Novinky v technické normalizaci – červenec 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 22266-1 (01 1410)
kat. č. 517347
Vibrace – Torzní vibrace točivých strojních zařízení – Část 1: Hodnocení soustrojí
parní a plynové turbíny s generátorem v důsledku elektrického buzení;
Vydání: Červenec 2023

ČSN EN 14700 (05 5020)
kat. č. 517354
Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary; Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14700 (05 5020) Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary; Vyhlášena: Květen 2023

ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870)
kat. č. 517300
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva –
Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury;
(idt ISO 23553-1:2022); Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní
požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury;
Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN 12252 (07 8472)
kat. č. 517498
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG;
Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12252 (07 8472) Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG; Vyhlášena: Prosinec 2022

ČSN EN 62446-1+A1 (36 4623)
kat. č. 517150
Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu –
Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do
provozu a kontrola; (idt IEC 62446-1:2016); (idt IEC 62446-1:2016/AMD1:2018);
Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 62446-1 (36 4623) Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1:
Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu
a kontrola; Vydání: Říjen 2016

Změny ČSN

ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808)
kat. č. 517505
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv;
Vydání: Prosinec 2010
Změna Z1; Vydání: Červenec 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684)
kat. č. 517065
Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost+);
EN ISO 25901-2:2023; ISO 25901-2:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN EN ISO 4761 (05 1172)
kat. č. 517081
Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení phased array (UT-PA)
tenkostěnných ocelových součástí – Úrovně přípustnosti; EN ISO 4761:2022;
ISO 4761:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN EN 16905-5 (06 1530)
kat. č. 517057
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 5: Výpočet sezónních
výkonů v režimu ohřevu a chlazení; EN 16905-5:2022; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16905-5 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 5: Výpočet sezónních
výkonů v režimu ohřevu a chlazení; Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 1854 ed. 3 (06 1808)
kat. č. 517056
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo
kapalných paliv – Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče
plynných paliv; EN 1854:2022; Platí od 2023-08-01
S účinností od 2025-12-31 se zrušuje
ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808) Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv;
Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN 13110 (07 8439)
kat. č. 517055
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na
přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a konstrukce;
EN 13110:2022; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13110+A1 (07 8439) Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve
na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a konstrukce;
Vyhlášena: Červenec 2017

ČSN EN 17800 (13 0001)
kat. č. 517054
Náklady životního cyklu (LCC) a hodnocení životního cyklu (LCA) pro emise
CO2
v potrubních systémech z tvárné litiny; EN 17800:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN EN 15001-1 (38 6420)
kat. č. 517358
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro
průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro
projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení; EN 15001-1:2023;
Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování,
materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 15001-2 (38 6420)
kat. č. 517357
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro
průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro
uvádění do provozu, provoz a údržbu; EN 15001-2:2023; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15001-2 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do
provozu, provoz a údržbu; Vydání: Květen 2009

ČSN EN ISO 21805 (38 9251)
kat. č. 517084
Pokyny a doporučení pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů
k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým
hasicím zařízením; EN ISO 21805:2023; ISO 21805:2023; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN ISO/TS 21805
(38 9251)
Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti
konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením;
Vyhlášena: Srpen 2019

Související články