarif
ve znění 517/2021 Sb.
352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR
ve znění 414/2021 Sb.
418/2001 Sb.Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
ve znění 517/2021 Sb.
419/2001 Sb.Vyhláška o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
ve znění 403/2021 Sb.
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
ve znění 364/2021 Sb.
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
ve znění 218/2021 Sb.
114/2002 Sb.Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
ve znění 612/2020 Sb.
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 484/2020 Sb.
150/2002 Sb.Soudní řád správní
ve znění 218/2021 Sb.
512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
ve znění 411/2021 Sb.
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 220/2021 Sb.
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
ve znění 609/2020 Sb.
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 330/2021 Sb.
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
ve znění 366/2021 Sb.
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
ve znění 364/2021 Sb.
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 371/2021 Sb. 343/2020 Sb.
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 353/2021 Sb.
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 364/2021 Sb. 36/2021 Sb.
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
ve znění 251/2021 Sb.
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 416/2021 Sb. 326/2021 Sb.
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
ve znění 374/2021 Sb. 371/2021 Sb. 366/2021 Sb. 261/2021 Sb.
645/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 504/2021 Sb.
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 374/2021 Sb.
409/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
ve znění 446/2021 Sb.
36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 393/2021 Sb.
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
ve znění 371/2021 Sb. 363/2021 Sb. 328/2021 Sb.
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
ve znění 324/2021 Sb. 297/2021 Sb.
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 363/2021 Sb. 327/2021 Sb.
123/2006 Sb.Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
ve znění 521/2021 Sb.
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
ve znění 261/2021 Sb.
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 330/2021 Sb.
262/2006 Sb.Zákoník práce
ve znění 511/2021 Sb. 330/2021 Sb. 251/2021 Sb.
311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách
ve znění 382/2021 Sb.
567/2006 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši…
ve znění 405/2021 Sb.
589/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
ve znění 342/2021 Sb.
248/2007 Sb.Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
ve znění 465/2021 Sb.
290/2007 Sb.Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňové komunikace
ve znění 469/2021 Sb.
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
ve znění 366/2021 Sb. 326/2021 Sb.
84/2008 Sb.Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u d…
ve znění 526/2021 Sb.
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
ve znění 220/2021 Sb.
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
ve znění 418/2021 Sb. 374/2021 Sb.
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 261/2021 Sb.
329/2008 Sb.Vyhláška o centrální evidenci exekucí
ve znění 517/2021 Sb. 265/2021 Sb.
40/2009 Sb.Trestní zákoník
ve znění 220/2021 Sb.
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
ve znění 36/2021 Sb.
177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 530/2021 Sb.
383/2009 Sb.Technická vyhláška o účetních záznamech
ve znění 430/2021 Sb. 341/2021 Sb.
454/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonální…
ve znění 359/2021 Sb.
456/2009 Sb.Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení
ve znění 223/2021 Sb.
458/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elekt…
ve znění 224/2021 Sb.
105/2010 Sb.Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
ve znění 467/2021 Sb.
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
ve znění 36/2021 Sb.
151/2010 Sb.Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
ve znění 484/2020 Sb.
222/2010 Sb.Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ve znění 391/2021 Sb.
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
ve znění 259/2017 Sb.
274/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
ve znění 476/2021 Sb.
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 252/2021 Sb.
359/2011 Sb.Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
ve znění 409/2021 Sb.
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
ve znění 374/2021 Sb. 371/2021 Sb. 363/2021 Sb. 326/2021 Sb.
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 371/2021 Sb. 220/2021 Sb.
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
ve znění 374/2021 Sb. 371/2021 Sb.
376/2011 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 525/2021 Sb.
388/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 442/2021 Sb.
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
ve znění 251/2021 Sb.
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 418/2021 Sb.
91/2012 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém
ve znění 286/2021 Sb.
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ve znění 382/2021 Sb. 367/2021 Sb. 310/2013 Sb.
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 382/2021 Sb. 284/2021 Sb.
259/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ve znění 504/2021 Sb.
470/2012 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 528/2021 Sb.
473/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 449/2021 Sb.
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
ve znění 220/2021 Sb.
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 220/2021 Sb.
141/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému…
ve znění 388/2021 Sb.
198/2013 Sb.Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
ve znění 383/2021 Sb.
243/2013 Sb.Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
ve znění 432/2021 Sb.
256/2013 Sb.Katastrální zákon
ve znění 371/2021 Sb.
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 363/2021 Sb.
310/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákon…
ve znění 382/2021 Sb.
377/2013 Sb.Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
ve znění 392/2021 Sb.
441/2013 Sb.Oceňovací vyhláška
ve znění 424/2021 Sb.
5/2014 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fo…
ve znění 514/2021 Sb.
13/2014 Sb.Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
ve znění 452/2021 Sb.
30/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané mysl…
ve znění 455/2021 Sb.
163/2014 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ve znění 354/2021 Sb.
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
ve znění 251/2021 Sb. 218/2021 Sb.
298/2014 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ve znění 453/2021 Sb.
302/2014 Sb.Nařízení vlády o katalogu správních činností
ve znění 391/2021 Sb.
304/2014 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 531/2021 Sb. 347/2021 Sb.
312/2014 Sb.Konsolidační vyhláška státu
ve znění 340/2021 Sb.
317/2014 Sb.Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
ve znění 360/2020 Sb.
3/2015 Sb.Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
ve znění 530/2021 Sb.
59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ve znění 533/2021 Sb.
68/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojen…
ve znění 468/2021 Sb.
122/2015 Sb.Vyhláška o policejním označení
ve znění 461/2021 Sb.
226/2015 Sb.Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnější…
ve znění 311/2021 Sb.
262/2015 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví
ve znění 513/2021 Sb.
294/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění 509/2021 Sb.
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
ve znění 374/2021 Sb.
340/2015 Sb.Zákon o registru smluv
ve znění 251/2021 Sb. 484/2020 Sb.
401/2015 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení …
ve znění 445/2021 Sb.
408/2015 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
ve znění 490/2021 Sb. 125/2021 Sb.
16/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
ve znění 487/2021 Sb.
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
ve znění 374/2021 Sb.
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 174/2021 Sb.
172/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění 475/2021 Sb.
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
ve znění 36/2021 Sb.
242/2016 Sb.Celní zákon
ve znění 609/2020 Sb.
251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích
ve znění 327/2021 Sb.
305/2016 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
ve znění 289/2021 Sb.
342/2016 Sb.Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnic…
ve znění 368/2021 Sb.
373/2016 Sb.Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
ve znění 389/2021 Sb.
426/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
ve znění 499/2021 Sb.
23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
ve znění 251/2021 Sb.
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
ve znění 251/2021 Sb.
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
ve znění 220/2021 Sb.
74/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich…
ve znění 228/2021 Sb.
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých …
ve znění 374/2021 Sb.
208/2017 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní…
ve znění 429/2021 Sb.
259/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna…
341/2017 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 531/2021 Sb. 420/2021 Sb.
141/2018 Sb.Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
ve znění 485/2021 Sb.
152/2018 Sb.Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
ve znění 378/2021 Sb.
79/2019 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýr…
ve znění 57/2021 Sb.
164/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb…
218/2019 Sb.Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 447/2021 Sb.
221/2019 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
ve znění 458/2021 Sb.
329/2019 Sb.Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
ve znění 522/2021 Sb.
368/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zá…
343/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení d…
360/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, v…
454/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
ve znění 437/2021 Sb.
456/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
ve znění 437/2021 Sb.
458/2020 Sb.Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
ve znění 437/2021 Sb.
469/2020 Sb.Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p…
480/2020 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 510/2021 Sb.
501/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63…
525/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
ve znění 437/2021 Sb.
544/2020 Sb.Zákon, kterým se mění vodní zákon
553/2020 Sb.Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné sp…
ve znění 503/2021 Sb.
566/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb …
609/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
612/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
1/2021 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na m…
ve znění 464/2021 Sb.
57/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních …
174/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvise…
225/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějšíc…
228/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na …
248/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
251/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi…
255/2021 Sb.Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpe…
270/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
299/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a…
314/2021 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
353/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
354/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků…
392/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů…

Zrušené předpisy od 01.01.2022

ČísloNázev předpisu
323/2002 Sb.Vyhláška o rozpočtové skladbě
568/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
157/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, su…
484/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
139/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního mate…
650/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zp…
440/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
596/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
233/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
306/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
109/2008 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
411/2008 Sb.Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
175/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
357/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
291/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zp…
318/2010 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání ČTÚ
51/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
62/2011 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
205/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
452/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
96/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
194/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v region…
228/2012 Sb.Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu el…
354/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné …
493/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
32/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v region…
153/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zp…
464/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
118/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v region…
119/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné …
362/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
100/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v region…
9/2016 Sb.Registrační vyhláška
56/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
70/2016 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
247/2016 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
439/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich posky…
463/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
140/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění …
233/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
382/2017 Sb.Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
420/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
12/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
323/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti…
329/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
320/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
336/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
343/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
372/2020 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
510/2020 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
577/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
589/2020 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ce…
18/2021 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronavir…
375/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových voz…
421/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
427/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z…

Související články