Program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2024 v oblasti BOZP a VTZ

Roční program kontrolních akcí na rok 2024 byl zpracován v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“). Při sestavování tohoto programu Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) zohlednil aktuální situaci na trhu práce, příslušné strategie a doporučení Evropské unie (dále jen „EU“) a priority Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. V programu jsou rovněž promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, byla reflektována struktura přijatých podnětů k provedení kontroly a dále využity praktické poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Hlavním cílem kontrolní činnosti SÚIP a oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“) bude zejména odhalování a předcházení porušování pracovněprávních právních předpisů, v oblasti bezpečnosti práce (dále jen „BOZP“) a předpisů v oblasti zaměstnanosti ze strany zaměstnavatelů, které mohou mít závažné negativní dopady na pracovní podmínky zaměstnanců a v řadě případů i negativní dopady do veřejných rozpočtů. Následné správní trestání takových skutků, by mělo zaměstnavatele od porušování právních předpisů odrazovat.

Orgány inspekce práce budou v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost prevenci a osvětě zejména prostřednictvím poskytování poradenství, mediální prezentací výsledků kontrol a aktivní účastí na odborných seminářích a akcích pořádaných především sociálními partnery.

Kontroly v oblasti bezpečnosti práce

Kontrolní činností v oblasti BOZP a VTZ se zabývá úsek inspekce BOZP SÚIP a 8 oddělení inspekce I (BOZP) a 8 oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) OIP. V současné době vykonává ve služebním poměru kontrolní činnost v oblasti BOZP 87 inspektorů z oddělení inspekce I, v oblasti VTZ 75 inspektorů z oddělení inspekce II a dále 9 metodiků inspektorů z úseku inspekce BOZP SÚIP.
Kontrolní působnost orgánů inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ je upravena v § 3 odst. 1 zákona o inspekci práce, kdy nejvýznamnější je kontrolní činnost zaměřená na dodržování povinností u právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a dále z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Za sledované období roku 2023 provedli inspektoři BOZP a VTZ u právnických a podnikajících fyzických osob celkem 7 993 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 19 309 porušení právních předpisů v oblasti BOZP. V rámci provedených kontrol bylo zjištěno celkem 15 252 nedostatků. Za porušení právních předpisů bylo v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 792 pokut v celkové výši 37 226 500 Kč.

V rámci kontrolní činnosti byly dále také prováděny i následné kontroly BOZP a VTZ, při kterých inspektoři ověřovali změny, odstranění nedostatků či přijetí opatření od předešlých kontrol.
Další kontrolní činností v oblasti BOZP a VTZ bylo šetření podnětů, kdy v průběhu roku 2023 obdržel SÚIP na úseku inspekce BOZP celkem 680 podnětů ke kontrole, z nichž převážná část směřovala zejména do oblasti BOZP.
V oblasti BOZP a VTZ byly na OIP prováděny i další činnosti, kterými byly:

 • vyjádření k projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob v počtu 1 785,
 • účast na 981 kolaudačních řízeních.

Vyjádřením k projektovým dokumentacím a účast na kolaudačních řízeních byly v řadě případech odstraněny nedostatky v oblasti BOZP a VTZ, které mohly mít zásadní vliv na bezpečnost práce a bezpečný provoz technických zařízení. Zaměstnavatelé tuto činnost hodnotili velmi pozitivně, jelikož mnohdy zabrání nebezpečným stavům, ke kterým by mohlo dojít v samotném provozu.

OIP provedly ve sledovaném období roku 2023 celkem 448 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů, z toho 36 kontrol příčin a okolností smrtelných pracovních úrazů, 408 kontrol příčin a okolností závažných úrazů a 4 kontrol příčin a okolností ostatních pracovních úrazů.

Velmi významnou součástí práce inspektorů BOZP a VTZ je poradenství a poskytování základních informací. V oblasti poradenství převažovaly dotazy, které se týkaly zejména povinností zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu, dále povinností zaměstnavatelů v oblasti BOZP, obsahu revizních zpráv VTZ, požadavků na odbornou způsobilost revizních techniků k provádění revizí, platnost vydaných příslušných osvědčení atd.

