Nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nabyde účinnost dnem 1. července 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Návrh nařízení vlády byl připraven mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 z důvodu akutních potřeb praxe. Nařízení vlády je výsledkem úprav vzešlých z vypořádání meziresortního připomínkového řízení původně pouze nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. V důsledku podstatného rozšíření věcného rámce původního návrhu byl následně návrh nařízení vlády předložen k připomínkám dalším resortům, zástupcům sociálních partnerů a dalším dotčeným připomínkovým místům. Materiál byl v pátek 21. června 2024 zveřejněn.

Nařízení vlády č. 175/2024 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a novelizuje tyto nařízení vlády:

  • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a
  • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Hlavním cílem nařízení vlády 175/2024Sb. je nutnost řešení situace, kdy v současnosti nezanedbatelná část revizních a zkušebních techniků vyhrazených plynových, tlakových a zdvihacích zařízení vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou bylo možné udělit na základě právní úpravy účinné do 30. června 2022. Uvedené možnosti výjimek z odborného vzdělání byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Hrozila tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplynula doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti. V rámci této akutní potřeby praxe byla tímto právním předpisem provedena změna jednotlivých nařízení vlády v částech týkajících se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšířením variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v konkrétních oborech, a doplněním některých příbuzných skupin oborů.

Nařízení dále také precizuje právní úpravu týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to takovým způsobem, aby byl odstraněn legislativní nedostatek v rámci praktického vyučování žáků a studentů elektrotechnických oborů.

S ohledem na potřeby aplikační praxe v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení se také zpřesnila terminologie a stanovení podrobnějšího negativního výčtu vyhrazených zdvihacích zařízení aby se zajistila právní jistota pro adresáty právní normy.

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády z výše uvedených důvodů dopisem č.j. 56184/2023-UVCR ze dne 15. prosince 2023 podle § 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodu 3.8 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace udělil k původnímu návrhu výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA). Úřad vlády České republiky následně odsouhlasil postup neprovedení RIA i v rozsahu návrhu nařízení vlády.

Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením ve dnech od 2. do 23. února 2024. Materiál byl zaslán celkem na 107 připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 55 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 40 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 12 připomínkových míst, z toho 5 připomínkových míst (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravská konfederace odborových svazů a Hospodářská komora České republiky) vzneslo zásadní připomínky a 7 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Zásadní připomínky byly vypořádány. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. Návrh následně upravila Legislativní rada vlády, která konečné znění předložila vládě ke schválení. Ta jej na svém jednání dne 12. června 2024 projednala a schválila. Nařízení vlády bylo vyhlášeno v pátek 21. června 2024 ve Sbírce zákonů v částce 175/2024.

Účinnost nařízení vlády č. 175/2024Sb. nabývá dnem 1. července 2024.

Aktuální platné znění

Související články