Nedostatky zjištěné při kontrolách plynových zařízení

Ing. Olga Vaňková
OIP Praha

Nedostatky u provozovatelů, zaměstnavatelů:

 • chybí průvodní dokumentace zařízení (NV 378/2001 Sb. – §2, písm. e) – návod výrobce pro montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné kontroly a revize,
 • chybí provozní dokumentace (NV 378/2001 Sb. – §2 písm. f),
 • zařízení musí být vybaveno provozní dokumentacínásledná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců,
 • (neprovádění pravidelných kontrol, revizí, odborných prohlídek a údržby zařízení (včetně kontrol četnosti a kalibrace detekčního systému)-zákon č. 309/2006 Sb. §4 odst. 1,
 • pravidelně nekontroluje úroveň BOZP, zejména stav výrobních a provozních prostředků, nepřijímá opatření k prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a  ostatních předpisů k zajištění BOZP – § 102 zák. č. 262/2006 Sb.)
 • neodstraňuje rizika u zdroje jejich původu (RT, montážní pracovníci),
 • nezajišťuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, která doplňují jejich odborné předpoklady – § 103
 • neprovádění pravidelných kontrol, revizí, odborných prohlídek a údržby zařízení
  (včetně kontrol četnosti a kalibrace detekčního systému) – zákon č. 309/2006 Sb. §4 odst. 1, písm.c)
 • zanedbání  provádění kontrol, revizí vnějších plynovodů v zemi
 • neúplné doklady o provedených kontrolách PZ – § 3 vyhl. 85/1978 Sb.(…pracovník, prokazatelně ovládá…), o odborných prohlídkách – § 16 vyhl. 91/1993 Sb. provádí osoba, která ovládá… stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, čerpadel, zařízení na úpravu vody
  (RT kotlů, energetik, tepelný technik)
 • nepřístupnost armatur – pro údržbu, zkoušení ap.(-výška nad 1,8m-schůdky, žebříky),
 • neutěsněné prostupy plynovodu ze země do objektu (výbuch Arbes. nám.),  
 • chybí doklad o posouzení kouřové cesty,
 • není zpracován plán kontrol, revizí, údržby( vyhl.85/78 Sb.-§4 ,NV 101/2005 Sb.-§3 odst. 4 písm.a), ( ČSN 386405 PZ-kontroly, revize  musí být provedeny do konce kalendář. měsíce, ve kterém projde její lhůta-čl.28,29 a revize se provádějí nejméně 1x za 3 roky)
 • nejsou prováděny kontroly regulátorů, elventilů ap. dané  výrobcem
 • chybí revizní knihy plyn. zařízení-nebo jejich aktualizace- TPG, vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb.
 • neúplné nebo chybějící místní provozní řády
 • nedostatečné záznamy v provozních denících
 • nedostatečné větrání
 • nedostatečné vybavení plynového zařízení příslušnými armaturami
  (chybí uzávěry před manometry ,špatné rozsahy manometrů-prov. tlak 2,1 kPa – manometry rozsahu 0-25 kPa, el. ventily apod.),
 • nedostatečné upevnění  plyn. potrubí
  (u Cu-měkčí-více úchytů-ne na plastové úchyty- hořlavé !),
 • chybí označení HUP, přístupová cesta k němu šipkami (nepřístupný, neovladatelný)
 • chybí kvalifikace obsluhy, není seznámení s návodem pro obsluhu u spotřebičů do 50 kW,
 • zkoušky topičů nejsou prováděny 3.čl. komisí(-1 RT kotlů
 • chybí zdravotní způsobilost obsluhy
 • poškozené hadice spotřebičů
 • v  kotelně skladovány předměty, které nesouvisejí s jejím provozem  
 • kotelna jako průchozí pro jiného provozovatele,
  (sklenáři, sklady, truhlář, kadeřnice, průchozí objekt )
 • mechanicky poškozené plynovody- ochrana proti najetí vozidla
 • nedostatečná ochrana plynovodu proti korozi –častý zdroj úniků
 • nedostatečné vybavení kotelen-bezp. napětí, bateriová svítilna
 • chybí tabulky (kotelny, RS )
 • nezakryté otvory v podlaze
 • chybějící madla u schodišťových stupňů
 • nezpracované seznamy OOPP a jejich používání
 • seznam OOPP není v souladu s požadavky OOPP místního provozního řádu
 • u regulačních stanic chybí schéma strojní části, neodpovídá skutečnému provedení, změny zařízení nejsou zapracovány, není označen HUP a jeho vzdálenost od RS
 • závady na stavební části regulačních stanic ( není chráněna před povětrnostími vlivy, zásahu nepovolaných osob
 • u plynových spotřebičů, materiálů chybí české návody k obsluze, údržbě
 • chybí nebo je nepřístupný identifikační štítek výrobce (výkon?)
 • úpravy stávajícího plynového zařízení (např. připojení sporáku)osobamimontážních firem bez osvědčení a oprávnění
 • osvědčení, oprávnění RT neplatná
 • osvědčení, oprávnění montážních praovníků- neplatná
 • nedostatečný rozsah svářečských osvědčení
 • připojení spotřebičů na 1 uzavríací. armaturu ( velkokuchyně)

      –     není určena osoba odpovědná  zaprovoz PZ –NV 101/2005 Sb.§3  (TPG 70401, příl.

            14-povinnosti)

,

Odbovědnou osobou může být RT PZ, technik provozu,  obsluhovatel PZ. Rozsah povinnosti osoby odpovědné stanoví provozovatelská organizace např. v pracovní smlouvě, náplni

Vyhl. 21/79 Sb .- vyhrazená plynová zařízení:

 § 5 : pracovníci pověřeni obsluhou, zařízení musí být provozovatelskou organizací seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezp. předpisy, pož. řádem, poplach. směrnicemi , musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení a PROVOZOVATELEM  PŘEZKOUŠENI .PROVOZOVATEL je povinnen určit OBSAH seznámení a DÉLKU –osnovu zaškolení a ověřovat znalosti pracovníků revizním technikem.

