Aktualizace Národního programu snižování emisí

Národní program snižování emisí ČR je strategický dokument, jehož zpracování vyžaduje ustanovení § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Ustanovení § 8 společně s přílohou 12 zákona o ochraně ovzduší vymezují i rámec pro rozsah programu a frekvenci jeho zpracování. Program plní roli národního programu omezování znečištění ovzduší, jehož zpracování požaduje evropská legislativa, článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (dále jen „směrnice 2016/2284(EU)“). Uvedená směrnice stanoví, kromě jiného, i tzv. národní závazky ke snížení emisí pro roky 2025 a 2030. Program jako strategický dokument určuje postup a opatření k dosažení těchto závazků. Ministerstvo je povinno zpracovat Program a oznámit jej Evropské komisi minimálně jednou za 4 roky.

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo návrh aktualizace Programu ve spolupráci s Pracovní skupinou k NPSE, která byla ustavena příkazem ministra životního prostředí č. 5/2020.  Jejím úkolem je vyhodnocovat naplňování cílů a opatření stanovených v Programu a případně, pokud jsou zjištěny skutečnosti ohrožující naplnění cílů Programu nebo realizaci opatření ve stanovených termínech, navrhovat kroky k eliminaci těchto rizik. Pracovní skupina je složena ze zástupců spolupracujících resortů – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj, dále vědeckých organizací, sdružení samosprávných celků i nevládních organizací.

Pro zpracování aktualizace Programu byly zásadní výsledky národní emisní inventury a národní emisní projekce, která predikuje budoucí vývoj emisí sledovaných znečišťujících látek (jedná se o látky, pro které jsou stanoveny národní závazky: oxidy dusíku (NOX), těkavé organické látky s výjimkou metanu (NMVOC), oxid siřičitý (SO2), těkavé organické látky s výjimkou metanu (NMVOC), amoniak (NH3) a primární suspendované částice PM2.5). Národní emisní inventuru i národní emisní projekci zpracovává Český hydrometeorologický ústav a výsledky ohlašuje ve stanovených termínech Evropské komisi a orgánům Úmluvy EHK o omezování znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP).

Národní emisní projekce zpracovaná v roce 2023 indikuje splnění národních závazků ke snížení emisí pro všechny sledované látky. Závazky by měly být splněny s výraznou či dostatečnou rezervou s výjimkou amoniaku, kde výše predikované úrovně emisí NH3 odpovídá výši národního závazku.  Nevznikla tak potřeba navrhovat další dodatečná snižující opatření. V případě znečišťování ovzduší emisemi NH3 byla stávající opatření upravena s důrazem na jejich implementaci tak, aby bylo riziko nesplnění těchto závazků sníženo.

Aktualizace Programu obsahuje analytickou část, která podrobně rozebírá současnou situaci v České republice ve vztahu k ochraně ovzduší. Tato část popisuje znečišťování ovzduší a jeho vývoj od roku 2005 pro hlavní sledované látky znečišťující ovzduší, jejich zdroje a hlavní hospodářské sektory z hlediska jejich produkce. Součástí analýz je i predikce vývoje emisí těchto znečišťujících látek až do roku 2050 dle scénáře NPSE-WM (scénář zahrnující platná opatření k datu zpracování Aktualizace Programu). V této národní emisní projekci je plně zahrnuta projekce vývoje emisí CO2, v podobě, v jaké byla k dispozici v době přípravy národní emisní projekce znečišťujících látek, která odhaduje vývoj emisí skleníkových plynů včetně opatření a intervencí, které plynou z politiky ochrany klimatu a uhlíkové neutrality stanovené EU.

V analytické části jsou dále informace o úrovni znečištění ovzduší a o překračování imisních limitů. Zahrnuto je i posouzení vlivu zahraničních zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší v České republice a recipročně odhad vlivu národních zdrojů na kvalitu ovzduší v sousedních zemích. Kromě těchto dat analytická část Aktualizace Programu poskytuje další informace ve vztahu k ochraně ovzduší např. v kontextu platných a připravovaných politik a koncepcí, právní úpravy nebo veřejné správy v této oblasti. Součástí analytické části je i SWOT analýza.

Podstatnou částí Programu je soubor opatření ke snižování emisí znečišťujících látek. Vzhledem k tomu, že nenastala potřeba nových dodatečných opatření ke snížení emisí sledovaných látek, byl katalog stávajících opatření pouze revidován. Byla aktualizována a posílena opatření směřující do sektoru „Zemědělství“, který je výrazně majoritním producentem emisí amoniaku, byla aktualizována znění některých dalších opatření tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji. Opatření, která byla již splněna, byla z katalogu vyřazena. Podobně byla vyřazena i opatření která na základě provedených analýz nebo závazných rozhodnutí nejsou dále realizována, či nejsou potřebná. Odůvodnění zastavení jejich realizace je součástí Programu.

Aktuální katalog opatření obsahuje 22 opatření ke snižování emisí, z nich 3 jsou prioritní – je u nich vyčíslen efekt snížení, 13 opatření je podpůrných a 6 průřezových. Plný popis jednotlivých opatření je obsažen v kartách opatření v příloze I Programu. Součástí popisu opatření je způsob implementace opatření. U prioritních opatření je dále stanoven gestor odpovědný za plnění opatření, termín plnění a u prioritních opatření i indikátory pro sledování jejich plnění opatření.

Aktualizovaný dokument Národního programu snižování emisí je k dispozici zde:

Související články