ODBORNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN

Zdeněk Rychter, RT VTZ – AmpluServis, a.s., Ostrava

Společnost AmpluServis, a.s. provádí a zajišťuje odborné prohlídky nízkotlakých kotelen (déle jen kotelny) pro svoji mateřskou společnost Dalkia Česká republika, a.s. Ve společnosti Dalkia nízkotlaké kotelny sehrávají důležitou úlohu při dodávkách tepla klientům v lokalitách do kterých nemá přivedené sítě a jejich vybudování by bylo nákladné a nerentabilní.

Úvod

Nízkotlakou kotelnou se  rozumí  objekt nebo část objektu, kde  je  umístěn  alespoň  jeden  parní  kotel s nejvyšším dovoleným  přetlakem  do 0,5 bar  nebo teplovodní kotel  s nejvyšší  dovolenou teplotou  do 110  oC,  s jmenovitým  tepelným výkonem alespoň jednoho kotle    50 kW a větším nebo  kotelen  se  součtem  jmenovitých  tepelných  výkonů kotlů větších než  100 kW.  

Přestože nízkotlaké kotle nejsou vyhrazeným tlakovým zařízením podle zákona č. 174/1968 Sb. a vyhl. č.18/1979 Sb. je nezbytné při jejich provozu věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu.Společnost AmpluServis, a.s. má pro provádění odborných prohlídek kotelen zpracovaný technologický postup. Naší snahou při zpracování technologického postupu bylo vzít v úvahu všechny příslušné činitele mající vliv na spolehlivý a především pak bezpečný provoz kotelny.

PŘEDPISY

Předpisy obecně závazné

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb.,
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zákon č.458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání  a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.

České technické normy

ČSN EN 12828:2013 (06 0205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování
teplovodních tepelných soustav.

ČSN 06 0310:2006
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0320: 2006
Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN EN 12170:2003  (06 0810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy  (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN 06 0830:2006
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0240:1993
Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0703:2005
Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 44 1315:2007
Tuhá paliva – Skladování

ČSN 65 0201:2003
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Odborná prohlídka kotelny

Povinnost provádět odborné prohlídky kotelen ukládají provozovateli obecně závazné předpisy:
Vyhláška č.91/1993 Sb., § 16, NV č. 101/2005 Sb., čl. 12.4 přílohy k NV. V §3, odstavec (2).

V NV č. 101/2005 Sb. se uvádí:
Zaměstnavatel  při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení  bezpečnosti a zdraví zaměstnanců  ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možnosti omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Hlavní rizika při provozu nízkotlaké kotelny jsou:
Překročení nejvyššího pracovního přetlaku – překročení nejvyššího pracovního přetlaku může způsobit prasknutí a výbuch kotle.
Překročení nejvyšší pracovní teploty – překročení nejvyšší pracovní teploty může způsobit přeměnu vody v páru a následně nárůst přetlaku, což může opět způsobit prasknutí a výbuch kotle, opaření osob výronem páry.
Nedostatek vody – při nedostatku vody může nastat nepřípustné zvýšení teploty výhřevných ploch kotle  se shodnými riziky jako v případě překročení nejvyšší pracovní teploty.
Výskyt škodlivých plynů  –  výskyt oxidu uhelnatého a jeho vdechování může způsobit otravu osob, únik topného plynu nebo výpary topného oleje a jejich smíchání se vzduchem může  způsobit výbuch. 

Lhůty provádění odborných prohlídek

Podle § 16 vyhl. č.91/1993 Sb. musí provozovatel zajistit  odborné  prohlídky  kotelen:
a) před uvedením kotelen do provozu,
b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
c) při změně druhu paliva,
d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Podle čl. 12.4 Přílohy NV č. 101/2005 Sb.,musí být odborné  prohlídky  kotelny  prováděny  nejméně jednou za 12 měsíců, pokud není v provozním řádu stanoveno jinak.

Kvalifikace osoby provádějící odbornou prohlídku

Podle § 16 vyhl. č.91/1993 Sb.Odborné prohlídky  může   provádět  pouze  osoba,   která  ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídky vyhotoví zápis.Podle čl. 12.4 Přílohy k NV č. 101/2005 Sb.Odborné prohlídky musí být prováděny odborně  způsobilou osobou, která  o  provedené odborné prohlídce zpracuje zápis.

V interním předpisu společnosti Dalkia je Odborně způsobilá osoba definována takto –  osoba se vzděláním, praxí a osvědčením k provádění činnosti.Odborně způsobilou osobou podle interního předpisu je:
a)   revizní technik tlakových nebo plynových zařízení s platným osvědčením,
b)   vedoucí provozovaného místa, který je seznámen předpisy pro obsluhu, souvisejícími bezpečnostními, právními a technickými předpisy, zná a ovládá obsluhu kotelny, má platné osvědčení topiče kotelny podle § 14 vyhl.č.91/1993 Sb.

Rozsah odborné prohlídky

Při prohlídkách odborně způsobilá osoba s přihlédnutím k tomu, jaké se k ohřevu teplonosné látky v kotlích spaluje palivo nebo se využívá elektřiny  zjišťuje vnější a vnitřní stav kotlů, stav pojistného a zabezpečovacího zařízení, stav hořáků, čerpadel, zařízení na úpravu vody, větrání kotelny, stav spalinových cest, stav vyhrazených technických zařízení (elektrického, plynového a tlakového), stav potrubí, izolace, armatur, regulace a měření, stav olejového hospodářství, skladování tuhých paliv, vybavení kotelny ochrannými prostředky, pomůckami a protipožární technikou, provádění údržby kotelního zařízení, prověřuje kvalifikaci zaměstnanců pověřených obsluhou kotelny, úplnost a správnost provozní dokumentace, označení bezpečnostními značkami, zjišťování výskytu škodlivých plynů a spalin v ovzduší kotelny, čistotu a pořádek v kotelně.

Postup provedení odborné prohlídky

Zjištění technických hodnot kotelny
 • kategorie, jmenovitý výkon a umístění kotelny,
 • typ, technické hodnoty a počet kotlů instalovaných v kotelně,
 • druh paliva případně využití elektřiny k ohřevu teplonosné látky
 • druh tepelné soustavy (uzavřená, otevřená) a parametry teplonosné látky, stanovený nejvyšší a minimální pracovní přetlak, nejvyšší pracovní teplota tepelné soustavy (ČSN 06 0830, čl. 5),
 • expanzní zařízení.
Prověření obsluhy kotlů
 • kontrola stanovení způsobu obsluhy kotlů provozovatelem (trvalá, občasná),
  trvalá obsluha – topič se může od kotle vzdálit jen krátkodobě na dobu a za podmínek stanovených provozním řádem kotelny,
  občasná obsluha – pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených provozním řádem kotelny
 • kontrola, zda jsou kotle obsluhovány topiči s platným osvědčením podle § 14 vyhl.č.91/93 Sb.,
 • kontrola plnění povinností topičů podle § 15 vyhl.č.91/93 Sb.
  a provozního řádu kotelny,
 • kontrola, zda u kotelen s občasnou obsluhou je signalizace poruchových stavů zavedena do místa s trvalým pobytem,
  na dispečerské stanoviště, popř. jiným způsobem.
Kontrola technické a provozní dokumentace kotelny
a kotelního zařízení
 • projektová dokumentace kotelny, která by měla obsahovat:
 • výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotů při spalování příslušného paliva,
 • návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny při spalování plynných, kapalných a tuhých paliv,
 • návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů podle
  ČSN EN 12828 a ČSN 06 0830,
 • návrh technického řešení a výpočet ohřevu teplé vody.
  • zpracovaný provozní řád kotelny odpovídající skutečnému stavu kotelního zařízení obsahující předepsané náležitosti pro tepelnou soustavu a související zařízení, která jsou součástí kotelny, podle § 10 vyhl.č.91/93 Sb. a čl. 12.3 NV č.101/2005 Sb., ČSN EN 12170, ČSN 06 0830 (podle NV č. 378/2001 Sb., §2, písmeno g),  místní provozní bezpečnostní předpis),
  • zda je provozní řád v kotelně trvale k dispozici,
  • ke kotlům na plynné palivo se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k plynovodu
  • ke kotlům na kapalné palivo se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.)
  • návody k obsluze a údržbě kotlů,
  • návody k obsluze kotelního zařízení (úpravně vody, regulátorům teploty, čerpadlům, ohřívákům vody apod.)
  • vedení provozního deníku a kontrola zapisovaných údajů v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.
Kontrola stavu kotlů
 • vizuální kontrola technického stavu kotlů z vnější strany (stav konstrukce, izolace, znaky ovlivnění a deformací v důsledku vysoké teploty apod.),
 • vizuální kontrola stavu kotlů, které spalují kapalné nebo plynné palivo z vnitřní strany (čistota a stav spalovacího prostoru, hořáků),
 • ověření provozuschopnosti kotlů,
 • kontrola provádění údržby a čištění kotlů min. 1x ročně (návod výrobce, NV č.91/2010 Sb., ČSN 07 0703)
Kontrola pojistného zabezpečovacího zařízení podle ČSN EN 12828 a ČSN 06 0830

