Nová pravidla pro strojní zařízení byla s konečnou platností schválena Radou EU

Rada EU koncem května schválila nové nařízení o strojních zařízeních. Navržený právní předpis aktualizuje původní směrnici z roku 2006 formou nařízení. Nové znění slaďuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení v EU, prosazuje volný pohyb strojních zařízení a zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pracovníků a občanů.

Požadavky na shodu a na dokumentaci

Dnes přijaté nařízení stanoví povinnost posouzení shody třetí stranou pro šest kategorií „vysoce rizikových“ strojních zařízení.

Bezpečnostní informace budou muset být poskytovány u každého výrobku, ale nařízení v souladu s digitální transformací stanoví, že standardní variantou bude digitální návod. Návod v tištěné podobě zůstane i nadále možností pro zákazníky, kteří o něj požádají.

Souvislosti

Směrnice o strojních zařízeních z roku 2006 je jedním z hlavních legislativních textů upravujících na úrovni EU harmonizaci základních požadavků na strojní zařízení z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti. Nové nařízení, které dnes bylo přijato, stanoví právní rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení na trh Unie a bude se vztahovat na nová rizika spojená s nově vznikajícími technologiemi. Nařízení rovněž zaručuje právní jistotu tím, že vyjasňuje oblast působnosti nařízení. Zahrnuje například malá vozidla pro osobní použití nebo lehká elektrická vozidla, jako jsou elektrické koloběžky a elektrokola, jelikož jsou široce využívány a mohly by být pro uživatele potenciálně nebezpečné.

Další postup

Rada dnes schválila postoj Evropského parlamentu, a legislativní akt je tak nyní přijat. Po podpisu předsedkyní Evropského parlamentu a předsedou či předsedkyní Rady bude nařízení vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dvacátým dnem po tomto vyhlášení. Členské státy a hospodářské subjekty budou mít 42 měsíců, než pravidla nového nařízení začnou platit. V České republice by tak měla být tato směrnice implementována nejpozději na konci roku 2027.

Související články