V rámci kontrolní činnosti se OIP podílely také na integrovaných inspekcích ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a měly možnost vyjádřit se i k bezpečnostní dokumentaci.

Zaměření kontrolní činnosti v oblasti BOZP a VTZ v roce 2024

 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví,
 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti dopravy se zaměřením na pracovní dobu řidičů,
 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu,
 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu,
 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti terciární sféry,
 • kontroly bezpečnosti práce v oblasti zpracovatelského průmyslu a strojírenství,
 • kontroly bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
 • integrovaná inspekce dle zákona o prevenci závažných havárií a kontroly bezpečnostní dokumentace,
 • kontroly rizikových dopravců v návaznosti na zákon o silniční dopravě (silniční balíček),
 • kontroly v souvislosti s provozem elektrických zařízení,
 • kontroly v souvislosti s provozem plynových zařízení,
 • kontroly v souvislosti s provozem tlakových zařízení,
 • kontroly v souvislosti s provozem zdvihacích zařízení,
 • prověrky v rámci programu Bezpečný podnik,
 • kampaň SLIC – Pracuj bez úrazu,
 • kontroly šetření příčin a okolností vybraných pracovní úrazů,
 • kontroly dodržování předpisů v souvislosti se vznikem havárie,
 • vyjádření k projektovým dokumentacím staveb,
 • účast na kolaudačních řízeních.

Kontroly v souvislosti s provozem plynových zařízení

V posledních letech došlo k výraznému rozvoji alternativ zemního plynu (např. H2, bioplynu, lehké topné oleje, LNG). S ohledem na způsob konečného využití a konkrétních technických realizací je významným aspektem pro bezpečný a spolehlivý provoz vyhrazených technických plynových zařízení zejména oblast technické prevence a dodržování rovněž nových legislativních požadavků, které budou zahrnuty také v dosud platných normativních dokumentech, např. ČSN 38 6405, a v technických pravidlech v oboru plynových zařízení (tzv. TPG). Z výsledků kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce v minulém roce u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích vyhrazených technických plynových zařízeních se zaměřením na odběrná plynová a plynárenská zařízení vyplynulo při jednotlivých činnostech značné množství porušení předpisů a zejména také požadavků nové legislativy, a to zákona č. 250/2021 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Zmíněná legislativa pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení, platná od 1. července 2022, upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU, upřesňuje požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, ale také pro provoz plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu. Z těchto důvodů bude nezbytné v roce 2024 zaměřit kontrolní činnost do této oblasti a dále na plnění povinností právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v souvislosti s provozem, údržbou, opravami, kontrolami a revizemi těchto zařízení.

V roce 2024 budou kontroly v oblasti provozu plynových zařízení zaměřeny na malé a střední podniky (provozovatele plynových kotelen, průmyslových tepelných zařízení, kogeneračních jednotek, zásobníků a rozvodů technických a topných plynů, subjekty zabývající se distribucí LPG, CNG, LNG a H2) a dále pak i na organizace provozující pečovatelská a dětská výchovná zařízení.

Kontroly v souvislosti s provozem tlakových zařízení

Výsledky kontrol hlavního úkolu z minulých let, nárůst pracovních úrazů a mimořádných událostí iniciují nutnost se těmto oblastem více věnovat. Nárůst pracovních úrazů u středních a velkých provozovatelů tlakových zařízeních z minulého roku trvá, a to zejména v souvislosti s provozem velkých výrobních celků. Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů a mimořádných událostí jsou používáním nebezpečných nebo nevhodných pracovních postupů při provozu, údržbě a opravách tlakových zařízení, a související nedostatečně provedené identifikace rizik.

