Zpracování vnějšího havarijního plánu státního podniku Diamo

Oblast prevence závažných havárií byla v minulosti postupně řešena zákonem č. 353/1999 Sb. a následně zákonem č. 59/2006 Sb. V roce 2015 nabyl účinnosti nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), který změnil nebo upravil některé oblasti. Mezi nejdůležitější změnu pro hasičský záchranný sbor kraje (HZS kraje) patří ustanovení, že vnější havarijní plán (VHP) zpracovává HZS kraje. Do nabytí účinnosti nového zákona platilo, že zpracování VHP zajišťuje krajský úřad a HZS kraje se pouze vyjadřuje jako dotčený orgán veřejné správy.

Výchozí stav

Na území Libereckého kraje (LK) se nachází několik subjektů, které svou činností a nakládáním s nebezpečnými látkami spadají do oblasti zákona o prevenci závažných havárií. Jedním z nich je státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem (DIAMO), který byl rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) v říjnu 2004 zařazen do skupiny B podle zákona č. 353/1999 Sb. Následně DIAMO zpracoval bezpečnostní zprávu a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování (ZHP) a podklady pro VHP. KÚ LK stanovil zónu a zajistil zpracování VHP DIAMO, který byl v následujících letech několikrát aktualizován.

DIAMO, obce a okolí

Hlavní činností podniku DIAMO je likvidace následků hlubinné a chemické těžby uranu. Jde zejména o provádění rozsáhlé sanace podzemních vod kontaminovaných chemickou těžbou, likvidace většiny vrtů a téměř všech povrchových objektů, které byly postaveny v souvislosti s těžbou a úpravou uranu. Další činností je rekultivace a revitalizace území, které bylo těžbou a úpravou uranu dotčeno. Při provádění sanačních prací se využívají různé chemické látky zejména pak chlor a amoniak, jejichž nadlimitní množství předurčilo podnik DIAMO k zařazení do skupiny B.

Podnik DIAMO se nachází v LK, ve východní části okresu Česká Lípa. Rozsáhlý areál se rozprostírá na území obcí Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Noviny pod Ralskem a Ralsko. V jeho nejbližším okolí však není žádná zástavba pro trvalé bydlení. V přilehlé oblasti se nachází přírodní rezervace Ralsko a několik přírodních památek, územím protéká řeka Ploučnice s několika přítoky. V obecní a městské zástavbě převládají rodinné domy, lokálně se však vyskytují i panelové domy.

Obr. 1 Stanovená zóna havarijního plánování
Obr. 1 Stanovená zóna havarijního plánování

Stanovená ZHP (obr. 1) zasahuje katastrální území šesti obcí – Brniště, Noviny pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Dubnice, Ralsko a Hamr na Jezeře. Počet obyvatel v ZHP je přibližně 5 000, všechny obce ležící v ZHP mají zajištěno varování a informování obyvatelstva koncovými prvky varování (rotační sirény, místní informační systémy).

Přípravné práce

Jelikož VHP jsou podle legislativy součástí krizového plánu kraje, bylo rozhodnuto, že zpracování VHP objektů nacházejících se na území LK budou zajišťovat příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK.

HZS LK začal v roce 2016 jednat s KÚ LK a následně v letech 2016 a 2017 proběhlo několik pracovních schůzek a jednání, na kterých byly projednány konkrétní činnosti a stanoven harmonogram úkonů v souladu s právními předpisy.

V první polovině roku 2017 byla Bezpečnostní zpráva aktualizována v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb. a v červenci 2017 rozhodnutím KÚ LK schválena. Následně KÚ LK rozhodnutím v září 2017 stanovil novou ZHP pro DIAMO a od tohoto okamžiku začala pro HZS LK běžet dvouletá zákonná lhůta na zpracování a schválení VHP.

Již v průběhu roku 2017 stál HZS LK jako nový zpracovatel před rozhodnutím, zda stávající VHP pouze přepracuje, anebo zpracuje zcela nový. Po zvážení všech pozitiv a negativ bylo nakonec jednoznačně rozhodnuto zpracovat nový VHP. Ten stávající byl sice zpracován v souladu s právními předpisy, ale měl přes 120 stran souvislého textu a pro uživatele byl místy hodně nepřehledný. Obsahoval texty a údaje, které pro danou problematiku nejsou vůbec potřebné nebo s ní přímo nesouvisí.