Tepelná soustava musí být vybavena pojistným a zabezpečovacím zařízením proti:

 • překročení nejvyššího pracovního přetlaku,
 • překročení nejvyšší pracovní teploty,
 • nedostatku vody,

Pojistné a zabezpečovací zařízení musí odpovídat:

 • druhu tepelné soustavy (uzavřená otevřená),
 • druhu energetického zdroje (pevné, kapalné nebo plynné palivo anebo elektřina),
 • způsobu dodávky tepla do tepelné soustavy (automatická nebo ruční regulace),
 • způsobu prováděné obsluhy (trvalá, občasná),
 • jmenovitému výkonu kotelny,

Kontrola pojistného zařízení proti překročení nevyššího pracovního přetlaku:

 • každý kotel musí být vybaven alespoň jedním pojistným ventilem,
 • pojistný ventil musí být připojený v pojistném místě,
 • mezi pojistným ventilem a zdrojem tepla nesmí být uzavírací armatura,
 • další pojistný ventil musí být osazený v místě doplňování vody do tepelné soustavy v případě, že doplňování není zapojené do pojistného úseku,
 • otevírací přetlak pojistných ventilů musí odpovídat nejvyššímu pracovnímu přetlaku otopné soustavy,
 • pojistné ventily musí být dimenzovány, aby odvedly množství teplonosné látky dané výkonem zdroje tepla,
 • výstupní potrubí musí být provedeno odpovídajícím způsobem pro zajištění bezpečného odvodu vody a možné vznikající páry,
 • kotle s výkonem nad 300 kW musí být dále vybaveny omezovačem tlaku, který musí odstavit kotel z provozu dříve než se otevřou pojistné ventily,
 • kontrola, zda je prověřována průchodnost pojistných ventilů a omezovačů tlaku způsobem a v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel),

Kontrola zabezpečovacího zařízení proti překročení nejvyšší pracovní teploty:

 • každý kotel musí být vybaven bezpečnostní zařízením omezujícím teplotu, který zabrání překročení nejvyšší pracovní teploty,
 • bezpečnostní omezovač teploty musí být instalovaný v pojistném místě,
 • teplota nastavená na omezovači teploty musí odpovídat stanovené nejvyšší pracovní teplotě tepelné soustavy,
 • kontrola zda je prověřována správná funkce omezovače teploty (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel),

Kontrola ochrany před nedostatkem vody:

 • kotle umístěné nad tepelnou soustavou (kotelny pod střechou) musí být vybaveny pojistným zařízením (omezovač hladiny, omezovač minimálního přetlaku, regulátor průtoku) proti nedostatku vody v otopné soustavě
 • u ostatních kotlů (kotelen) je pojistné zařízení proti nedostatku vody vyžadováno od výkonu nad 300 kW
 • obnovení provozu kotelny může být možné až po ručním zásahu topiče,
 • kontrola zda je prověřována správná funkce pojistného zařízení (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly, ve zprávě uvést datum a kdo funkci zkoušel)
Větrání
 • kontrola účinného větrání prostorů kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny (přirozené, nucené, kombinované větrání),
 • přívod vzduchu do kotelny neuzavíratelným otvorem u podlahy,
 • odvod vzduchu z kotelny otvorem nebo otvory, popř. odváděcím potrubím do venkovního prostoru,
 • větrání nesmí negativně ovlivňovat funkce hořáků a odvodů spalin kotlů,
 • nucené větrání v kotelnách, ve kterých jsou umístěné kotle s přirozeným tahem nesmí být podtlakové,
 • kontrola zda je k dispozici výpočet a technické řešení větrání kotelny,
 • kontrola opatření dveří zařízením pro samočinné zavírání, jeli přístup do kotelny z venkovního prostoru a v případech, kdy otevřené dveře mohou negativním způsobem ovlivnit větrání kotelny (např. u vysokých objektů).
Kontrola expanzního zařízení podle ČSN EN 12828
a ČSN 06 0830
 • zda je tepelná soustava vybavena expanzním zařízením,
 • zjištění druhu expanzního zařízení podle zdroje přetlaku,
 • tlakové expanzní nádoby s membránou či vakem,
 • čerpadlový expanzní automat (např. reflex variovat)
 • přepouštění z vyšší tlakové hladiny na nižší,
 • tlakové expanzní nádoby se vzduchovým polštářem,
 • otevřená expanzní nádoba instalovaná v nejvyšším místě otopné soustavy (otevřené soustavy),
  • kontrola ochrany expanzních nádob proti zamrznutí,
  • kontrola připojení expanzního zařízení k soustavě,
  • kontrola správné velikosti tlakové expanzní nádoby (musí pojmout zvětšení objemu vody, které nastane ohřátím a může způsobit zvýšení tlaku v soustavě, následně pak mohou být uvedeny do činnosti omezovače tlaku a pojistné ventily),
  • nastavení správného přetlaku vzduchu tlakových expanzních nádob,
  • kontrola provádění údržby a kontrol předepsaných návodem výrobce a provozním řádem
Kontrola zařízení umožňující provoz kotelny s občasnou obsluhou podle ČSN 06 0310

