Požadavky současných právních předpisů v oblasti vyhrazených tlakových zařízení v porovnání s původní legislativou

Účelem zákona č. 250/2021 Sb. (dále jen „zákon“) je zakotvení nové moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v českém vnitrostátním prostředí. Při zpracování zákona byl kladen důraz na jasné stanovení základních požadavků a povinností právnických a fyzických osob, činností v rámci oprav, údržby a revizní činnosti, včetně požadavku na zajištění bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení. Je zde jednoznačně a zcela jasně vymezeno postavení kontrolního orgánu (Státního úřadu inspekce práce) a tzv. pověřené organizace (v současnosti Technická inspekce České republiky).

Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce České republiky
e-mail: roman.rezac@ticr.cz

Právní předpisy

S účinností od 1. 7. 2022 jsou pro vyhrazená tlaková zařízení platné tyto nové právní předpisy:

 • Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Výše uvedeným zákonem byly zrušeny mimo jiné tyto předpisy pro oblast TZ:

 1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
 2. Zákon č. 159/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
 3. Čl. I a III zákona č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 5. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení.

Technická inspekce České republiky se stává v souladu s § 24 zákona pověřenou organizací.

Podle §4 odst. (1) NV 192/2022 Sb.  Za vyhrazená tlaková zařízení se považují nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to:

 1. parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
 2. tlakové nádoby stabilní (dále jen „tlakové nádoby“) jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; tlakovou nádobu stabilní jsou í vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí např. vytápěné elektricky jako zdravotní stelirizátory, vyvíječe páry pro potravinářství apod. a všechny ostatní vyvíječe páry o tepelném výkonu do 350 kW.
 3. nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

Podle §5 NV 192/2022 Sb. se zařazují tlaková zařízení do tříd:

Parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů a bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahuje 100, se člení do čtyř tříd, a to

 1. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h jsou zařazeny do I. třídy,
 2. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW jsou zařazeny do II. třídy,
 3. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně) jsou zařazeny do III. třídy,
 4. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové jsou zařazeny do IV. třídy

Tlakové nádoby se člení do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech, a to na:

 1. tlakové nádoby zařazené do I. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň  s objemem větším než 1000 litrů.
 2. tlakové nádoby zařazené do II. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litru a bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, vyjma třídy I. Podle písmene a) .

Nádoby na plyny uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) se jako vyhrazená tlaková zařízení dále do tříd nezařazují. Periodické zkoušky nádob na plyny se provádí v rozsahu a v intervalech stanovených v oddílu 1.8.7 a kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí (ADR a RID) a též v nařízení vlády č. 208/2011 Sb.

Náplň činnosti pověřené organizace TIČR dle §6 zákona č. 250/2021 Sb.

Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení:

 1. podává na vyžádání odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Citace „na vyžádání“ ve výše uvedeném článku neznamená zákonné nařízení. TIČR vydává odborné stanovisko na základě vlastního rozhodnutí zákazníka.
 2. provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě, kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek. U VTZ TIČR potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek po opravách a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším. Tento požadavek je na rozdíl od předcházejícího bodu legislativní povinností, nedílná součást předávacích dokumentů.
 3. prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 8,
 4. prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o tom osvědčení podle § 11
 5. prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů,
 6. vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti,
 7. vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti.

K §6 odst. 1 písmeno c) zákona 250/2021 Sb. – oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám (odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob)

Podle §7 zákona 250/2021 Sb. jsou oprávněny vykonávat montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických tlakových zařízení pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost tehdy, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.

Výše uvedené činnosti na vyhrazených technických tlakových zařízeních mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění.

Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě podané žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. Žádosti jsou zveřejněny na adrese www.ticr.eu – Žádosti a formuláře – Žádost o oprávnění TZ – fyzická podnikající osoba, nebo Žádost o oprávnění TZ – právnická osoba. Potřebné doklady se přikládají v kopii k žádosti, nebo nejpozději při vlastním šetření oprávnění.

Všechny žádosti bude přijímat a zpracovávat TIČR doručené prostřednictvím datové schránky, případně Českou poštou na pobočku TIČR do Strakonic s adresou:

Smetanova 533
386 01 Strakonice I.

Podmínkou pro vydání oprávnění je:

 1. určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených tlakových zařízeních a které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení (dále jen „odpovědná odborná osoba“),
 2. zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži, opravách, revizích a zkouškách vyhrazených technických tlakových zařízení odborně způsobilou osobou,
 3. potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických tlakových zařízení.

Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu. Splňuje-li žadatel tyto podmínky, rozhodne pověřená organizace o tom, že právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění.

Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 222/2009 Sb. v platném znění a § 11 zákona 250/2021 Sb.

Žadatel předkládá TIČR doklad o odborné kvalifikaci osob. Podmínky vydání oprávnění jsou shodné jako u předcházejícího článku.

Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem je MPSV.

U učňovských a středoškolských vzdělání většinou rozhoduje o uznávání v ČR odbor školství příslušného krajského úřadu, u vysokoškolského je to partnerská vysoká škola v ČR, nebo v obou případech může být požádáno ministerstvo.

Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud žádost obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověření odborné způsobilosti k vydání oprávnění, resp. K vydání rozhodnutí o vydání oprávnění, je písemně žadateli oznámeno datum a místo zahájení šetření, rozsah a určení ceny. Účtování je prováděno dle ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 60/2022 Sb., tj. před zahájením šetření.

Podmínky pro vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických tlakových zařízení

Podle zvoleného rozsahu v žádosti a upřesnění plánované činnosti žadatele je podmínkou k vydání oprávnění doložení dokladů, pokud nebyly přiloženy k žádosti:

 • odbornou způsobilost odpovědné osoby/osob (osvědčení RT v rozsahu požadované činnosti a požadovaném rozsahu oprávnění, doklad o vzdělání a praxi v oboru);
 • zajištění výkonu činnosti odpovědné osoby/osob, v případě, že jí není sám žadatel (souhlas, plná moc odpovědné osoby…);
 • potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických tlakových zařízení  

Po provedeném šetření odborné způsobilosti za účelem vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení je vyhotoven zápis o šetření, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem tohoto zápisu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání oprávnění, resp. Rozhodnutí o vydání oprávnění. Zápis o šetření odborné způsobilosti podepisuje žadatel (jednatel), odpovědná odborná osoba a inspektor TIČR. V případě pověření zastupováním musí být předložena plná moc k provedení požadovaného úkonu.

V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje inspektor TIČR jeho šetření do doby splnění podmínek a postupuje dle správního řádu. Originál protokolu/zápisu o šetření bude zařazen do spisu TIČR.

V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti vystavuje TIČR pro žadatele oprávnění, resp. Rozhodnutí o vydání oprávnění. Vystavené rozhodnutí oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti je zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu.

Stanovení odborně způsobilé osoby pro danou činnost je podmínkou u právnických osob a podnikajících fyzických osob bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost všech odborně způsobilých osob musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každé osoby za svůj konkrétní rozsah.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí – viz § 8 odst. 6 zákona č. 250/2021 Sb.

Změna rozsahu oprávnění (rozšíření)

Žadatel zašle na TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.eu. K žádosti žadatel doloží kopii stávajícího oprávnění a zápis. S ohledem na příslušný požadavek změny rozsahu ve stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné k šetření v dokumentu „Potvrzení žádosti s výzvou o uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady“.

Zánik oprávnění

§9 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb. uvádí případy, kdy zanikne oprávnění k požadované činnosti. Dále pak § 10 zákona č. 250/2021 Sb. uvádí způsob evidence oprávnění prováděný pověřenou organizací – Technickou inspekcí ČR.

Den zániku oprávnění, stejně tak jako skutečnost, že došlo k odnětí nebo omezení oprávnění podle jiného právního předpisu, včetně dne, kdy k odnětí došlo, pověřená organizace bezodkladně vyznačí v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení.

Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických osob a podnikajících fyzických osob s oprávněním k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem evidence je pověřená organizace.

Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních (zkoušky z odborné způsobilosti revizních techniků a obsluh kotlů)

Podle §11 zákona 250/2021 Sb. je předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize vyhrazených tlakových zařízení:

a)    dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b)    zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c)    odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném tlakovém zařízení,

d)    odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném tlakovém zařízení.

Požadavky na odborné vzdělání a praxi revizního technika a obsluhy kotlů v oboru VTZ jsou stanoveny v § 22 a § 23 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Žádost o vykonání zkoušky je zveřejněna na webových stránkách TIČR – www.ticr.eu – Žádosti a formuláře – „Žádost o osvědčení TZ – zkoušky fyzických osob“.

Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Technická inspekce ČR má k tomuto účelu zřízena 2 testovací centra – na pobočce TIČR v Praze a na pobočce TIČR v Brně. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Zkouška probíhá před zkušební komisí, která má 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkoušky je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky je vykonávána žadatelem samostatně na počítači, kde se hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek. Testové otázky pro písemnou část zkoušky jsou zveřejněny na stránkách www.ticr.eu.

Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu. O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti není omezen.

Vydaná stanoviska

Pověřená organizace TIČR vydává odborná stanoviska na základě ustanovení § 6 písm. a) Zákona č. 250/2021 Sb. a § 9 odst. (3) a (7) Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Odst. (3) zmocňuje TIČR k povolování odlišného způsobu provedení a odlišných lhůt revizí a zkoušek. Odst. (7) připouští použití jiných způsobů ověřování technického stavu tlakových zařízení tam, kde revize a zkoušky jsou spojeny s neúměrnými technickými obtížemi nebo jsou technicky neproveditelné.

