Rozdělení tematicky technických předpisů v oblasti tlakových zařízení

Podrobné seznamy najdete na stránkách  www.atz.cz
Stav k 4.1.2017

A. Tlaková zařízení

 1. Zákon č.174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.575/1990 Sb., č.159/1992 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.396/1992 Sb.), č.47/l994 Sb., č.71/2000 Sb., č.124/2000 Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.362/2003 Sb., č.436/2004 Sb., č.253/2005 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.338/2005 Sb.), č.189/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.341/2011 Sb., č.264/2016 Sb.
 2. Vyhláška ČÚBP č.18/1979 , kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl.č.97/1982 Sb., vyhl. č.551/1990 Sb.; NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.118/2003 Sb., vyhl.č. 393/2003 Sb.
 3. Vyhláška ČÚBP č.48/1982 , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č.324/1990 Sb., vyhl. č.207/1991 Sb., NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.192/2005 Sb.
 4. Vyhláška ČÚBP č.91/1993 , k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
 5. Vyhláška MD č.100/1995 , kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhl. č.279/2000 Sb., NV č.352/2000 Sb., č.210/2006 Sb.
 6. Vyhláška MO č.273/1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.
 7. NV č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače NV č.305/2006 Sb., č.315/2009 Sb.; č.80/2014 Sb.
 8. Vyhláška ČBU č.392/2003 o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl.č.282/2007 Sb.
 9. NV č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 10. Zákon č.251/2005, o inspekci práce, ve znění zákona č.264/2006 Sb., č.294/2008  Sb., č. 382/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č.136/2014 Sb., č.47/2016 Sb., č.89/2016 Sb.,
 11. Zákon č.309/2006, kterým se upravují další bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č.362/2007 Sb., č.189/2008 Sb.; č.223/2009 Sb.; č.365/2011 Sb.; č.375/2011 Sb.; č.225/2012 Sb., č.89/2016 Sb.
 12. NV č.208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení.
 13. Zákon č. 90/2016, o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
 14. NV č.119/2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh.
 15. NV č. 219/2016 o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

 

B. Bezpečnost práce a technických zařízení

 1. Vyhláška ČÚBP č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.
 2. Vyhláška ČÚBP č.85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění NV č.352/2000 Sb.
 3. Vyhláška ČÚBP č.21/1979 , kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č.554/1990 Sb., NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.395/2003 Sb.
 4. Zákon č.102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č.146/2002 Sb., č.205/2002 Sb., č.277/2003 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.348/2004 Sb.), č.229/2006 Sb., č.160/2007 Sb.; č.378/2007 Sb.; č.281/2009 Sb.; č.490/2009 Sb., č. 18/2012 Sb., č.64/2014 Sb., č.243/2016 Sb.
 5. NV č.378/2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 6. Vyhláška MPSV č.398/2001 o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhl. č. 112/2005 Sb.; č.461/2013 Sb.
 7. NV č.495/2001 , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 8. Vyhláška MPSV č. 498/2001 , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 9. NV č.11/2002 , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č.405/2004 Sb.
 10. Vyhláška ČBÚ č.447/2002 o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
 11. NV č.21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
 12. Vyhláška MPSV č.38/2003, kterou se ruší některé právní předpisy ČÚBP (např. vyhl.č.12/1995 Sb.).
 13. NV č.406/2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 14. Vyhláška MPSV č.266/2005, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.
 15. NV č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.
 16. Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č.68/2007 Sb., č.191/2008 Sb.; č.223/2009 Sb.; č.227/2009 Sb.; č.281/2009 Sb.; č.345/2009 Sb.; č.379/2009 Sb.; č.424/2010 Sb.; č.420/2011 Sb.; č.142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č.350/2012 Sb., č. 257/2013 Sb., č.39/2015 Sb., č.91/2016 Sb. č.298/2016 Sb.
 17. Zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., č.181/2007 Sb., č.261/2007 Sb., č.296/2007 Sb., č.362/2007 Sb., nálezu č. 116/2008 Sb., č.121/2008 Sb., č.126/2008 Sb., č.294/2008 Sb., č.305/2008 Sb., č.306/2008 Sb., č.382/2008 Sb., č.286/2009 Sb., č.320/2009 Sb., č.326/2009 Sb., č.347/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č.73/2011 Sb., č.180/2011 Sb., č.185/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č.364/2011 Sb., č.365/2011 Sb., č.367/2011 Sb., č.375/2011 Sb., z č.458/2011 Sb., č.466/2011 Sb.,č.167/2012 Sb., č.385/2012 Sb., č.396/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č.155/2013 Sb., č. 303/2013 Sb.; č.101/2014 Sb., č.182/2014 Sb., č.250/2014 Sb., č.205/2015 Sb., č.298/2015 Sb., č.377/2015 Sb., č.47/2016 Sb., č.264/2016 Sb., č.298/2016 Sb.
 18. Vyhláška MMR č.499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č.62/20013 Sb.
 19. NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění vyhl.č.136/2016 Sb.
 20. NV č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilost ve znění vyhl.č.136/2016 Sb.
 21. Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění vyhl. č.20/2012 Sb.
 22. Vyhláška MPSV č.73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).
 23. NV č.201/2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění NV č.170/2014 Sb.
 24.     Zákon č. 263/2016 atomový zákon.

