Zákon o bezpečném provozu VTZ: první čtení

V pátek, 24. ledna 2020, projednala sněmovna sněmovní tisk č. 535, v prvním čtení. Sněmovna návrh přikázala k projednání hospodářskému, bezpečnostnímu a obrannému výboru. Zatím jako první návrh zákona projednal hospodářský výbor, který si z MPSV vyžádal tabulkový materiál pozměňovacích návrhů včetně odůvodněných stanovisek. Projednávání je tak přerušeno do 18. března 2020.

Stenografický záznam z projednávání prvního čtení na 40. schůzi PSP ponecháváme bez komentáře.

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy. Stávající právní úprava datovaná svým vznikem do 70. let minulého století vytváří právní prostředí, ve kterém často absentuje úprava související s vývojem technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.
Předkládaný návrh zákona vychází z hodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto potřebného zákona. Děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona zakotvuje nové, moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmů vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů. Dále stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti, stanovení povinnosti orgánů státní správy, vymezení povinnosti právnických i podnikajících fyzických osob a fyzických osob dotčených materií zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění.
S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování vyhrazených technických zařízení, návrh zákona stanoví, kdo je oprávněn provádět revize a zkoušky podle tohoto zákona. Návrh zákona také stanoví způsob provozovaného informačního systému s údaji o revizních technicích a vydaných oprávněních různého druhu. Novou povinností je ohlašování orgánu inspekce práce závažných nehodových situací u technických zařízení, kde je předpoklad škody minimálně pět milionů korun. Je jednoznačně vymezeno postavení kontrolního orgánu státního úřadu inspekce práce a tzv. pověřené organizace, v současnosti Technické inspekce České republiky. Nepředpokládá se však navýšení počtu pracovníků na oblastních inspektorátech práce, u Technické inspekce ČR by se jednalo s ohledem na její současný personální stav o navýšení maximálně o dva zaměstnance na pobočku.
Navrhovanou právní úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů vzhledem k činnostem prováděným podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Snížení nákladů subjektu podnikatelského prostředí bude také dosaženo eliminací vynucené provozní odstávky průmyslových výrobních celků, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení, současně s realizací dříve nerealizované výroby. Ke snížení nákladů podnikatelských subjektů dojde i cestou zhodnocování zařízení prostřednictvím nových postupů posuzování plánované životnosti zařízení.
Vážená Sněmovno, doporučuji zabývat se tímto návrhem a posunout jej do dalšího čtení. Děkuji.

Zuzana Ožanová, zpravodaj, poslankyně ANO 2011

Děkuji za ten dotaz. Už jsem se obávala, že nebude žádná diskuse k této novele zákona.
Upozorňuji, že se nejedná o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jedná se o změnu technických standardů. A když jsem zmiňovala, že naposledy byl ten zákon novelizován v 70. letech, tak se vlastně modernizuje to, že za těch více než 55 let se nám změnila díky technologickému pokroku celá řada zařízení a přístrojů a na to je v těch technických standardech potřeba reagovat. Takže to je technická novela.
Co se týká odadministrování nebo byrokratického odlehčení BOZP, tak my v tuto chvíli připravujeme restrukturalizaci Rady vlády pro BOZP při ministerstvu a chtěli bychom, inspirováni britským modelem, celou BOZP jako takovou, nebo – neděláme si iluze, že to stihneme, ale zahájit debatu, aby BOZP byla spíše než několikasetstránkový manuál, tak aby to byla věc, kterou každý zná, která prakticky bude fungovat, a aby byla velmi intuitivní, tak jak to například funguje ve Velké Británii. Protože v radě vlády máme celou řadu odborníků, kteří ten britský model znají, a já s ním souzním. Ale bude to diskuse na úrovni tripartity a bude to věc na několik příštích let. Ale tento zákon se debyrokratizace jako takové netýká. Děkuji. ***

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den. Paní ministryně, to opravdu myslíte vážně, to, co jste tady říkala, že začneme snižovat byrokracii v podnikání tím, že budeme restrukturalizovat nějakou vládní komisi BOZP a budeme dělat manuály? To opravdu myslíte vážně? Vy jste říkala, že začnete tím, že bude restrukturalizace Rady vlády pro BOZP, takže paní ministryně, mně to přijde trošku podivné. Přece snížení byrokracie je snížení povinnosti pro ty podnikatele, ne změny na státní úrovni v různých radách apod.

