Program

Program

 • Přehled platných legislativních předpisů pro pracovnělékařské služby, včetně související problematiky.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – aktuální znění.
 • Lékařské posudky, lhůty, náležitosti, posudkové závěry, předání, právní účinky, pozbytí platnosti, návrh na přezkoumání, úhrady.
 • Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti.
 • Postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření.
 • Změna zdravotního stavu zaměstnance.
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace.
 • Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.
 • Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, nemoci z povolání.
 • Poskytovatel pracovnělékařských služeb, možnosti a povinnosti zaměstnavatele, poskytovatele, agentur práce apod.
 • Dokumentace o pracovnělékařských službách.
 • Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o pracovnělékařských službách.
 • Povinnosti zaměstnanců.
 • Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, poradenská a dohledová činnost apod.
 • Kategorizace prací – vypracování, aktualizace aj.
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, úhrady za její poskytování.
 • Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu.
 • Posuzování a uznávání nemocí z povolání.
 • Přestupky, správní delikty, pokuty.

Časový harmonogram semináře

08,00 Registrace, ranní káva
09,00 Zahájení, I. blok přednášek
10,30 Coffee break
11,00 II. blok přednášek
12,30 Oběd
13,30 III. blok přednášek
15,00 Diskuze
16,00 Předpokládané ukončení semináře