Ukončeno připomínkové řízení k NV č. 193/2022 Sb. Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora navrhují úpravy i ostatních prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb.

V pondělí 26. února 2024 byly uveřejněny zaslané připomínky k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Zásadním účelem tohoto návrhu je napravení situace v oblasti požadavků na odbornou způsobilost osob vykonávajících činnost na vyhrazených technických zdvihacích zařízeních. Nové požadavky na délku praxe a dosažené odborné vzdělání totiž neumožňují řadě revizních techniků s mnohaletou prací při revizích vyhrazených zdvihacích zařízení připuštění k opakované zkoušce odborné způsobilosti u TIČR. Cílem novelizace je tento stav napravit doplněním přechodného ustanovení umožňující vykonat zkoušku i osobám, kterým byla podle předchozí, již zrušené vyhlášky 19/1979 Sb., udělena výjimka ze vzdělání. V rámci připomínkového řízení připojil Svaz průmyslu a dopravy společně s Hospodářskou komorou České republiky také připomínky i k ostatním prováděcím předpisům zákona č. 250/2021 Sb.

Navrhované přechodné ustanovení NV č. 193/2022 Sb. umožňuje výjimku pro revizní techniky s praxí alespoň 8 let

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, u níž byla příslušným orgánem povolena výjimka z požadovaného odborného vzdělání podle § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, a která ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády splňuje podmínku doby odborné praxe v délce alespoň 8 let, se považuje za osobu splňující odborné vzdělání podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Návrh také obsahuje rozšíření stávajícího výčtu skupin oborů o skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.

Svaz průmyslu a dopravy připravil společně s Hospodářskou komorou i doporučující připomínky pro ostatní nařízení

Obě instituce vydaly téměř stejný připomínkový dokument, ve kterém požadují právní úpravy ostatních prováděcích předpisů zejména ve smyslu zařazeni přechodného ustanovení délky odborné praxe pro odborně způsobilé osoby, kterým byla udělena výjimka ze vzdělání podle dnes již zrušených vyhlášek. Délka požadované praxe v oboru se liší podle typu vyhrazeného technického zařízení.

Jednotlivé připomínky, které byly do uzávěrky zpracovateli zaslány jsou k dispozici níže k seznámení, Připomínkové řízení je ukončeno a Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připomínky vypořádává.

Zaslané připomínky

Související články