Novela nař. vl. č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle z. o podporovaných zdrojích energie – rok 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023. Nařízení vlády upravuje prostředky schválené v nařízení vlády č. 236/2022 Sb. v hodnotě 37 mld. Kč určené na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 tak, že provádí snížení této hodnoty o 14,22 mld. Kč, na celkovou hodnotu dotace prostředků ze státního rozpočtu na rok 2023 ve výši 22,78 mld. Kč.

Důvodem úpravy nařízení vlády je využití prostředků k zajištění financování Programu pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (dále jen „program“), který v období do konce roku 2023 nahradil přechodnou transformační podporu tepla, která pro uvedené období nebude aplikována.

Program byl vytvořen podle kapitoly 2.1 Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině na základě doporučení Evropské komise. Vláda uvedený Program schválila usnesením č. 1100 ze dne 21. prosince 2022. V současné době probíhá posouzení slučitelnosti podpory zavedené Programem s vnitřním trhem EU, tzv. notifikační řízení Evropské komise, a připravují se jednotlivé výzvy k danému Programu.

Návrh na úpravu nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 je tak formální úpravou, která již byla schválena vládou, a to v usnesení č. 1064 ze dne 14. prosince 2022. Toto usnesení vlády schválilo materiál s návrhem postupu realizace opatření pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie ve vazbě na agresi Ruska proti Ukrajině a pro podporu teplárenství související s dekarbonizací teplárenství. Součástí uvedeného materiálu byl také schválený postup, jak daný Program připravit a finančně zajistit. Ohledně financování podpory bylo ve zmíněném usnesení vlády
č. 1064 stanoveno, že bude využito financování na přechodnou transformační podporu tepla na uvedené období, které bylo již schváleno v nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023. Ve schváleném Programu vládou v usnesením č. 1100 ze dne 21. prosince 2022 byl požadavek na zajištění financování podpory uvedený v usnesení vlády č. 1064 ze dne 14. prosince 2022 naplněn a byla stanovena alokace Programu ve výši 17 mld. Kč, odpovídající alokaci pro přechodnou transformační podporu tepla ve zmíněném nařízení vlády č. 236/2022 Sb.

Po legislativní stránce je nutné provést úpravu nařízení vlády č. 236/2022 Sb., neboť jinak by nebylo možné vyplatit finanční prostředky na dotaci provozní podpory POZE pro rok 2023 ve snížené částce 22,78 mld. Kč. Muselo by dojít k vyplacení částky určené na dotaci provozní podpory POZE podle platného nařízení vlády č. 236/2022 Sb. na rok 2023, tedy ve výši 37 mld. Kč, přičemž nevyčerpané finanční prostředky by společnost OTE, a. s. (dále jen „operátor trhu“), mohla vrátit Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) až po vyúčtování skutečnosti roku 2023, které by bylo provedeno v březnu 2024.

Podle požadavků kapitoly 2.1 Dočasného krizového rámce je potřeba vyplatit podporu z Programu do konce roku 2023.

Orgánem odpovědným za implementaci nařízení vlády je podle zákona č. 165/2012 Sb. MPO, které bude rozhodovat o poskytnutí a výplatě dotace pro operátora trhu ve výši podle schváleného nařízení vlády. 

Nařízení vlády stanoví pouze prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude ponecháno nařízení vlády č. 236/2022 Sb. v nezměněné podobě, tak to bude znamenat následující:

  1. určené na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 ve výši 37 mld. Kč resp. nemůže být vyplacena jiná (nižší) finanční částka,
  2. určené na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 z hodnoty 22 mld. Kč na hodnotu 37 mld. Kč, tedy o 15 mld. Kč, které nejsou v současné době zajištěny v rozpočtu kapitoly MPO,
  3. určených na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 a nad rámec uvedené úpravy kapitoly rozpočtu MPO bude dále potřeba kapitolu rozpočtu MPO navýšit o dalších 17 mld. Kč na zajištění financování Programu (tato alokace byla již vládou schválena v usnesením vlády o schváleném Programu). Tedy celkově by muselo dojít k navýšení kapitoly rozpočtu MPO o 32 mld. Kč.

Pokud by byla provedena navrhovaná úprava nařízení vlády, pak by došlo k navýšení kapitoly rozpočtu MPO o 17,78 mld. Kč (tj. 0,78 mld. Kč na navýšení finančních prostředků určených na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 a 17 mld. Kč na zajištění financování Programu.

V současné době probíhá řízení EK (Evropské komise) u slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU (notifikace) systémů podpor uvedených v novele zákona č. 165/2012 Sb., která byla schválena zákonem č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Některé z druhů podpor zavedené v zákoně účinného od 1. ledna 2022 byly oznámeny podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Podle článku 42 obecného nařízení o blokových výjimkách byla registrována provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovanou kapacitou nad 500 kW, vyjma větrných elektráren, v jejichž případě se jedná o zařízení s instalovanou kapacitou nad 3 MW nebo zařízení s více než třemi výrobními jednotkami. Tato podpora je u Evropské komise zaregistrována pod číslem SA.102035. 

Podle článku 43 obecného nařízení o blokových výjimkách byla registrována provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovanou kapacitou nižší než 500 kW, vyjma větrných elektráren, v jejichž případě se jedná o zařízení s instalovanou kapacitou nižší než 3 MW nebo zařízení s méně než třemi výrobními jednotkami, a dále provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů energie. Tato podpora je u Evropské komise zaregistrována pod číslem SA.102036.

Zároveň v současné době probíhá také řízení EK (Evropské komise) u slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU (notifikace) podpory uvedené v Programu a v připravovaných výzvách. Aplikace a výplata podpory podle Programu bude spuštěna až bude dokončeno notifikační řízení a vydáno rozhodnutí o slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU.

Související články