U kotelen se stanovenou občasnou obsluhu se provede kontrola zda je vybavena zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví kotelnu z provozu při :

 • výpadku elektrické energie,
 • překročení nejvyššího pracovního přetlaku v tepelné soustavě:
 • kromě pojistného ventilu na zdroji tepla musí být instalován omezovač tlaku namontovaným buď v pojistném místě nebo do tepelné soustavy v těsné blízkosti zdroje tepla,
 • omezovač tlaku musí být nastaven tak, aby byl uvedený do činnosti dříve než pojistné ventily,
  • překročení nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě
  • překročení nejvyšší pracovní teploty v soustavě
  • výskytu škodlivých látek nad přípustnou mez

Kotelny na plynná paliva

 • vybavení kotelny samočinným uzávěrem plynu na přívodu do kotelny,
 • indikace výbušné koncentrace topného plynu v ovzduší s dvoustupňovou funkcí: 1. stupeň – optická a zvuková, 2. stupeň – blokovací,
 • indikace koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší u plynů jedovatých (bioplyn, koksárenský plyn)

Kotelny na pevná paliva

 • indikace koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší ze spalin s vazbou na havarijní větrání

Kontrola provádění kalibrace čidel a prověření funkce detekčního systému respektive funkce havarijního větrání 1x ročně,

 • zaplavení prostoru (kotelny umístěné pod úrovní terénu),
 • překročení teploty v prostoru nad 40 oC,
 • překročení časového limitu doplňování vody do soustavy,

Prověří se:

 • zda jsou poruchy bezpečnostního zařízení signalizovány a signalizace je zavedena do místa trvalé obsluhy nebo na dispečerské stanoviště,
 • zda při odstavení kotelny z provozu může být její provoz obnoven až vědomým zásahem topiče,
 • zda je minimálně 1x ročně prověřována funkce a nastavení zařízení kotelny umožňující občasnou obsluhu, uvést kdo a kdy zařízení zkoušel.
Ohřev teplé vody a zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle ČSN 06 0320 a ČSN 06 0830.
 • kontrola teploty teplé vody v ohřívači nebo zásobníku max.
  60 °C, u zařízení předškolní výchovy nižší než 55 °C,
 • v případě zvýšení teploty vody v ohřívači na 70 °C k zamezení tvorby bakterií musí být zajištěno aby nedošlo k opaření uživatelů.
 • kontrola opatření přívodu vody do ohřívače předepsanými armaturami a tlakoměrem,
 • kontrola vybavení ohřívače teplé vody pojistným ventilem k zabránění překročení nejvyššího pracovního přetlaku ohřívače,
 • kontrola umístění pojistného ventilu:
 • u ohřívačů kde je voda ohřívána teplonosnou látkou o vyšší teplotě než 100 oC nebo elektřinou, plynem musí být pojistný ventil umístění v pojistném místě na straně teplé vody,
 • u ostatních ohřívačů umístění pojistného ventilu na přívodu studené vody, možnost kombinované armatury – pojistný ventil se zpětnou klapkou,
  • kontrola jmenovitého průměru pojistného ventilu podle objemu ohřívače – tabulka 5 v ČSN 06 0830,
  • kontrola zda otevírací přetlak pojistného ventilu odpovídá nejvyššímu dovolenému pracovnímu přetlaku ohřívače,
  • kontrola jak je zajištěno aby nedošlo k opaření
  • kontrola, zda je prověřována průchodnost pojistného ventilu v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku).
  • kontrola zda je prověřována správná funkce bezpečnostní výstroje ohřívače způsobem v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly).
Tlakoměry a teploměry pro sledování provozních podmínek
 • kontrola zda je v pojistném místě kotle osazený teploměr a tlakoměr (první odstavec čl. 7.2. ČSN 06 0830)

V čl. 4.1.7.2 ČSN 07 0240 je uvedena POZNÁMKA – U kotle s jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW může být teploměr a tlakoměr součástí rozvodu tepelné soustavy, musí však být umístěny co nejblíže kotle; tlakoměr nemusí být vybaven uzavírací armaturou.

