Senát schválil návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Senát Parlamentu České republiky na své 12. schůzi jednomyslně schválil návrh zákona předložený Poslaneckou sněmovnou. Pro bylo všech 57 přítomných senátorů. Návrh tak míří k podpisu prezidentovi České republiky a zákon nabyde účinnosti dne 1. července 2022. Součástí této zákonné úpravy je i stanovení odborné způsobilosti k výkonu činností na těchto zařízeních. Zákon mj. umožní, aby např. drobné elektroinstalační práce na technických zařízeních mohli vykonávat i pracovníci bez elektrotechnického vzdělání na základě složení zkoušky z profesní kvalifikace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Schválením zákona v Parlamentu nicméně práce však legislativní nekončí. Nový zákon sám o sobě nestačí a je nutné dopracovat celkem pět prováděcích nařízení vlády, kterými se stanoví konkrétní kritéria pro jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení. Právě tato nařízení vlády budou v podstatě důležitější než samotný zákon, který sám o sobě stanovuje jen obecný rámec povinností.

APTI z.s. se problematice nové legislativy dlouhodobě věnuje. Členové vědecké rady a předsedové odborných skupin se aktivně účastní připomínkových řízení při tvorbě nových prováděcích předpisů. Problematice nového zákona je také věnována pozornost v programu konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která proběhne ve dnech 21.-22. září 2021 v Kutné Hoře.

A jaké novinky právní úprava přinese?

V první řadě umožní zákon zavedení nových prováděcích předpisů a zrušení zastaralých letitých vyhlášek zaniklé organizace, Českého úřadu bezpečnosti práce. Bez uvedení nového zákona v platnost by nebyla tato novelizace prováděcích předpisů pro vyhrazená zařízení možná. V současnosti se pracuje na celkem pěti nařízeních vlády, které budou činnost na vyhrazených technických zařízeních bude upravovat.

Zákon jednoznačně vymezuje působnost Státního úřadu inspekce práce coby orgánu státního dozoru a Technické inspekce ČR jako pověřené organizace. V současnosti je situace v mnoha ohledech nepřehledná, kdy se provozovatel VTZ obrátí na jednu organizaci, která vydá stanovisko, aby následně druhá organizace v rámci kontroly vyslovila stanovisko zcela opačné.

V současné době nemá provozovatel VTZ možné pravost a platnost oprávnění a osvědčení právnických a fyzických osob, které na jeho zařízení provádějí revize, montážní a servisní práce zkontrolovat jinak, než dotazem na Technickou inspekci ČR. Nová právní úprava zavádí povinnost pro TIČR tyto údaje poskytovat formou veřejně přístupné on-line databáze.

Nový zákon pro řadu činností pověřené organizace (např. pro vydávání osvědčení apod.) stanovuje lhůty, ve kterých je pověřená organizace musí konat.

Zákon přináší změnu ohledně odborné způsobilosti v elektrotechnice. Dle současné platné vyhlášky č. 50/1978 Sb. mohou pracovat na elektrickém zařízení pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním, což je obrovský problém u mezioborových profesí. Příkladem může být výtahář, který musí mít primárně vzdělání strojního zaměření, ale z hlediska běžné každodenní praxe potřebuje zasahovat i do elektroinstalace výtahů. Dle výše uvedené vyhlášky ale do elektroinstalace zasahovat nesmí, protože nemá příslušné vzdělání.
Stejný nebo obdobný problém je u celé řady dalších oborů. V současnosti se tento problém řeší tak, že danou činnost musí vykonávat dva lidé s různou kvalifikací. Nová úprava bude umožňovat pro stanovené činnosti osobám bez elektrotechnického vzdělání složit zkoušku a pracovat v rámci stanoveného rozsahu na elektrickém zařízení na základě profesní kvalifikace.

Stenografický záznam z projednávání návrhu na 12. schůzi Senátu

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, ráda bych zde jen ve stručnosti uvedla klíčové body tohoto návrhu. Předkládaný návrh vychází ze zhodnocení současného stávajícího stavu a upravuje právní předpisy, které jsou již z hlediska praxe překonané. Změna se týká vymezení pojmů a druhů technických zařízení, dále požadavků na bezpečnost těchto zařízení, pak také předpokladů pro odbornou způsobilost, včetně způsobu jejího ověřování, nebo také evidence lidí, kteří jsou k takovéto práci odborně způsobilí.

Přijetí této novely především zvýší bezpečnost zaměstnanců. Při nesprávném používání vyhrazených technických zařízení dochází k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo také k ohrožení majetku. Proto vnímám tento zákon, který uvádí do praxe nejnovější poznatky z oboru, jako důležitý a potřebný krok ke zvýšení bezpečnosti práce. Proto vás prosím o podporu tohoto zákona. 

Ministiryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová

Návrh zákona projednal ústavně-právní výbor, který přijal usnesení pod senátním tiskem č. 98/3. Zpravodajkou je paní senátorka Hubáčková. Následně návrh zákona projednal výbor pro sociální politiku a přijal své usnesení, které je v senátním tisku 98/2. Zpravodajem výboru je pan senátor Marek Hilšer.

Následně návrh zákona projednal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98/4. Jeho zpravodajem byl určen pan senátor Jan Sobotka. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jeho usnesení máte jako senátní tisk č. 98/1. Zpravodajem tohoto výboru je pan senátor Herbert Pavera. Já ho nyní zvu k tomu, aby nám představil svou zpravodajskou zprávu.

Místopředseda Senátu Jiří Obelfalzer

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Než vám ho řeknu, jenom doplním zprávu, kterou tady, nebo zprávu, zpravodajskou zčásti, informace paní ministryně. Ten nový zákon je bezkonfliktní. Opravdu je zastaralý, pochází někdy z roku 1968 a ze začátku 70. let, takže ta bezpečnost se musí přizpůsobit, práce, soudobým podmínkám. Určitě jenom doplním, že ta technická zařízení vyhrazená, kterých se to týká, jsou samozřejmě tlaková a zařízení zdvihací, elektrická a plynová. To abyste věděli…

Návrh zákona sestává z celkem 28 paragrafů, je členěn na pět částí. Ta první se zabývá právě bezpečností provozu vyhrazených technických zařízení, druhá, ta je věnována ministerstvu vnitra, protože i tam musí být kontroly. Ta třetí je změna zákona o inspekci práce, která upravuje institut odnětí oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti. Ta čtvrtá zase, že zavádí oprávnění ministerstva práce a sociálních věcí odejmout osvědčení. Ta pátá část je účinnost zákona, která je navrhována k 1. červenci 2022.

Jenom pro vaši informaci, z 98 přítomných v Poslanecké sněmovně pro zákon hlasovalo 96, dva se zdrželi. Já se přiznám, říkal jsem to i u nás na výboru, že trošičku jsem se zalekl tam definice „pověřená organizace“, která se tam definuje zákonem, že to bude zase nějaký další státní úřad, ale pak v zákoně najdete, že pověřenou organizací je stávající technická inspekce neboli Institut technické inspekce Praha. Takže nejde o žádnou novou organizaci, která bude zřízena a bude mít další úředníky.

Naše legislativa, tady děkuji za její práci, samozřejmě upozorňuje na jednu drobnost, kdy zrušení akreditace je umístěno už za první větou v paragrafu 20 odstavec 3 zákona č. 309, doporučuje to dát za třetí, ale není to taková závažná chyba, která by nemohla pustit ten zákon k podpisu panu prezidentovi.

Nyní vás seznámím s usnesením toho výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Je to 57. usnesení z 11. schůze, konané dne 2. června 2021. Po úvodním slově zástupce předkladatele, Dany Roučkové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, po zpravodajské zprávě senátora Herberta Pavery a po rozpravě výbor:

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Herberta Paveru,

III. pověřuje předsedu výboru, senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

Zpravodaj výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, senátor Herbert Pavera

My jsme předloženou normu projednávali na ústavně-právním výboru. Já jsem předkládala návrh usnesení, ale po velmi pečlivém zvážení a komunikaci s ministerstvem práce a sociálních věcí, děkuji paní ministryně, že se mnou pracovníci komunikovali, norma je samozřejmě hodně profesní, těžká, technická a důležitá, protože se týká oblasti vykonávání činnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a je potřeba ji samozřejmě jak aktualizovat, tak uvést do souladu s požadavky Evropské unie.

Nicméně jsem v textu objevila některé nesrovnalosti. Na všechny mi ale pracovníci ministerstva práce a sociálních věcí odpověděli. Tam, kde případně by mohlo dojít k nějakému nevysvětlení nebo nepochopení, jsou připraveni vydat metodické doporučující stanovisko. Takže po této debatě, po tomto vysvětlení jsem navrhla na ústavně-právní výbor usnesení:

I. doporučuje Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem pro projednání senátorku Annu Hubáčkovou

III. pověřuje předsedu výboru Tomáše Goláně, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Takže přesně v souladu s garančním zpravodajem. Děkuji.

Zpravodajka ústavně-právního výboru, senátorka Anna Hubáčková

Související články