Stručný manuál k žádostem na kotlíkové dotace 2022

Od 1. září 2022 nebude dle zákona o ochraně ovzduší z roku možné provozovat kotle na tuhá paliva, které nesplňují 1. a 2. emisní třídu. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla kotle s datem výroby 2000 a vyšším.
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Jak na to?

Kotlíkové dotace 2021 – 2022

Kdo může žádat:

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:

Záleží na druhu nového kotle.

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000 korun
 • Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000 korun.

Kde žádat:

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je potřeba doložit pro žádost:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Nová zelená úsporám

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

Typ zdroje teplaRodinný dům (Kč)Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel35 00012 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 00025 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch50 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem45 00035 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 000

Kde žádat:

Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Co je potřeba doložit pro žádost:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně:

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

Nejčastější dotazy

1. je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě – rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?

Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objektu žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.

2. majitelé chaty jsou důchodci – jakou dotaci mohou předpokládat?

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohu tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací, bez toho, aniž by se zkoumal jejich příjem.

3. Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?

Na výměnu plynového kotlu není možné čerpat dotace, možné by to bylo v případě výměny topidla na plyn s podporou Nové zelené úsporám.

4. Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?

Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a dokumentaci.

5. Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace a je možné na ně žádat dotaci?

Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz, kde o jeho spuštění budeme informovat.

6. Jsem vlastník nemovitosti, ale v domácnosti nebydlím (koupila jsem byt pro dceru, maminku apod.). Kdo žádá a kdo spadá do kategorie příjmy členů domácnosti (osob bydlících společně se žadatelem)?

Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště (nemusí být trvalý pobyt). Pokud vlastník na adrese nebydlí (není to jeho bydliště), pak nemůže být způsobilým žadatelem v kotlíkových dotacích OPŽP.

7. V domácnosti bydlím, ale nejsem její vlastník. Mohu žádat o dotace? Například bývalá majitelka daruje nemovitost, kde má vyhrazené právo užívání (věcné břemeno)?

Žadatelem musí být vždy vlastník. Nemůže žádat člen domácnosti bez majetkoprávního vztahu k nemovitosti. Existence věcného břemena užívání není překážkou.

8. Jakým způsobem se dokazuje výše příjmů členů domácnosti? Daňové přiznání za minulý rok nebo lze i čestné prohlášení?

Čestné prohlášení nelze použít. Prokazuje se daňovým přiznáním nebo potvrzením o příjmech od zaměstnavatele. Ostatní druhy příjmů se prokazují: potvrzením o důchodu (vdovský, invalidní, starobní, vdovecký a sirotčí důchod), potvrzením ČSSZ (dávky v nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství), potvrzením Úřadu práce ČR (dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti).

9. Jak se určuje či dokazuje, kdo je členem domácnosti? Například v nemovitosti jsem přihlášen, ale nebydlím tam a naopak bydlím tam, ale nejsem hlášen. Kdo se tedy může počítat do limitu pro kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti?

Do limitu se počítá každá osoba, která má v domácnosti bydliště k datu podání žádosti – prokazuje se čestným prohlášením. Pokud má osoba na adrese trvalý pobyt, ale není to její bydliště (tzn. je zde přihlášen ale bydlí jinde), pak se do výpočtu limitu nezapočítává.

10. Pro kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti, které vymění kotel v roce 2021, se výše příjmu dokazuje pro rok 2020. Pro tyto výměny v roce 2022 bude rozhodný příjem v roce 2021?

Příjmy jsou sledovány jen za rok 2020.

11. Jak je to při výměně kotle v bytovkách, kde je společenství vlastníků, ale není zde centrální vytápění (každý byt má svůj kotel na pevná paliva). Může žádat majitel nemovitosti sám nebo musí SVJ jako celek?

Musí žádat vlastník bytové jednotky. Pokud vlastní bytovou jednotku se samostatným zdrojem vytápění, který splňuje podmínky programu pro výměnu, může žádat v případě, že se jeho příjmy za rok 2020 (a případně příjmy dalších členů domácnosti) vejdou do stanoveného limitu.

S dalšími dotazy se prosím obracejte na zelenou linku 800 260 500, nebo sledujte www.kotlikydotace.cz .

Související články