Hlavní úkol v roce 2024 bude směřován do oblasti provozu rizikových tlakových zařízení. Kontroly budou zaměřeny na subjekty, u kterých je z minulosti zřejmá vyšší rizikovost mimořádných událostí a provozující tlaková zařízení, jako jsou například tlakové nádoby v chemickém průmyslu, chladicí zařízení a další tlakové nádoby v technologiích kde jsou používané plyny a látky, které jsou dusivé, jedovaté, hořlavé i jinak nebezpečné pro lidský organismus.

Mimořádné události v minulém období a výsledky inspekcí oblastních inspektorátů práce ukazují i na nutnost systematické kontroly bezpečnosti provozu tlakových zařízení, a to především v oblasti vyhledávání a prevence rizik, organizace práce údržby a oprav, průvodní a provozní dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy, a to zejména u velkých a středních provozovatelů tlakových zařízení. Kontroly budou prováděny také u obsahu revizních zpráv vyhrazených tlakových zařízení podle § 18 NV č. 192/2022 Sb. Kontrolní činnost u tlakových zařízení se zaměří na implementaci zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a prováděcího předpisu NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Kontroly v souvislosti s provozem zdvihacích zařízení

Kontrola zdvihacích zařízení se bude provádět u zdvihacích zařízení bez ohledu na nosnost a účel použití. Součástí této kontrolní činnosti jsou také i prostředky pro vázání (ocelová a textilní lana, řetězy), dále zavěšení (traverzy, „S“ a „C“ háky) a uchopení břemene (magnety, svěrky, přísavky). V rámci kontrolní činnosti bude pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení odpovídající obsluhy, dále technického stavu, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace zdvihacích zařízení.

Hlavní zřetel této kontrolní činnosti bude věnován bezpečnému provozu vyhrazených zdvihacích zařízení, a to v návaznosti na přílohu č. 3 k NV č. 193/2022 Sb. Konkrétně pak na zpracování Systému bezpečné práce u jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem (§ 3 odst. 1 písm. a), dále Pracovního systému u pracovních plošin, Místní provozní předpis pro provoz stavebních výtahů, Místní provozní předpis pro provoz regálových zakladačů, výtahů pro dopravu osob a nákladů. Mimo uvedené budou kontroly také zaměřeny na obsah revizních zpráv vyhrazených zdvihacích zařízení, jak požaduje § 9 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Kontroly v souvislosti s provozem elektrických zařízení

Z výsledků a statistiky pracovních úrazů na elektrických zařízeních jednoznačně plyne, že je potřeba se této oblasti patřičně věnovat. V oblasti pracovní úrazovosti došlo k nárůstu smrtelných pracovních úrazů. Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů na elektrických zařízeních jsou nedostatečné osobní předpoklady spolu s používáním nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce a špatně nebo nedostatečně odhadnutým rizikem.

Kontrolní činnost u elektrických zařízení se v rámci hlavního úkolu zaměří zejména na implementaci zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcích předpisů, tj. NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to především v oblasti vyhledávání a prevence rizik, údržby, kontrol a revizí zejména starších strojů a zařízení, organizace práce, průvodní a provozní dokumentace, odbornou způsobilost a v zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Kontroly šetření příčin a okolností vybraných pracovní úrazů

Kontroly příčin a okolností smrtelných, závažných a vybraných ostatních pracovní úraz, popřípadě šetření na místě úrazového děje, se provádí u všech takových pracovních úrazů, včetně smrtelných, závažných a vybraných ostatních pracovní úraz, ke kterým došlo při provozu speciálních vozidel a jejich souprav (v zemědělství, ve stavebnictví, v lesnictví, při zemních pracích) a u motorových vozíků.

Cílem kontrolní činnosti bude objektivně zjistit příčinu pracovního úrazu případně stanovit kontrolované osobě opatření k tomu, aby se pracovní úraz nemohl opakovat.

Kontroly dodržování předpisů v souvislosti se vznikem havárie

Provozovatel VTZ má povinnost bez zbytečného odkladu ohlásit OIP příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem VTZ, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události VTZ.

Cílem kontrolní činnosti bude zjistit stav dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu VTZ provozovatelem VTZ v souvislosti se vznikem havárie.

Související články