Vojtěch Munzar, poslanec ODS

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych na tento zákon chtěl upozornit, protože on se tváří docela tak nevinně, ale tady je provázanost na další resorty. Protože jestli chceme něco zjednodušovat – vezmu pozici třeba revizního technika, který dostane oprávnění od TIČR, který spadá do tohoto zákona. Tento revizní technik by stejnou činnost chtěl dělat v působnosti Ministerstva obrany, tak musí mít povolení od Ministerstva obrany. Bude to chtít dělat na Ministerstvu dopravy, musí mít oprávnění od Ministerstva dopravy. Bude to chtít dělat u Ministerstva vnitra, musí mít oprávnění od Ministerstva vnitra. A nedej bože, pokud se zvedacím zařízením budete vykládat na silnici jako jeřábník nebo ze železnice budete vykládat zboží a budete to dávat na vozidlo, tak budete muset mít tři oprávnění, abyste vůbec tuto činnost mohli dělat.
Já jsem si představoval, že tento zákon bude jako zákon střechový, který bude tato pravidla určovat pro všechny. Ale to v současné době tento zákon dělat nebude. Tak samozřejmě já budu chtít, aby se tímto zákonem zabýval jednak výbor pro bezpečnost, protože ten má pod sebou Vězeňskou službu, Ministerstvo vnitra a policii, na které tento zákon dává určité výjimky. A musíme se ptát, zda ty výjimky jsou nutné. To samé platí i o Ministerstvu obrany, kde tento zákon také hovoří pouze o tom, že budou mít nějaké výjimky. A pak si to všichni dělají úplně jinak. Takže jednou si uděláte zkoušku revizního technika, a v dalších čtyřech resortech to funguje úplně obráceně. Děkuji.

Pavel Růžička, poslanec ANO 2011

Děkuji za slovo. Já moc děkuji paní ministryni za to, že odpovídá ještě v rozpravě, to je, myslím, dobrá praxe. A chtěl jsem se zeptat buď paní ministryně, nebo paní zpravodajky na otázku té jedné povinnosti, kterou ten zákon nově zavádí, to znamená, že se má hlásit incident v případě, že hrozí škoda nad 5 milionů korun, jestli se nemýlím. Co s tím ten úřad bude dělat. Na co to hlášení potřebuje a jak s tím naloží, když firma nově má povinnost nahlásit ten incident. Co se pak stane s tím hlášením a k čemu to bude užitečné, aby se v České republice žilo lépe. Děkuji.

Bc. Mikuláš Ferjenčík , poslanec Piráti

Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že jsem tu normu nečetl úplně detailně, ale jenom jsem ji teď proletěl očima. Myslím si, že tady opravdu je trošičku riziková ta norma ve vazbě na podnikání. Protože jestli všechny tlakové nádoby budeme muset revidovat na 16 barů, tak to už pak vždycky za chviličku jsme všechny. (?) Jestli elektro všechno bude muset mít padesátku, tak já mám pocit, i když nejsem velký zastánce elektromobility, tak že možná nevyjede ani jeden elektromobil. A tak dál. Ale souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, že máme dneska starou normu, to bezpochyby ano, a že je potřeba udělat novou normu, ale tak jak jsem to skutečně proletěl očima, tak si myslím, že to je velký dopad na podnikání, protože dneska už všichni podnikatelé musíme revidovat už málem úplně všechno a všichni na nás mají neuvěřitelné množství bičů.
Takže já si myslím, že potom ve druhém čtení si určitě musíme vyhledat to, jaká rizika tento zákon znamená právě především pro podnikání, protože já mám pocit, že bychom málem přestali všichni podnikat. Děkuji.

Pavel Juříček, poslanec ANO 2011

Související články