 • kontrola vybavení otopné soustavy minimálně jedním teploměrem s měřícím rozsahem nejméně o 20 % vyšším než je stanovená nejvyšší pracovní teplota soustavy instalovaném v přívodním potrubí soustavy,
 • kontrola vybavení otopné soustavy minimálně jedním tlakoměrem s měřícím rozsahem nejméně o 50 % vyšším než je provozní tlak soustavy
 • kontrola vyznačení stanovených nejvyšších a nejnižších parametrů tepelné soustavy na tlakoměru a teploměru značkami (třetí odstavec čl. 5 ČSN 06 0830),
 • kontrola prověřování funkce teploměrů a tlakoměrů způsobem a v lhůtách stanovených provozním řádem (záznamy v provozním deníku, servisní protokoly).
Regulace teploty
 • kontrola vybavení kotle regulací teploty ( regulace v závislosti na venkovní teplotě nebo vnitřní teplotě, kotlovým termostatem),
 • kontrola zda nastavená hodnota regulátoru teploty neumožní překročení nejvyšší pracovní teploty kotle.
Doplňování vody
 • kontrola zda kvalita vody napouštěné do tepelné soustavy odpovídá předpisům výrobce kotlů a ČSN 07 7401,
 • je-li voda upravována kontrola funkce úpravny vody, pravidelný servis podle návodu výrobce
 • kontrola jakým zařízením pro plnění vodou je soustava vybavená,
 • ručně odnímatelnou hadicí připojenou pouze na dobu doplňování za trvalého dozoru topiče (lze použít u soustavy do výkonu 100kW),
 • automatické doplňování,
  • je-li doplňována z vodovodu kontrola zda je vodovod zajištěn proti průniku vody ze soustavy do vodovodu (pokles přetlaku ve vodovodním řádu proti přetlaku v tepelné soustavě),
  • kontrola zda je automatické doplňování časově omezené a jeho rozsah je kontrolovatelný,
  • kontrola zda je množství doplňované vody měřeno vodoměrem (měření je doporučené),
Izolace
 • kontrola opatření všech povrchů v kotelně teplejších než 60 oC nesloužících k vytápění nehořlavou izolací jako ochrany proti popálení,
 • kontrola opatření částí tepelné soustavy tepelnou izolací k snížení tepelných ztrát a k ochraně proti zamrznutí (expanzní zařízení).
Čerpadla
 • kontrola funkčnosti a technického stavu čerpadel,
 • kontrola hlučnosti aby chod čerpadel nezvyšoval hladinu hluku v kotelně.
Označení bezpečnostními značkami a tabulkami
 • kontrola označení dveří do kotelny bezpečnostní tabulkou s nápisem „KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“,
 • kontrola označení hlavních uzavíracích armatur, armatur jednotlivých větví, čerpadel, odběrných míst na rozdělovač a sběrači, spojovacího potrubí štítky podle ČSN 13 0072 pro snadnou orientaci v kotelně.
Nouzové osvětlení
 • kontrola instalace nouzového osvětlení u kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 a stanovenou trvalou obsluhou ,
 • kontrola zda topič má ruční svítilnu v použitelném stavu.
Hasící zařízení
 • kontrola vybavení kotelny hasícím zařízením stanoveným projektem,
 • kontrola zda je hasící zařízení v použitelném stavu, udržováno a kontrolováno.
Únikové cesty
 • kontrola zda jsou únikové cesty a východy označeny značkami,
 • kontrola zda jsou únikové cesty bez překážek, trvale volné a použitelné.
Vybavení kotelny přístroji a ochrannými prostředky
 • kontrola vybavení kotelny podle kategorie a druhu energetického zdroje (kapalné nebo plynné palivo anebo elektřina)
 • pěnotvorným prostředkem nebo detektorem pro zjišťování netěsností,
 • lékárničkou první pomoci,
 • bateriovou svítilnou,
 • detektor na zjišťování oxidu uhelnatého
Čistota a pořádek v kotelně.
 • kontrola zda je v kotelně udržovaný pořádek a čistota,
 • kontrola zda se v kotelně nekonají práce nebo neskladují věci nesouvisející s provozem kotelny.
Spalinová cesta (kotelny kde se v kotlích spaluje kapalné nebo plynné palivo).
 • prověřit provádění kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebičů paliv v lhůtách stanovených v NV č.91/ 2010 Sb., resp. ČSN 73 4201:
 • čištění spalinové cesty – 1x ročně,
 • kontrola spalinové cesty – 1x ročně,
 • čištění spotřebiče – 1x ročně do 50 kW včetně, nad 50 kW dle návodu výrobce,
  • kontrola, zda jsou kouřové nástavce kotlů uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin,
  • vizuální kontrola stavu spalinové cesty (deformace, uvolnění, rozpojení, netěsnosti, vytékání kondenzátu, koroze, trhliny, poškozená izolace apod.).

