Plynová a tlaková zařízení – poznatky z praxe

19. listopadu 2019

Dům techniky, Ústí nad Labem

Program semináře
Organizační pokyny pro účastníky
Přihláškový formulář

Tradiční regionální pracovní seminář(workshop) tentokráte v novém formátu odborníků v oblasti vyhrazených plynových a tlakových zařízení. Je tedy určen pro širokou odbornou veřejnost – provozovatele, výrobce, revizní techniky, odborně způsobilé osoby BOZP, ….

Motto:

Ze zprávy SÚIP o výsledcích kontrol za 1. pololetí 2019 vyplynulo:
Za první pololetí letošního roku uskutečnily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 12 181 kontrol, z tohoto počtu se 5 022 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení.
Při těchto kontrolách bylo zjištěno 9 539 nedostatků.
Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.
Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 322 šetření příčin a okolností pracovních úrazů.

Na základě těchto zjištěných skutečností jsme se rozhodli uspořádat řadu regionálních seminářů zaměřených zejména na podporu správné praxe a to formou pracovních seminářů (workshopů) formou moderované a volné diskuze.

Nedílnou součástí je tradičně volná diskuze. Pokud máte zájem položit lektorům dotaz, který byste chtěli v průběhu semináře zodpovědět, můžete tak učinit v předstihu zde.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.