Návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení návrh zákona o prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pracovně právních vztahů v období od 12. března do 31. prosince 2020. Zákon prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikační předpoklady pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícím zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce v pracovněprávním vztahu po dobu trvání rozhodné doby.

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS-CoV2, došlo postupně v České republice k přijetí celé řady opatření, jež dosud na našem území neměly obdoby. S ohledem na zhoršující se situaci nakonec vláda přistoupila dne 12. března k vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky a přijala radikální krizová opatření obsahující omezení podle § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. Došlo mimo jiné k maximálnímu omezení činnosti veřejné správy tak, aby se minimalizovalo riziko nákazy a další nekontrolovatelné šíření onemocnění COVID-19. Zároveň je však nezbytné, aby byl zachován provoz stěžejních závodů, které zajišťují základní služby pro obyvatelstvo, především se jedná o provozovatele prvků kritické infrastruktury a poskytovatelů základních služeb.

Česká republika je v současné době postižena pandemií novým koronavirem SARS CoV-2, což negativně ovlivňuje aktivitu podnikatelských subjektů, a to i ve vztahu ke schopnosti dostát platným právním předpisům v pracovněprávní oblasti. Jedná se zejména splnění kvalifikačních předpokladů a prodloužení platnosti stávajících dokumentů. Je proto navrhováno nastavit po dobu trvání stavu nouze a navazujícího období 6 měsíců v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 pravidla, která zajistí formální naplnění požadavků právních předpisů a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce.

Cílem tohoto předpisu je řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci v pracovněprávním poměru, včetně jejich prokazování tak, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními a technickými předpisy obsaženými v návrhu zákona.

Předmětem zákona je úprava práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů spojených s plněním kvalifikačních předpokladů stanovených pro výkon prací ve zvláštních právních předpisech, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu. Účelem zákona je minimalizovat dopady vyvolané mimořádnými opatřeními při pandemii koronaviru, z nichž některá omezují či silně znemožňují plnění požadavků na kvalifikační předpoklady zaměstnanců.

Zákon se vztahuje pouze na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020.

Zákon zavádí předpoklad splnění kvalifikačních předpokladů vyžadovaných po zaměstnancích, těmito zaměstnanci v pracovněprávním poměru, po dobu trvání rozhodné doby podle § 2. Zákon dále stanoví, že po dobu trvání rozhodné doby nemá zaměstnavatel povinnost provádět periodická školení, která vyžadují zvláštní právní předpisy jako součást plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci. To neplatí v případě periodických školení, která zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

Text zákona v návrhovém znění

V l á d n í n á v r h

ZÁKON ze dne ….. 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen „kvalifikační předpisy“), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2.

§ 2

Působnost Tento zákon se použije na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020.

§ 3

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení (1) U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu podle § 2. (2) Po dobu podle § 2 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce Zákony pro lidi – Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBQ7B7XNH) 2 stanovených v kvalifikačních předpisech. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

§ 4

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se po dobu podle § 2 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

§ 5

Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.

Související články