V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední kontroly a čištění, včetně celkového zhodnocení stavu spalinové cesty ze zpráv o provedení kontroly a čištění (schopno, neschopno provozu),

Tlakové zařízení
 • kontrola provádění revizí a zkoušek expanzních tlakových nádob stabilních podle
  ČSN 69 0012 (expanzní nádoby, vzdušníky) a návodu výrobce, jsou-li součástí tepelné soustavy a instalované v kotelně:

  • výchozí revize nádob nových nebo po opravě,
  • provozní revize – 1x ročně
  • vnitřní revize a zkouška těsnosti – 1x za 5 let
  • tlaková zkouška – 1x za 9 let

V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize a zkoušky, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).

Elektrické zařízení
 • kontrola provádění revizí elektrického zařízení kotelny podle ČSN 33 1500:
 • výchozí revize nových nebo rekonstruovaných elektrických zařízení,
 • pravidelná v lhůtách stanovených provozovatelem dle prostředí, minimálně 1x za 5 let,
 • kontrola umístění a funkce bezpečnostního prvku (STOP tlačítko), který přerušuje přívod elektrické energie pro kotelnu.

V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).

Plynové zařízení
(kotelny kde se v kotlích spaluje plynné palivo)
 • kontrola provádění revizí plynového zařízení kotelny podle vyhl.č.85/78 Sb. a ČSN 38 6405:
  • výchozí revize (při prohlídce prováděné před uvedením nové, nebo rekonstruované kotelny do provozu),
  • kontrola – 1x ročně,
  • provozní revize – 1 x za 3 roky,

V zápisu z prohlídky se uvede datum provedené poslední revize a kontroly, včetně celkového zhodnocení zařízení z revizních zpráv (schopno, neschopno provozu).

Olejové hospodářství
(kotelny kde se v kotlích spaluje olej)
 • Kontrola skladování a manipulace s hořlavými látkami podle ČSN 65 0201.
Skladování tuhých paliv
(kotelny kde se v kotlích spaluje uhlí).
 • Kontrola skladování tuhých paliv podle ČSN 44 1315.
Kontrola ovzduší
 • provedení hygienického měření výskytu oxidu uhelnatého v ovzduší prostorů kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny.

V zápisu z prohlídky se uvede změřená hodnota CO v ppm.

Kontrola odstranění závad z předchozí prohlídky kotelny

 • prověření zda provozovatel zajišťuje prohlídky kotelny v případech a lhůtách uvedených v § 16 vyhl.č.91/93 Sb. a NV č.101/2005 Sb.,
 • kontrola zda provozovatel odstranil nebo zajistil odstranění závad z předchozí provedené prohlídky kotelny.

Výstup z prohlídky kotelny

Výsledky prohlídky kotelny zapíše odborně způsobilá osoba do zápisu z odborné prohlídky kotelny, který musí obsahovat tyto údaje:

 • datum provedení prohlídky,
 • údaje o provozovateli kotelny a umístění kotelny,
 • jméno a příjmení odborně způsobilé osoby, která prohlídku provedla (v případě revizního technika včetně evidenční číslo jeho osvědčení),
 • technické hodnoty kotelny,
 • seznam vedené technické a provozní dokumentace kotelny,
 • jméno topiče s uvedením platnosti jeho osvědčení,
 • zjištěný stav zařízení kotelny,
 • zjištěné závady a nedostatky,
 • opatření navržená k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
 • údaje o odstranění závad zjištěných při předchozí prohlídce kotelny,
 • vyjádření o dalším provozu kotelny s případným určením bližších podmínek,
 • datum vyhotovení zápisu,
 • podpis odborně způsobilé osoby (v případě revizního technika otisk jeho razítka).

