Přípravný kurz revizního technika a obsluh parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

19.-20. října 2021

Školící centrum BTK s.r.o.
Praha Komořany

Kurz je organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Program kurzu

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám parních a horkovodních kotlů III. a IV. třídy a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Lektor:

Ing. Miroslav Brotánek

Osnova kurzu

Legislativa: Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody

Fyzika kotlů, paliva , základy spalování,

Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů

Provoz, obsluha, a údržba kotlů III. a IV. třídy, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách

Fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.

Rozbor testových otázek ke zkoušce TI ČR, písemné ověření znalostí z obsluhy kotlů III. a IV. třídy

Cena kurzu: 5929 Kč s DPH (4719 Kč včetně DPH distanční formou). Držitelé APTICARD mohou čerpat 15% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti