Program kurzu

Časový harmonogram

Úterý
17. 9. 2019

08,30   Registrace účastníků, ranní káva
10,00   I. blok přednášek
12,00 Přestávka na oběd
14,00   II. blok přednášek
17,00   Ukončení prvního dne

Středa
18. 9. 2019

09,00   III. blok přednášek
12,00   Oběd
13,30   IV. blok přednášek
16,00   Diskuze, závěr kurzu

Osnova kurzu

 1. Teoretický základ pro potrubí zopakovaný a doplněný
  membránový a momentový stav napjatosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, základní vztahy pro přímočaré kmitání, přímočaré vlastní kmitání s tlumením a vynucené kmitání, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 2. Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí
  Rozdělení zatížení podle provozních podmínek a podle kritérií dovoleného namáhání a stability. Rozdělení dynamických zatížení. Společné vlastnosti dynamických zatížení. Seznam a uspořádání mezních stavů, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.
 3. Dynamika tekutin v potrubí
  Základy mechaniky tekutin pro potrubí, reakce od proudění tekutiny v redukci a rozšíření, reakce od proudění tekutiny v ohybu, sčítání sil od proudění v reálném potrubí, volný ustálený výtok z potrubí, zatížení axiální silou od vlnovcového kompenzátoru, hydraulický ráz, odvození Žukovského rovnice, výpočet sil působících na potrubí a doba tohoto působení, odpouštění bezpečnostní armatury, výpočet sil a doby působení, průtok vícefázové tekutiny, výpočet sil a doby působení, ráz způsobený výbuchem mimo potrubí, výpočet tlaku a doby působení. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech. Příklad výpočtu hydraulických zatížení potrubí.
 4. Kvazistatická řešení dynamických zatížení
  Zatížení způsobená impulzem (rázem), Dynamický součinitel zatížení, zatížení nahodilých zatížení (vítr a seizmicita)  kvazistaticky. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.
  Příklad výpočtu kvazistatického zatížení potrubí
 5. Modální a harmonická analýza potrubí
  Modální analýza soustavy hmotných bodů, výpočet vlastní frekvence a tvaru vlastní frekvence. Harmonická analýza kmitání hmotného bodu, a soustavy hmotných bodů. Výpočty budící frekvence a budící síly v konkrétních případech, u rotačních strojů, pístového čerpadla či kompresoru, kmitání vyvolané prouděním tekutiny, budící frekvence větru. Uvedení příkladu. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 6. Spektrální analýza
  Spektrální analýza všeobecně, teoretické základy, určení velikosti a počtu modů, při které se výpočet spektrální analýzy přeruší. Metody kombinací jiných veličin, spektrální analýza zatížení impulzem, definování impulzu a odezvy na něj. Odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, časová posloupnost působení zatížení. Seizmická spektrální analýza, vysvětlení základních pojmů návrhového zatěžovacího spektra, vytvoření seizmických návrhových zatěžovacích spekter, seizmické oblasti, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech
 7. Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?
  Řešení vibrací mechanickým zabráněním, přeladěním, zatlumením, řešení, když potrubí nevyhoví rázu, uložení potrubí v případě seizmicity, příklady špatného uložení, konstrukční řešení tlumičů kmitů.
 8. Vysokocyklová únava pro potrubí
  Základní informace o únavě, tři stadia porušení, hypotéza Palmgren –Miner, charakteristiky vysokocyklové a nízkocyklové únavy, únavová křivka v normě EN 13480-3, vlivy na únavu,  Příklad vysokocyklové únavy
 9. Bezpečnost a spolehlivost potrubí
  Názvosloví a analýza rizik, rizika při provozu potrubí, mezní stavy a rizika – vztah, minimalizace rizika, životnostně – spolehlivostní výpočty, modely poruch, příklady.
 10. Potrubí v zemi
  Základy mechaniky zemin, zatížení potrubí zásypem, široký a úzký výkop, vodou saturovaná a nesaturovaná zemina, zatížení potrubí pohyby podloží, poddolované podloží, podloží s nedokončeným sedáním, nepředpokládané přetvoření zeminy, maximální možné deformace potrubí v zemi, technické normy řešící uložení potrubí v zemi. Potrubí vodovodů a kanalizační potrubí.
 11. Základní informace o plastech
  Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů,  viskoelasticita, primární sekundární napětí, kríp a relaxace, modul viskoelasticity, viskoplasticita, reologické modelování, rozdělení plastů. Vlastnosti potrubí z plastů.
  Skořepiny z plastů, rozměrové řady plastových trubek, materiály plastových trubek, PE, PP, PB, PVC, PVDF, ABS, PFA, technické normy pro získání materiálových vlastností plastů.
 12. Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů
  Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.
 13. Možnost náhrady kovových potrubí za plastové
  Seznam nebezpečí při náhradě potrubí. Důvody pro rozšiřování plastů. Cenová úroveň. Chemická odolnost plastových potrubí. Schopnost tlumení rázů plastových potrubí. Příklady náhrady plastovým potrubím. Kanalizační potrubí. Rozvody vody. Rozvody plynu.
 14. Pružnostní analýza potrubí z plastů
  Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Související technické normy.
 15. Základní informace o kompozitech (laminátech)
  Návrhová analýza kompozitů, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací, klasická laminátová teorie, složení kompozitů, druhy kompozitů, zkratky a názvosloví, vlastnosti kompozitů, porušení kompozitů, porušení vláken, porušení mezi vlákny.
  Potrubí z FRP/GRP.  Návrh prvků potrubí a tvorba potrubní třídy, návrh a výpočet tloušťky stěny, výroba laminátových komponent, vrstvení laminátů, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro laminátová potrubí, příklad tvorby potrubní třídy.
 16. Možnost náhrady kovových potrubí za laminátové
  Seznam nebezpečí při náhradě potrubí. Důvody pro rozšiřování laminátů. Cenová úroveň. Chemická odolnost laminátových potrubí. Příklady náhrad laminátovým potrubím. Kanalizační potrubí. Rozvody vody. Rozvody chemikálií.
 17. Pružnostní analýza potrubního systému z laminátů
  Výpočet potrubního systému – všeobecné zásady, maximální napětí, maximální deformace, cyklické zatížení, výpočet podle ČSN ISO14692-3, možnosti výpočtu programem. Související technické normy.

Studijní materiály budou pro účastníky kurzu k dispozici on line již během kurzu.
Vezměte prosím své notebooky, tablety s sebou.