Zápis o ODBORNÉ prohlídce nízkotlaké kotelny provedené podle vyhlášky č.91/1993 Sb.

Ev.č.: 000/14/OPNK-Ry

Provozovatel:
Umístění kotelny:
Identifikace zákazníka:
Odpovědná osoba:
Jméno a příjmení revizního technika:
Ev.č.osvědčení:
Datum prohlídky:
Technické hodnoty kotelny
Jmenovitý výkon:
Kategorie kotelny:
Stanovený způsob obsluhy: Trvalá / Občasná
Technické hodnoty tepelné soustavy
Teplonosná látka:
Nejvyšší pracovní teplota:
Pracovní teplota
Nejvyšší pracovní přetlak:
Minimální pracovní přetlak:
Pracovní přetlak:
instalované Kotle
Typ Výr.číslo Rok výroby Výkon (kW) Tlak (bar) Teplota(°C)
instalované Tlakové nádoby
Typ Výr.číslo Rok výroby Objem (l) Tlak (bar) Teplota(°C)
Údaje o Obsluze kotelny
Jméno a příjmení topiče Datum vystavení osvědčení podle § 14, vyhl.č. 91/93 Sb.
 
 
 1. Provozní a technická dokumentace zařízení kotelny
Dokument Specifikace dokumentu, předložen, nepředložen
Projektová dokumentace:  
Provozní řád kotelny:  
Návod k obsluze kotlů:
Provozní deník:
Revizní knihy kotlů ( > 50 kW ):
Zpráva o provozní revizi PZ:
Záznam o kontrole PZ:
Zpráva o pravidelné revizi EZ:
Zpráva o provozní revizi TNS:
Zápis o servisu kotlů (hořáků):
Zápis o čištění spalinové cesty:
Zápis o kontrole spalinové csty:
Zpráva o kalibraci detektorů plynu:
Zápis o kontrole hasícího zařízení:
 1. Zjištěný stav zařízení kotelny.

(Kotle se zprovozní a uvede se stav kotlů např. provozuschopné, porucha apod.)

 1. Zabezpečovací zařízení podle ČSN 06 0830, ČSN EN 12828.

(Uvede se jak je tepelná soustava chráněna proti:

 1. překročení nejvyššího pracovního přetlaku:

(uvedou se instalované pojistné ventily, omezovače tlaku a jak jsou nastaveny)

Umístění PV Typ Po (bar) DN PN
 1. nejvyšší pracovní teplotě

(uvede se jakým bezpečnostním zařízením jsou kotle vybaveny a jak jsou nastaveny)

 1. nedostatku vody v soustavě

(uvede se jakým omezovači jsou kotle nebo soustava vybaveny a jak jsou nastaveny)

 1. Expanzní zařízení podle ČSN 06 0830.

(Uvede se jakým expanzním zařízením je tepelná soustava vybavena, jeho stav, zda plní svoji funkci)

 1. Zařízení umožňující provoz kotelny s občasnou obsluhou podle ČSN 06 0310.

(Uvede se jakým zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou je kotelna vybavena, kdo a kdy zařízení zkoušel)

Bezpečnostní zařízení Funkce, odstavení Signalizace
Výpadek elektrické energie
Překročení nejvyššího pracovního přetlaku v TS  
Překročení nejnižšího pracovního přetlaku v TS  
Překročení nejvyšší pracovní teploty v TS  
Výskyt  škodlivého plynu nad přípustnou mez    
Zaplavení prostoru kotelny  
Překročení teploty v prostoru kotelny nad 40 oC  
Překročení časového limitu odpouštění vody do TS  
STOP tlačítko
 1. Ohřev teplé vody podle ČSN 06 0320.

(Uvede se způsob ohřevu teplé vody, typ a parametry ohřívače a opatření zabezpečovacím zařízením)

Typ, název Rok výroby Tlak (bar) Teplota (°C) Objem (l)

Zabezpečovací zařízení ohřívačů proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku pojistnými ventily:

Umístění Typ Po (bar) DN PN
 1. Tlakoměry.

(Uvede se zda jsou tepelná soustava a ohřívač vody opatřené tlakoměrem a zda jsou ryskami označeny hodnoty nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku soustavy a nejvyššího pracovního přetlaku ohřívače vody.)

Umístění Rozsah (bar) Označené hodnoty (bar)
 1. Teploměry.