 

C. Požární ochrana, záchranný a krizový systém

 1. Zákon č.133/1985 o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., č.40/1994 Sb., č.203/1994 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.91/1995 Sb.), č.163/1998 Sb., č.71/2000 Sb., č.237/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.67/2001 Sb.), č.320/2002 Sb., č.413/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.267/2006 Sb., č.281/2009 Sb., č. 341/2011 Sb., č.350/2011 Sb., č. 350/2012 Sb.,, č.303/2013 Sb., č.344/2013 Sb.
 2. Vyhláška MV č.87/2000 , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
 3. Vyhláška MV č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 

D. Zkušebnictví , metrologie, normalizace

 1. Zákon č.64/1986 o České obchodní inspekci, ve znění zákona č.189/1990 Sb.; č.240/1992 Sb., č.22/1997 Sb., č.110/1997 Sb., č.71/2000 Sb., č.145/2000 Sb., č.102/2001 Sb., č.321/2001 Sb., č.205/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č.226/2003 Sb., č.439/2003 Sb., č.444/2005 Sb., č.229/2006 Sb., č.160/2007 Sb., č.36/2008 Sb.; č.281/2009 Sb.; č.490/2009 Sb.; č.155/2010 Sb., č. 219/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č.308/2013 Sb.
 2. Zákon č. 505/1990 o metrologii, ve znění zákona č.119/2000 Sb., č.13/2002 Sb., č.137/2002 Sb., č.226/2003 Sb., č.444/2005 Sb., č.481/2008 Sb.; č.223/2009 Sb.; č.155/2010 Sb.; č.18/2012 Sb., č.85/2015 Sb., č.264/2016 Sb.
 3. Zákon č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č.71/2000 Sb., č.102/2001 Sb., č.205/2002 Sb., č.226/2003 Sb., č.277/2003 Sb., č.186/2006 Sb., č.229/2006 Sb., č.481/2008 Sb.; č.281/2009 Sb.; č.490/2009 Sb.; 155/2010 Sb. č.34/2011 Sb.; č.100/2013 Sb.; č.64/2014 Sb., č.93/2015 Sb., č.91/2016 Sb. ,
 4. NV č.179/1997 , kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění NV č.585/2002 Sb.
 5. Vyhláška MPO č.262/2000 , kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhl. č.344/2002 Sb., č.229/2010 Sb. (Nahrazuje vyhl.č.69/1991 Sb.) č,125/2015 Sb.
 6. Vyhláška MPO č.264/2000 o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve znění vyhl.č.424/2009 Sb..
 7. NV č.291/2000 , kterým se stanoví grafická podoba označení CЄ.
 8. NV č.179/2001, kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení.
 9. NV č.339/2002 o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění NV č.178/2004 Sb., č. 25/2014 Sb.,
 10. Vyhláška MPO č.345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhl.č.65/2006 Sb., č.259/2007 Sb., č.204/2010 Sb.; č.258/2011 Sb., č.120/2015 Sb.,
 11. NV č.22/2003, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv.
 12. NV č.25/2003, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění NV č.126/2004 Sb., č.42/2006 Sb.
 13. NV č.176/2008 o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění NV č.170/2011 Sb.; č.229/2012 Sb.
 14. Vyhláška MPO č.486/2008 Sb. kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytován č.348/2014 Sb..
 15. Sdělení MPO č. 385/2010, o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace.
 16. Vyhláška č.269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
 17. NV č. 116/2016 o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.

E. Ochrana životního prostředí a zdraví
(seznam naleznete na www.atz.cz)

 

F. Ostatní

 1. Zákon č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č.275/1994 Sb., č.224/2003 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.150/2004 Sb.), č.189/2008 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.357/2008 Sb.); č.153/2011 Sb., č.350/2012 Sb., č.126/2016 Sb.,č.459/2016 Sb.
 2. Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.104/1995 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.34/1996 Sb.), č.110/1997 Sb., č.356/1999 Sb., č.64/2000 Sb., č.145/2000 Sb., č.258/2000 Sb., č.151/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.227/2003 Sb.; č.186/2004 Sb., č.229/2006 Sb., č.36/2008 Sb., 285/2009 Sb.; č.293/2009 Sb.; 298/2009 Sb.; č.155/2010 Sb.; č.211/2011 Sb.; č.238/2012 Sb.; č.476/2013 Sb., č. 206/2015 Sb., č.348/2015 Sb.
 3. Zákon č.406/2000 o hospodaření s energií, ve znění zákona č.359/2003 Sb., č.694/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.177/2006 Sb., č.186/2006 Sb. č.214/2006 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.406/2006 Sb.), č.574/2006 Sb., č.393/2007 Sb. (úplně znění vyhlášeno zákonem č.61/2008 Sb.); č.124/2008 Sb.; 223/2009 Sb.); č.299/2011 Sb.; č.53/2012 Sb.; č.165/2012 Sb.; č.318/2012 Sb.; č.310/2013 Sb., č.103/2015 Sb., č.191/2015 Sb.
 4. Zákon č.458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č.151/2002 Sb., č.262/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č.278/2003 Sb., č.356/2003 Sb., č.670/2004 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.91/2005 Sb.), č.186/2006 Sb., č. 158/2009 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 314/2009 Sb.); č.155/2010 Sb.; č.211/2011 Sb.; č.299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č.458/2011 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 350/2012 Sb.; č.90/2014 Sb., č.104/2015 Sb.,č.205/2015 Sb., č.3298/2015 Sb. (NSS).
 5. Zákon č.500/2004 o správním řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., č. 384/2008  Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 243/2016 Sb. č. 298/2016 Sb.