Vyjádření ERÚ ve věci plnění bezpečnostního standardu dodávky plynu

V souvislosti s vysokými cenami plynu na velkoobchodním trhu a přesuny velkého počtu zákazníků k novým dodavatelům po ukončeni činnosti společnosti Bohemia Energy a dalších dodavatelů se na Energetický regulační úřad (ERÚ) ve zvýšeném počtu obracejí držitelé licence na obchod s plynem, kteří se dotazují, zda je možné poskytnout úlevu z povinnosti plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (BSD), a žádají o stanovisko Energetického regulačního úřadu k výkladu platné legislativy. Aby byl všem subjektům na trhu zajištěn nediskriminačním přístup k informacím, rozhodl se ERÚ zveřejnit toto vyjádření.

S ukončením činnosti dodavatelů plynu a s tím spojenými přesuny koncových zákazníků zákon nespojuje jakékoliv výjimky týkající se povinnosti zajistit BSD všem svým chráněným zákazníkům. Všechny společnosti, které dodávají plyn chráněným zákazníkům mají povinnost zajistit BSD v plném rozsahu i nově získaným chráněným zákazníkům. ERÚ nemůže z této povinnosti poskytnout jakoukoliv výjimku. ERÚ při kontrole obchodníků s plynem nebo výrobců plynu zajišťujících BSD postupuje a bude postupovat dle platné legislativy – vyhlášky 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

ERÚ je toho názoru, že v průběhu aktuální topné sezóny je třeba důsledně dohlížet na plnění všech povinností týkajících se bezpečnosti dodávek plynu. Jedině tak bude zajištěna plná důvěra všech účastníků trhu a spotřebitelů ve správné fungování plynárenského trhu v ČR. Níže jsou proto detailně vysvětlena klíčová pravidla a koncepty související s bezpečnostním standardem dodávky.

Pravidla BSD

Rozsah BSD je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky pro následující případy:

  1. mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček (Rmax.den),
  2. pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů (R30dnů),
  3. narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v trvání nejméně 30 dnů (RN-1).

Obchodník s plynem, dodávající plyn chráněným zákazníkům, poskytuje údaje o rozsahu a o způsobu zajištění BSD na dané období na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vždy operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Formulář včetně softwaru je uveden rovněž na webových stránkách ERÚ.

Zajištění bezpečnostního standardu se podle § 11 odst. 4 vyhlášky prokazuje jedním z těchto způsobů:

  1. plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky (zásobník ČR) písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu,
  2. plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky (zásobník EU) písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
  3. diverzifikovaných zdrojů plynu (diverzifikovaný zdroj) písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
  4. výroby plynu, který je prokazatelně vytěžitelný, (výroba) smlouvou nebo její ověřenou kopií nebo písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3 vyhlášky,
  5. písemným dokladem dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, (alternativní paliva) a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit,
  6. písemným dokladem o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu (přenesení) s plynem.

Možnosti postupu v zajištění BSD

V období od 1. října do 31. března se rozsah BSD uvedený pod písmeny (a) Rmax.den a (b) R30dnů zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. Způsob zajištění BSD pod písmeny (a) zásobník ČR a (b) zásobník EU je možno kromě skladovací primární kapacity prokázat i smlouvou o poskytování flexibility, kdy tato flexibilita je kryta fyzickými zásobníky na území EU a poskytovatel flexibility tyto zásobníky využívá výhradně pro potřeby obchodníka. Způsob zajištění BSD podle písm. (d) výroba plynu je rovnocennou alternativou podmínky mít uskladněno minimálně 30 % rozsahu BSD v zásobnících plynu [písm. (a)]. Každá výrobna plynu tak může nahradit plyn uložený v zásobníku plynu.

Způsob zajištění BSD podle písm. (c) diverzifikovaný zdroj může obchodník prokázat kopií smlouvy na příslušný objem plynu, kde bodem dodávky je virtuální obchodní bod ČR (dále jen VOB). Musí se jednat obecně o dlouhodobé kontrakty, minimálně na měsíční bázi. Smluvní riziko nedodání plynu na VOB v případě kontraktů s dodávkou na VOB totiž nenese kupující, ale prodávající. Do zajištění BSD lze použít i burzovní (futures) kontrakty. Za ty ručí samotná burza, která příslušné obchody i finančně kryje a vypořádává. Musí se jednat o burzu, která obchoduje s minimálně měsíčními produkty s fyzickým dodáním na VOB ČR.

Pokud není při prokazování způsobu zajištění BSD podle písm. (c) diverzifikovaný zdroj identifikována hraniční předávací stanice, je možné tako zajistit pouze rozsah BSD podle písmen (a) Rmax.den a (b) R30dnů. Zajištění rozsahu BSD podle písmene (c) RN-1 je možné prokázat s využitím VOB pouze v případě, že je současně identifikována hraniční předávací stanice, která není určena provozovatelem přepravní soustavy jako jediná největší plynárenská infrastruktura.

Jedinou největší plynárenskou infrastrukturu v České republice určuje podle vyhlášky provozovatel přepravní soustavy, a to ve shodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době je největší plynárenskou infrastrukturou v České republice vstupní bod Lanžhot. V minulých letech provedená virtualizace propojovacích bodů neměla vliv na technický provoz vstupních bodů plynárenských infrastruktur pro dodávky plynu pro Českou republiku.

Pokud existuje chráněný zákazník, který může přejít na náhradní palivo nebo přerušit dodávku plynu a má uzavřenou smlouvu o dodávce plynu, kterou lze přerušit ze strany PDS, pak je možné ušetřený objem plynu zahrnout do způsobu zajištění BSD podle písm. (e) alternativní paliva.

Upozornění na charakter tohoto vyjádření

Toto vyjádření ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno návodně pro účastníky trhu s plynem, zejména pro držitele licence na obchod, aby nedocházelo k interpretačním nejasnostem a s cílem usnadnit jim plnění zákonných povinností.

Související články