SCHVÁLENÉ ČSN – ČERVENEC 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 50/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241)
kat.č. 504716
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava;
EN ISO 12944-4:2017; ISO 12944-4:2017; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými
systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava; Vydání: Říjen 1998

ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241)
kat.č. 504717
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry;
EN ISO 12944-8:2017; ISO 12944-8:2017; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými
systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry;
Vydání: Květen 1999

ČSN EN ISO 15296 (05 0015)
kat.č. 504718
Zařízení pro plamenové svařování – Slovník;
EN ISO 15296:2018; ISO 15296:2017;
Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování – Terminologie – Termíny používané v plamenovém
svařování; Vydání: Září 2003

ČSN EN ISO 544 (05 5001)
kat.č. 504719
Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování;
EN ISO 544:2017; ISO 544:2017; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 544 (05 5001) Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel –
Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování; Vydání: Říjen 2011

ČSN EN 17032 (14 2210)
kat.č. 504720
Chladicí jednotky a mrazicí skříně pro profesionální použití – Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky;
EN 17032:2018; Platí od 2018-08-01

ČSN EN 13001-3-1+A2 (27 0105)
kat.č. 504725
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí;
EN 13001-3-1:2012+A2:2018; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13001-3-1+A1 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových
konstrukcí; Vydání: Prosinec 2013

ČSN EN 13467 (72 7212)
kat.č. 504758
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí+);
EN 13467:2018; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13467 (72 7212) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení
rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Září 2002