Elektrárna Mělník III skupiny skončí v roce 2021, uhlí ČEZ nahrazuje zemním plynem

Energetická společnost ČEZ odstaví příští rok třetí blok hnědouhelné elektrárny Mělník o výkonu 500 megawattů (MW), místo něj firma vybuduje paroplynový zdroj. Elektrárnu Mělník III by měla nahradit plynová kotelna s výkonem 140 MW a těsně poté i paroplynový zdroj, který bude dodávat 200 MW. Výstavba je plánována za plného provozu, společnost ČEZ uzavřela smlouvu na vybudování plynové přípojky na místo budoucí plynové teplárny.

Elektrárna Mělník funguje již více než 60 let, část jejích provozů byla v 80. a 90. letech přestavěna na teplárenské. Po roce 2020 dojde v lokalitě k významným změnám, kdy se elektrárna zcela přemění na teplárnu. Změny s sebou ponesou odstavení starých zařízení, které nahradí nové, menší, moderní zdroje. Tím dojde ke snížení celkového výkonu a zároveň k výraznému zlepšení životního prostředí.

ČEZ tímto krokem reaguje na strategii přeměny teplárenství vyhlášenou ministerstvem průmyslu letos na podzim, strategickou lokalitu Mělník chceme pro teplárenskou výrobu rozhodně zachovat.
Nejprve odstavíme dva ze tří hnědouhelných zdrojů, které nahradíme čistšími technologiemi. V horizontu dalších let počítáme s uzavřením i posledního uhelného bloku a kompletní přeměnou na nízkoemisní výrobu, která se bude opírat především o novou paroplynovou elektrárnu.

Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ

Současná situace: elektřina a teplo

Elektrárna Mělník je významným bodem na energetické mapě České republiky. Zajišťuje jak výrobu elektřiny, tak dodávku tepla. Obojí vyrábí ve společném, tzv. kombinovaném, cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva, a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí. Elektrárna se skládá ze tří technologických celků: Teplárna Energotrans (EMĚ I), Elektrárna Mělník II (EMĚ II) a Elektrárna Mělník III (EMĚ III).

Díky výhodné poloze slouží Elektrárna Mělník jako významný dodavatel tepla pro města v regionu (Mělník a Neratovice), hlavní město Prahu a pro obec Horní Počaply, případně do budoucna i dalším obcím či městům v okolí. Teplo vyrobené v této lokalitě hřeje na čtvrt milionu domácností. Centrální zásobování teplem je jedním z nejefektivnějších a nejekologičtějších způsobů distribuce tepla.

Plány do budoucna: jen teplo

Skupina ČEZ postupně ukončuje výrobu elektrické energie z uhlí a přechází na bezemisní zdroje energie. Lokalita Mělník se proto v budoucnu přemění z elektrárensko-teplárenského provozu na čistě teplárenský: bude zachována pro ekologické centrální zásobování teplem, které vyhřívá domácnosti v Praze i ve Středočeském kraji.

Lokalitu Mělník tak čekají velké změny. Technologický celek EMĚ I prochází modernizací a výraznou ekologizací. Koncem roku se uvedly do provozu dvě odsiřovací linky za 1.5 mld. Kč, které pokryjí kapacitu všech šesti výrobních bloků Elektrárny Mělník (nyní tedy Teplárny Energotrans).

Celky EMĚ II a EMĚ III ukončí výrobu. Pro teplárenský provoz je nahradí nové, mnohem menší a ekologičtější zdroje: fluidní kotel, plynová kotelna a doplňkový zdroj ZEVO pro energetické využití nerecyklovatelných odpadů. Celkový tepelný výkon elektrárny se tak do roku 2024 sníží o 42 %. Díky ZEVO navíc uspoříme až 3000 vagonů s uhlím. Všechny tyto změny znamenají významné plus pro ekologii.

Umístění ZEVO v lokalitě Elektrárny Mělník

Nezávislé studie zadané samosprávou Středočeského kraje vyhodnotily lokalitu elektrárny Mělník jako vhodnou pro realizaci koncového zařízení ZEVO. Na tomto předpokladu je rovněž postaven Plán odpadového hospodářství (POH) Středočeského kraje, který vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky. Na základě těchto studií, POH a jednání se zástupci vedení kraje společnost ČEZ provedla technologické analýzy a úvodní studie proveditelnosti, které potvrdily realizovatelnost ZEVO v areálu elektrárny.

Výhody tohoto řešení:

  • Pro splnění nároků na vysokou energetickou účinnost ZEVO je nutné začlenit ZEVO do systému zásobování teplem. Lokalita Mělník zásobuje teplem města Prahu, Mělník a Neratovice.
  • Lokalita Mělník je napojena na železniční vlečku. Tím je naplněn předpoklad ekologického svozu odpadu z těch částí kraje, odkud to bude technicky možné a environmentálně přínosé.
  • V lokalitě Mělník je v souvislosti s odstavováním starých, dosluhujících zařízení vytvořen prostor pro výstavbu nového, moderního zdroje. Není tak ohrožen zemědělský půdní fond a dojde k efektivnímu využití brownfieldu
  • V lokalitě Mělník jsou k dispozici specializovaní pracovníci a odborníci s energetickým know-how nutným k provozování ZEVO.

Přínosy ZEVO Mělník

  • Snížení objemu skládkového odpadu: ZEVO Mělník moderním způsobem termického využití odpadu nahradí jeho nehospodárné a neekologické ukládání na skládkách. Objem ukládaného objemu moderní ZEVO sníží o 80 – 90 %.
  • Výroba energie: ZEVO Mělník počítá s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, s důrazem na vyvedení tepla ze zařízení do horkovodů Praha a Mělník. Ekologicky vyrobené teplo a elektrická energie pokryjí spotřebu tisíců domácností.
  • Částečná náhrada hnědouhelných bloků: ZEVO Mělník částečně nahradí dožívající hnědouhelné bloky s vyššími emisními limity. To zároveň povede k nižší spotřebě uhlí: jedna tuna tuhého komunálního odpadu může nahradit přes 600 kg hnědého uhlí.
  • Nižší závadnost komunálního odpadu: Termickým zpracováním odpadu se likvidují všechny choroboplodné zárodky a organické látky. Moderní zařízení rovněž eliminují kontaminaci podzemních zdrojů vody, k níž může docházet při prostém skládkování komunálního odpadu.
  • Rozvoj regionu: V rámci Středočeského kraje poskytne ZEVO Mělník nová pracovní místa. Skupina ČEZ rovněž dlouhodobě podporuje rozvoj obcí v okolí svých provozů.

Plánované změny v lokalitě přispějí k dalšímu zlepšení životního prostředí. První velké snížení emisí (o 50 až 95 %) proběhlo v letech 1992-1998, druhé probíhá od roku 2013 (o dalších 30 až 48 %). Odstavení dvou technologických celků a jejich náhrada modernějšími a ekologičtějšími zdroji přinese další významné snížení emisí. Pro představu, oproti dnešnímu stavu dojde k celkovému poklesu emisí o 80 %.

Kompletní přeměna lokality Mělník na nízkoemisní si provoz je odhadována zhruba 15 až 20 miliard korun.

Související články