Zaměření kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v oblasti VTZ v roce 2020

V roce 2020 provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 9 500 kontrol s následujícím zaměřením:

  • kontroly BOZP v odvětví zemědělství a potravinářství, stavebnictví, dopravy a ve zpracovatelském průmyslu, těžby a zpracování dřeva, terciární sféry a kontroly dodržování povinností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
  • kontroly k zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení plynových, tlakových, elektrických a zdvíhacích,
  • kontroly v rámci integrované inspekce.

Kontroly BOZP v oblasti vyhrazených tlakových zařízení

Mimořádné události v minulém období a výsledky inspekcí inspektorátů ukazují i na nutnost systematické kontroly provozovatelů tlakových zařízení. Výběr subjektů bude upřednostněn na zařízení, u kterých je zřejmá možnost vzniku vyššího nebezpečí při provozu a údržbě vyplývající z událostí šetřených OIP. Zejména kotelní zařízení parních kotlů, včetně úpravy vody, akumulátory páry, parní autoklávy, tlakové nádoby nezbytné při výrobě nápojů, chladicí zařízení a další tlakové nádoby v technologiích, kde jsou používané plyny, páry a chemické látky, které jsou dusivé, jedovaté, hořlavé i jinak nebezpečné pro lidský organismus, nebo s vyššími parametry přetlaku a teploty média.

Parní a horkovodní kotle a tlakové nádoby stabilní jako vyhrazená tlaková zařízení jsou stále zdrojem potencionálního rizika. Proto je nutné provést kontrolu nejen zápisů o provozu a údržbě, ale i kontrolu konkrétních úkonů obsluhy, provozní a preventivní údržby související s provozem kontrolovaných vyhrazených tlakových zařízení. Při nedodržování předpisů k zajištění bezpečného provozu tlakových zařízení může 12 za určitých okolností dojít k ohrožení zdraví a života nejen značného počtu zaměstnanců a dalších osob a současně i ke značným materiálním škodám.

Další výběr bude v oblasti bezpečnosti provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení ve výměníkových stanicích, které logicky navazují na problematiku rizikovosti kotelních zařízení, a zde mají vliv i fyzikální vlastnosti provozního media – vodní páry, syté vody, teplé vody, topného plynu a stlačeného vzduchu. Jsou zde zastoupeny převážně nevyhrazené parní a teplovodní kotle a nevyhrazené tlakové nádoby. Přesto jejich nebezpečnost spočívá v tom, že v důsledku nedostatků týkajících se zabezpečovacích zařízení, způsobu provozu, v nedostatečné provozní a preventivní údržbě, neodborných zásahů obsluhy i údržby, se z těchto zařízení mohou stát při zvýšení tlaku a teplot zařízení s úrovní rizik vyhrazených tlakových zařízení. Protože pro tyto hodnoty nejsou tyto zařízení konstruované, tak při poruše celistvosti tlakového celku mohou být důsledky pak stejné jako u vyhrazených tlakových zařízení.

Kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení

Při kontrolách bezpečného provozu plynových zařízení v různých oblastech výroby, provozu a služeb se stále setkáváme se skutečností, že ze strany provozovatelů není vždy řádně zajištěno jejich bezpečné provozování. Kontroly v minulých letech ve zmíněných oblastech ukázaly, že největší nedostatky byly v oblasti technické prevence rizik, kdy kontrolované subjekty nezajišťovaly v dostatečné míře údržbu, kontroly a revize, zejména starších zařízení. Nedostatky byly zjišťovány také v organizaci práce, provozní dokumentaci, odborné způsobilosti obsluhy plynových zařízení a v zajištění ochrany před úniky plynů. Toto jsou tedy oblasti, kterým je potřeba i nadále věnovat trvalou pozornost, a na které by měla být zejména směřována kontrolní činnost v rámci kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení.

Vysoká rizikovost provozu z pohledu použitého média, stav a úroveň dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení může být zdrojem nebo příčinou ohrožení života a zdraví osob, a to nejen zaměstnanců kontrolovaného subjektu. V minulých letech tyto zmíněné aspekty vedly ke značným materiálním škodám a za určitých podmínek zapříčinily vznik nehodových a v některých případech i velmi tragických událostí. Z těchto důvodů budou kontroly v roce 2020 zaměřeny na provoz plynových zařízení v různých oblastech výroby, provozu a služeb.

Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení

Na základě závažných kontrolních zjištění z předcházejícího období v oblasti zdvihacích zařízení, např. nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce, ale také i klesající úroveň odborných předpokladů zaměstnanců se inspektoři specializace pro vyhrazená technická zařízení – zdvihací zařízení zaměří na bezpečnost práce při provozování zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a způsobu použití včetně prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. Kontroly se dále také zaměří jak na podmínky provozování zdvihacích zařízení, jejich naplňování z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů zaměstnavatelů na úseku provozu zdvihacích zařízení. V rámci kontrolní činnosti bude pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení odpovídající obsluhy, technického stavu, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace zdvihacích zařízení. Zvláštní pozornost pak bude věnována bezpečnému provozu výtahů například v ubytovacích zařízeních, dále nákladních výtahů v obchodních centrech, skladových objektech, apod.

Kontroly v oblasti elektrických zařízení

Ze statistik hasičského záchranného sboru plyne, že ve více případech byla příčinnou požáru vadná elektrická instalace. Z tohoto důvodu, byly ke kontrolám vybrány provozovny, kde dochází ke zpracování dřeva (pily, výrobci palet, nábytkářská výroba, stolárny apod.), protože v těchto provozovnách se vyskytují mimo rizika úrazu elektrickým proudem také ve větší míře rizika vzniku požáru či výbuchu hořlavých prachů. Záměrem úkolu v oblasti elektrických zařízení v prostorách, kde dochází ke zpracování dřeva, je ověřit u zaměstnavatelů, jakým způsobem je zajišťováno dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu elektrických zařízení. Kontrolní činnost bude tedy primárně zaměřena na stav provozovaných elektrických zařízení (technický stav, kontroly, údržbu, revize, provozní dokumentaci), a dále jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, pracovní postupy pro činnosti na elektrických zařízeních a odborná způsobilost zaměstnanců; zda je v případě rizika výbuchu zpracována dokumentace o ochraně před výbuchem.

Kontroly by měly mít rovněž preventivní charakter, neboť by bylo vhodné osvětou upozornit zaměstnavatele na rizika požáru a výbuchu spojená se zpracováním dřeva a přimět zaměstnavatele k dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce při provozu elektrických zařízení.

Integrovaná inspekce dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a kontroly bezpečnostní dokumentace

Zařazené subjekty předkládají krajským úřadům zpracovanou bezpečnostní dokumentaci. Inspektoráty v postavení dotčeného orgánu státní správy mají k těmto bezpečnostním programům či zprávám možnost vyjádřit se v rámci svých kompetencí.

Úřad a inspektoráty jsou společně s Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a hasičskými záchrannými sbory krajů zařazeny mezi tzv. orgány integrované inspekce. Společná pravidelná kontrola orgánů integrované inspekce spolu s krajskými úřady a Českou inspekcí životního prostředí 13 je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.

Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu podle ročního plánu kontrol zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí, která ověřuje dodržování povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií nebo uložených na základě tohoto zákona v souladu s našimi kontrolními kompetencemi. Každá kontrola je zakončena protokolem o kontrole a informací o výsledku kontroly zasílanou místně příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí.

Kontroly v rámci integrovaných inspekcí nejsou zacíleny pouze na bezpečnou práci a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení s cílem eliminovat možnost vzniku závažné havárie, ale zejména se také zaměřují na kontrolu přijatých opatření ve vztahu k minulým mimořádným událostem.

Kontroly bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je důležitá zejména z důvodu opakujících se pracovních úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi nejen při každodenní práci, ale zejména při provádění údržby strojů a zařízení. Při kontrolách bývá nejčastěji zjišťováno zejména nepřidělování OOPP či špatné a nedostatečné technologické postupy související s prací s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Nelze opomenout ani nedostatky týkající se zaměstnavatelem tolerovaných nebezpečných způsobů práce s chemickými látkami a zejména nedostatečnou informovanost zaměstnanců o nebezpečných vlastnostech látek, se kterými přichází při práci do kontaktu. Dalším důvodem provádění těchto kontrol je také skutečnost, že legislativa prevence závažných havárií se důkladně zaměřuje na subjekty, které nakládají s větším množstvím nebezpečných chemických látek a směsí. Celková bezpečnost a ochrana zdraví při práci je již v těchto subjektech na poměrně dobré úrovni. Naopak v menších subjektech není situace při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi z pohledu BOZP příliš uspokojivá. Ke kontrole tak budou vybírány subjekty, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, přičemž jejich činnost nespadá pod zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. U subjektů, které budou v rámci tohoto úkolu kontrolovány, hrozí často neuvědomění si rizik spojených s prací s nebezpečnými látkami, jelikož nakládání s těmito látkami nepatří mezi jejich hlavní činnosti.

Související články