TIČR upozorňuje na zpřísnění podmínek uznávání vzdělání a odborné praxe ke zkouškám odborné způsobilosti

V souvislosti s účinností zákona 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů došlo také k významné změně v otázce výjimek z předepsané odborné praxe a také vzdělání pro výkon činností na vyhrazených technických zařízeních. Nová legislativa na rozdíl od zrušených vyhlášek neumožňuje udělování výjimek. To se týká nejen nových žadatelů, ale i odborně způsobilých fyzických osob, kterým byla v minulosti výjimka udělena. V praxi se již objevily případy, kdy žadatel o prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti nebyl připuštěn ke zkoušce, protože nevyhověl požadavkům na vzdělání dle nové legislativy. Požadavky na minimální délku praxe a získané vzdělání jsou uvedeny níže.

Citace ze stránek TIČR

„Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“) neumožňuje udělování výjimek z praxe či vzdělání. Vzniká tak zcela zásadní odlišnost od předchozí legislativy, kdy např. vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, umožňovala úlevy uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 z doby zácviku topičů, nebo ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, která umožňovala výjimku z požadovaného odborného vzdělání revizních techniků apod.

Uvedené možnosti výjimek týkající se úlevy délky odborného vzdělání nebo praxe byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Zákon o VTZ a nařízení vlády (případně i další prováděcí nařízení k zákonu o VTZ) tedy neobsahují možnost udělení výjimek z praxe nebo vzdělání, a proto není možné tyto výjimky udělovat. To znamená, že musí být naplněny požadavky jednotlivých nyní účinných nařízení vlády, která stanovují požadavky na praxi a vzdělání pro získání odborné způsobilosti.“

Zdroj: https://www.ticr.eu/inpage/dotazy-a-odpovedi-tmp/

Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.

Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

Plynová zařízení

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání
Obsluha

Pro obsluhu je požadování minimálně ukončené odborné vzdělání a odborný zácvik k obsluze vyhrazeného technického plynového zařízení

Osoba odborně způsobilá pro montáže a opravy

Pro montáže a opravy je vyžadován:

 • Výuční nebo rekvalifikační list v oboru mechanik plynových zařízení. Odborná praxe je součástí výuky a tak se další zácvik nevyžaduje.
 • Výuční list v technickém oboru nebo úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru nebo vysokoškolské technického směru. Délka odborné praxe je minimálně 1 rok
 • Výuční list nebo úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání jiného než technického směru a délka odborné praxe minimálně 2 roky.
Osoba odborně způsobilá pro revize
 • Úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou z oborů:
  21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  28 Technická chemie a chemie silikátů,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  37 Doprava a spoje,
  39 Speciální a interdisciplinární obory.
  Minimální délka odborné praxe je stanovena na 2 roky.
 • Vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru. Minimální délka odborné praxe je 1 rok.
Osoba odborně způsobilá pro provádění zkoušek
 • Vyučen – osvědčení pro montáže a opravy příslušné podskupiny. Minimální délka odborné praxe jsou 3 roky.
 • Úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru. Minimální délka odborné praxe je 1 rok.
 • Vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru. Minimální délka odborné praxe je půl roku.

Tlaková zařízení

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání.

Topiči

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních pro topiče podle zákona musí mít odborný zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce stanovené při obsluze kotlů:

 • I. třídy 50 hodin,
 • II. třídy 40 hodin,
 • III. třídy 30 hodin,
 • IV. třídy 20 hodin.

K obsluze kotlů vyšší třídy nebo kotlů na jiný druh paliva, než je oprávněn obsluhovat topič s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, musí osoba složit doplňkovou zkoušku k rozšíření osvědčení u pověřené organizace podle zákona. O délce odborného zácviku a nutnosti odborného kurzu rozhoduje provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení na základě vyjádření revizního technika, odborný zácvik musí trvat nejméně 2 měsíce. Při doplňkové zkoušce se postupuje podle § 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb..

Revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny provádějící:

revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  39 Speciální a interdisciplinární obory, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika nebo Stavebnictví, pokud má 2 roky praxe v oboru,

revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  39 Speciální a interdisciplinární obory a 2 roky praxe v oboru,

první a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny

 • střední vzdělání ze skupiny oborů
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  39 Speciální nebo interdisciplinární obory s výučním listem, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru,
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
  39 Speciální a interdisciplinární obory, pokud má osoba 2 roky praxe v oboru.

Zdvihací zařízení

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání.

Osoba odborně způsobilá pro montáže a opravy

Pro provádění kontrol je vyžadováno:

 • Vyučení v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém.
  Délka odborné praxe je stanovena na 1 rok.
Osoba odborně způsobilá pro kontroly

Pro provádění kontrol je vyžadováno:

 • Vyučení v oboru strojním nebo elektrotechnickém.
  Délka odborné praxe je stanovena na 2 roky v oboru.
Osoba odborně způsobilá pro revize a zkoušky

Pro provádění revizí a zkoušek je vyžadováno:

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
  21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
  23 Strojírenství a strojírenská výroba,
  26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
  28 Technická chemie a chemie silikátů,
  36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  37 Doprava a spoje,
  39 Speciální a interdisciplinární obory.
  Minimální délka odborné praxe jsou 3 roky.
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém.
  Minimální délka odborné praxe jsou 2 roky.

Související články