(Uvede se zda je tepelná soustava opatřená teploměrem a je ryskou  označena nejvyšší stanovená pracovní teplota soustavy.) 

Umístění Typ Rozsah (°C) Označená hodnota (°C)
 1. Regulace teploty.

(Uvede se jak je regulována teplota v tepelné soustavě a zda nastavení regulátoru neumožňuje přestoupení nejvyšší pracovní teploty)

 1. Větrání.

(Ověří se, zda je do kotelny zajištěný přívod vzduchu otvorem (otvory) u podlahy kotelny a odvod vzduchu z kotelny je zajištěný otvorem (otvory) u stropu kotelny. Prověří se, zda větrání odpovídá výpočtu v projektové dokumentaci nebo údajům uvedeným v provozním řádu,  zda je větrání účinné, vyhovuje provedení instalovaných spotřebičů a negativně neovlivňuje funkci hořáků a spalinových cest. Zkontroluje se, zda nejsou větrací otvory ucpány, zaneseny nečistotami, listím, sněhem, zda jsou dveře kotelny opatřené samouzavíracím zařízením. Současně se zkontroluje, zda v zimním období nedochází větráním k nadměrnému ochlazování technologie kotelny. Je-li v plynové kotelně nucené větrání ověří se zkouškou, zda při výpadku nuceného větrání dojde k uzavření samočinného uzávěru plynu)

 1. Spalinová cesta.

(Provede se vizuální kontroly spalinové cesty, zda je těsná, bez poškození, deformací a uvede se výsledek této vizuální kontroly. Současně se uvede stav spalinových cest zjištěný kominíkem při jejich čištění a kontrole, uvedený v zápisu vyhotoveném kominíkem)

 1. Kontrola ovzduší.

(Uvede se výsledek měření CO v ovzduší kotelny)

 1. Doplňování vody.

(Uvede se jak je zajištěno doplňování vody do soustavy a zda je voda chemicky upravována podle návodu výrobce kotlů a normových hodnot)

(Uvede se zda jsou teplé povrchy chráněny izolací proti popálení, snížení tepelných ztrát a zamrznutí)

 1. Čerpadla.

(Uvede se zda jsou všechna čerpadla funkční)

 1. Nouzové osvětlení.

(Uvede se zda je v kotelně instalované nouzové osvětlení nebo zda má topič ruční svítilnu v použitelném stavu)

 1. Únikové cesty.

(Uvede se, zda jsou únikové cesta z kotelny volné, bez překážek a použitelné.)

 1. Označení bezpečnostními značkami a tabulkami.

(Uvede se, zda je kotelna a kotelní zařízení označené předepsanými značkami a tabulkami.)

 1. Čistota a pořádek.

(Uvede se, zda je v kotelně udržována čistota a pořádek.)

 1. Vybavení kotelny.

(Uvede se, zda je v kotelně vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany odpovídající kategorii kotelny podle ČSN 07 0703.)

Přenosný hasící dle projektu       ano/ne

Pěnotvorný prostředek               ano/ne

Bateriová svítilna                         ano/ne

Lékárnička první pomoci            ano/ne

Detektory na oxid uhelnatý (CO) a pro kontrolu těsnosti spojů má topič společné pro více kotelen stejného provozovatele, které obsluhuje.

 1. Zjištěné závady a nedostatky:

(Popíše se zjištěná závada a uvede se který právní nebo technický předpis je závadou porušený a navrhne se opatření k odstranění závady.)

 1. Kontrola odstranění závad z předchozí prohlídky kotelny:

(Uvede se datum předchozí prohlídky, přehled závad, které byly odstraněny a přehled závad, které odstraněny nebyly.)

 1. Vyjádření k dalšímu provozu kotelny:

(Uvede se zhodnocení z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu kotelny např.)

Kotelna je schopná bezpečného provozu, zjištěné závady doporučuji odstranit dle navržených opatření.

K zamezení vzniku rizik podle § 102 zákoníku práce, vytvářených provozem zařízení kotelny je nutno dodržovat pokyny v provozním řádu a bezpečnostně technické požadavky minimálně v rozsahu stanoveném vyhl. ČÚBP č.91/93 Sb., NV č.101/2005 Sb. a ČSN EN 12828, ČSN 06 0830, ČSN 06 0310.

Zpráva obsahuje 5 stran.

V Ostravě dne:

Rozdělovník:
1 x provozovatel
1 x RT

Podpis a otisk razítka revizního technika

Související články