V současné době byla vydána nebo se připravují odborná stanoviska v následujících oblastech:

 • Povolování provozu kotlů bez trvalé obsluhy v souvislosti se současným trendem náhrady původních plynových hořáků za kombinované dvoupalivové na spalování plynu a lehkého topného oleje.
 • Na základě požadavku článku 2.10 Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., který předepisuje provedení pravidelných servisních prohlídek bezpečnostní a tlakové výstroje, vzniká zejména v chemických provozech s nepřetržitou výrobou potřeba zdvojení pojistných ventilů opatřených uzavírací nebo střídací armaturou mezi tlakovou nádobou a pojistným ventilem. Toto opatření potom umožní demontáž jednoho ze dvou pojistných ventilů za účelem servisní prohlídky při provozu zařízení bez nutnosti odstávky tlakového zařízení.
 • V některých potravinářských provozech jsou instalovány velkoobjemové nádoby o objemu až 300 000 l, například CKT tanky pro výrobu piva. Tyto tanky jsou navíc opatřeny nesnímatelnou izolací z polyuretanové pěny. U těchto zařízení je tlaková zkouška vodou technicky neproveditelná a s přihlédnutím k tomu, že tato zařízení jsou vyrobena z austenitické oceli a nepodléhají korozi, nehrozí cyklické namáhání a pracovní tekutina není klasifikována jako nebezpečná, lze přistoupit k některému z náhradních způsobu prokazování bezpečnosti zařízení místo tlakové zkoušky vodou.
 • V technicky odůvodněných případech lze navrhnout a po schválení TIČR aplikovat náhradní způsob zkoušení místo vnitřní revize, případně tlakové zkoušky. Prakticky se náhradní způsob uplatňuje ve dvou případech:
 • Tlakové zařízení je neprůlezné, bez možnosti provedení vnitřní vizuální prohlídky, je  opatřeno vnitřní ochranou stěn nebo náplněmi.
 • Termín odstávky technologického celku, do kterého je tlakové zařízení začleněno, neodpovídá předepsanému termínu vnitřní revize, tlakové zařízení nelze za provozu technologického celku odpojit a vypustit pracovní látku.

Norma ČSN 69 0012 umožňuje u některých zařízení, uvedených v článku 106, nahradit vnitřní revizi tlakovou zkouškou, zkouškou těsnosti nebo kontrolou tloušťky stěny a podezřelých míst ultrazvukem.  

Obdobně je náhrada vnitřní revize řešena v normách ČSN EN 12817 a ČSN EN 12819  , které platí pro kontroly a revize zásobníků na LPG. Například u nadzemních zásobníků, které většinou nejsou opatřeny průlezem a nejsou přístupné pro vnitřní prohlídku, povoluje norma ČSN EN 12817 náhradu vnitřní revize vnější prohlídkou a nejméně jednou z následujících kontrol:

 • vnitřní vizuální prohlídkou s použitím technického vybavení,
 • hydraulickou tlakovou zkouškou,
 • zkouškou akustickou emisí,
 • kontrolou tloušťky stěny ultrazvukem,
 • jinou ekvivalentní metodou.

Ukázkou odlišného pohledu na problematiku vnitřních revizí jsou normy ČSN EN ISO 21009-2 a ČSN EN 14197-3, které stanoví provozní požadavky na stabilní izolované kryogenické nádoby. Objevuje se zde analýza degradačních mechanizmů, ve které jsou kryogenické tekutiny, vzhledem ke své povaze a pracovním teplotám, charakterizovány jako tekutiny, které nezpůsobují na nádobě žádný rozumně předvídatelný zhoršující mechanizmus. Nepožaduje se žádný korozní přídavek ani vybavení nádoby kontrolními otvory. Z uvedených důvodů se podle norem vnitřní revize neprovádějí a pravidelné kontroly tlakové nádoby, prováděné v dvouletých, případně tříletých intervalech, se omezují pouze na:

 • vnější vizuální kontrolu nádoby a příslušenství,
 • prověření funkce armatur,
 • zkoušek těsnosti,
 • posouzení změn provozních podmínek, instalace a okolí.

U ostatních provozovaných tlakových zařízení s režimem revizí a zkoušek podle ČSN 69 0012, případně ČSN 07 0710, u kterých nelze z objektivních důvodů provést řádnou vnitřní revizi, provozovatel navrhne a předloží TIČR k posouzení technické řešení náhradního způsobu provedení vnitřní revize, ve kterém zohlední dosažený stav techniky a obvyklé praxe.

Jako náhrada vnitřních revizí se v praxi nejčastěji uplatňuje:

 • vnitřní vizuální kontrola s použitím technického vybavení,
 • zkouška těsnosti,
 • měření tloušťky stěny ultrazvukem.

Používá se buď jedna z metod, nebo jejich kombinace.