§ 8 : provozovatel je povinnen –zajistit, aby kontroly a provozní revizebyly vykonávány podle zvláštních předpisů,zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu. jen odborně způsobil í pracovníci, vypracovat do 1 měsíce od zahájení provozu MPŘ a vést předepsanou TD, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními a tecnickými. normami (výchozí revize- po celou dobu životnosti provozní revize- 6 let, provozní deník – 3 roky).

NEDOSTATKY PŘI MONTÁŽI, ZEMNÍCH  PRACÍCH :

   –  nezabezpečení výkopu správným hrazením

   –  nevytýčení podzemních vedení

   –   úzký výkop vzhledem k použité DN (min. světlá výška výkopů, do které vstupují fyz.

       osoby-0,8m)

  –   zatěžování výkopů materiálem a různými předměty hrany výkopu

  –   ukládání výkopku v nesprávné vzdálenosti od rýh (min. 0,5 m od hrany výkopu)

  –   pažení rýhy nebo svahování

  –   nepoužívání OOPP a jejich prav. kontrola a výměna

   –   nepoužití přechodů se zábradlím pro chodce (přechody o šířce 1,5 m-opatřeny zarážkou

      pro slep.hůl)

   –    nepořádek na pracovišti, nedodržení technol.postupů při montáži, sváření

 • nezavíčkované konce potrubí (brusle v potrubí),,
 • náviny potrubí skladovány konci potrubí vzhůru
 • popotahování  LPe  potrubí po terénu(hloubka rýh nesmí přesáhnout 10 % jmen. tl. stěny)
 • tvarovky bez obalů (ochrana před povětr, vlivy, UV záření)

NEDOSTATKY  PŘI  REVIZNÍ  ČINNOSTI

 Revize-§ 4 vyhl. 85/78 Sb. :

(Celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, měřením zajišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení. Posoudí sei tech. dokumentace a obsluha).

NV 101/2005 Sb. § 3 odst. 4) ….zaměstnavatel zajistí, aby zařízení bylo provozováno v souladu s výsledky revizí a pro dodržování

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce- § 33 organizace se dopouští správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že provádí činnost mimo rozsah oprávnění nebo osvědčení vydaného TIČR  nebo tuto činnost dělá bez oprávnění. V prvním případě zde hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč, v druhém případě, tj. činnost bez oprávnění nebo osvědčení-2 000 000 Kč.

Výchozí revize –  §6 vyhl. 85/78 Sb.

Dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu zajistí výchozí revizi, která je součástí dodávky zařízení.         

RT prověří::

 • úplnost a správnost technické dokumentace zařízení
 • zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
 • zda je zařízení vybaveno předepsanými měřícími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními. Revizní technik by měl pouze ověřit, zda jsou všechna zabezpečovací a měřící zařízení instalována, funkční, zda jsou nastavena v souladu s projektovanými hodnotami a zda jsou doloženy doklady servisních firem o seřízení a nastavení těchto zařízení,
 • kvalita montážních prací,
 • zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky (tlakové, funkční), správnost a úplnost dokladů o zkouškách
 • zda byly montážní práe provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
 • kvalita vedení montážní dokumentace ( doklady o kvalitě materiálu )
 • zda byly uskutečněny revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
 • zda zařízení odpovídá požadavkům BOZP

Provozní revize –  §7, odst. 3 vyhl. ČÚBP č. 85/1978

provádí se po skončení zkušebního provozu ,po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu a po nuceném odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele zařízení)

RT prověří:

 • změny stavu zařízení od poslední revize
 • dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení
 • úplnost a správnost provozní tech. dokumentace
 • funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřících a ovládacích zařízení vč.kalibrací přístrojů
 • úplnost a správnost  MPŘ a návodu k obsluze
 • fce odtahových systémů, větrání
 • těsnost zařízení
 • vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou.,
 • stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami,.

zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti

 Vystavení revizní zprávy:

                               schopno nebo neschopno bezpečného provozu

ZÁVADY V REVIZNÍCH ZPRÁVÁCH

      nedostatečné či  chybné označení druhů  revize

–     nejsou uváděny všechny předepsané údaje (datum zahájení, ukončení, předání 

–     kdo se účastnil revize- (fyzicky)

–     nesprávný popis-dimenze, délka plynovodu, trasa, uzávěry ap.,

–     celkové zhodnocení zařízení

 • není dostatečně vymezen rozsah revidovaného zařízení

–     špatně formulované zápisy o závadách (revize,kontrola a servis zařízení),

–     neúplné označení místa umístění zařízení

–     chybný název organizace

      –    u závad není uváděno,s jakým ustanovením předpisu jsou v rozporu

–   chybějící projektová dokumentace – neuvedení této skutečnosti v rev. zprávě-

      –    neaktuálnost revizních knih a místních provozních řádů

      –    zápisy v provozních denících nedostatečné

      –    chybějící ostatní revize VTZ ( EZ, TN, -kdy, kdo, výsledek )

      –    stav pracoviště

      –    v.č. a kalibrace detektoru plynu,

      –    nesprávně provedené tlak. a pevn. zkoušky (rozvod v kuchyni-zkouškou 300 kPa ),

      –    neuvedení ev. č. oprávnění

      –    neplatná oprávnění a osvědčení

      –    v razítku státní znak

      –    chybí technol.postup revize

458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů,

 • § 62 odst. 2 písm. f) „Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit“.
 • § 62 odst. 4 písm. b) „Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit“.