Závažný pracovní úraz v kotelně při čištění pásového dopravníku na uhlí

K závažnému úrazu došlo dne 6. 1. 2016 při čištění podavače paliva v kotelně uhelné elektrárny. Mistr kotelny spolu se svými dvěma podřízenými prováděli čištění pásového dopravníku na uhlí. Jeden ze zaměstnanců podavač vypnul přepínačem ve skříni opravárenského provozu do polohy VYPNUTO. Zaměstnanci demontovali kryty vratné stanice, kryt klenby a kryt na průzoru. Následně probíhalo čištění tlakovým vzduchem, během kterého se ruka postiženého dostala do vnitřního prostoru podavače, kde došlo k zachycení rukavice dopravníkem a následnému utržení pravé ruky v zápěstí.

Mechanismem vzniku úrazu bylo pravděpodobně ustřižení ruky v zápěstí, která se dostala do střižného místa mezi článkem řetězu a ocelovým stolem, který se nachází uvnitř zařízení.

Ruku nalezl později směnový inženýr. Ležela údajně na uhlí uvnitř dopravníku přímo pod otvorem. Vlivem značné devastace končetiny nebylo možné tuto zachránit a proto poškozený musí používat ruku robotickou.

Šetřením bylo mimo jiné zjištěno, že zaměstnavatel nepřijal opatření, aby v době, kdy je zařízení v chodu, nemohlo dojít ke kontaktu pracovníka s pohyblivou částí strojního zařízení v místě vratné stanice a kontrolních bočních otvorů. Zaměstnavatel nestanovil a nekontroloval minimální bezpečnou vzdálenost od zařízení, ve které se zaměstnanci mohou nacházet v době, kdy je odkrytované zařízení v přestávkách v čištění dočasně uváděno do chodu za účelem odjetí uvolněných nečistot. Při ztrátě stability, pádu či nahodilém pohybu zaměstnance existovalo v blízkosti odkrytovaného zařízení riziko zachycení pohyblivou částí.

Dále bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel provozovala podavač paliva, který může být zapínán a ovládán ze skříně opravárenského provozu. Tato skříň se nachází v místě, ze kterého se obsluha nemá možnost přesvědčit, že v nebezpečném prostoru za vratnou stanicí podavače se nenachází žádný zaměstnanec. Zařízení nebylo vybaveno bezpečnostním systémem, který by vydával zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času tento prostor opustit.

V rámci šetření výše uvedeného závažného úrazu byla ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj provedena kontrola u organizace provozující předmětné zařízení, při které byly zjištěny nedostatky na úseku bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek.

Kontrolovaný subjekt přijal v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle § 105 odst. 5, patřičná technická, organizační a výchovná opatření.

Se zaměstnavatelem postiženého byl dne 13. 4. 2016 sepsán protokol, bylo vydáno opatření k odstranění zjištěných nedostatků a následně zahájeno správní řízení a uložena sankce za nedodržení povinností v oblasti bezpečnosti práce.

Ing. Ladislav Jirousek
inspektor odd. inspekce VTZ a stavebnictví
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Zdroj: SÚIP, www.suip.cz

Související články