Pro zpracování nového VHP byl stanoven hlavní cíl – musí být stručný, přehledný a použitelný. Toho jsme chtěli dosáhnout dodržením těchto zásad:

  • určit, kdo je adresátem dokumentu, kdo bude jeho uživatel, jaké informace a v jakém tvaru bude potřebovat,
  • zamezit duplicitě dat a údajů,
  • minimalizovat počet stran,
  • odkazovat se na již zpracované dokumenty nebo kapitoly v jiných plánech,
  • mapa, schéma nebo graf má větší vypovídací schopnost než stránky textu,
  • forma zpracování bude stejná jako u Havarijního plánu Libereckého kraje, a to vše při dodržení obsahu VHP v souladu s právními předpisy.

Realizace
Výchozím materiálem pro zpracování VHP byly dva dokumenty – Bezpečnostní zpráva a stanovená ZHP. Jelikož obsahová skladba VHP je obdobná jako u havarijního plánu kraje, byli pro zpracování jednotlivých částí nebo kapitol určeni příslušníci, kteří danou oblast zabezpečují právě pro havarijní plán kraje. Během zpracování jednotlivých částí či kapitol začala průběžně vyvstávat nejen potřeba spolupráce s orgány státní správy, veřejné samosprávy, ale i mezi složkami integrovaného záchranného systému. Z tohoto důvodu byla v březnu 2018 svolána u HZS LK pracovní schůzka se zástupci KÚ LK, Zdravotnické záchranné služby LK, Policie České republiky, České inspekce životního prostředí, Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice LK a města Česká Lípa. Na této první schůzce byli všichni nejprve seznámeni s právními předpisy, které mimo jiné ukládají zpracování VHP, povinnost součinnosti orgánů kraje, obcí a dalších subjektů, termíny zpracování aj. Následně byla přítomným předložena mapa se stanovenou ZHP a jako hlavní bod jednání byla prezentace zpracování VHP včetně navržených zásad. S navrženým způsobem zpracování VHP všichni souhlasili.

Pro operativní část VHP byla vytvořena jednoduchá přehledová tabulka s výčtem subjektů a jejich základními úkoly, které vyplývají ze zpracování jednotlivých částí VHP – plánů konkrétních činností. Závěrem pracovní schůzky byli přítomní zástupci požádáni, aby tuto tabulku ve stanoveném termínu doplnili o další případné úkoly a přiřadili se k jednotlivým úkolům jako řešitelé, popřípadě doplnili další subjekty, které budou na daném úkolu spolupracovat. Zaslané vyplněné tabulky byly u HZS LK zpracovány a následně zaslány zpět všem zástupcům ke kontrole.

Další pracovní schůzka byla svolána na květen 2018, kde se dořešila výše zmiňovaná tabulka a jednotlivé rozpracované plány konkrétních činností (C1–C18).

Na konci května 2018 proběhla na Městském úřadu Stráž pod Ralskem pracovní schůzka se starosty šesti měst a obcí, do jejichž katastrálního území zasahuje ZHP. Přítomen byl také pracovník krizového řízení obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Program schůzky byl obdobný – seznámení s právními předpisy, mapou s vymezením ZHP a se způsobem zpracování VHP. Z důvodů místní znalosti byli pracovníci požádáni o součinnost při zpracování jednotlivých plánů či kapitol.

Obr. 2 Stanoviště IZS, evakuační trasy, uzavírky a systém varování
Obr. 2 Stanoviště IZS, evakuační trasy, uzavírky a systém varování

V období červen 2018 až leden 2019 probíhalo zpracování VHP ve spolupráci s jednotlivými zúčastněnými subjekty. Bylo stanoveno šest předurčených kontaktních stanovišť mimo stanovenou ZHP, evakuační trasy, uzávěry, přijímací střediska (obr. 2). V únoru 2019 byl zpracovaný VHP předán na KÚ LK, který v souladu se zákonem zajistil vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti. Připomínky zaslané v šedesátidenní lhůtě byly zapracovány. Během tohoto období HZS LK oslovil se žádostí o vyjádření i další subjekty, které nejsou dotčenými orgány, ale na zpracování se určitou měrou podílely. I jejich připomínky zaslané ve stanoveném termínu byly zapracovány. Na konci května 2019 byl VHP DIAMO předán v elektronické i tištěné podobě vedení města Česká Lípa, kde byl v červenci projednán na Bezpečnostní radě ORP Česká Lípa a následně schválen a podepsán starostkou města Česká Lípa. Stávající VHP z roku 2008 byl nahrazen novým VHP.

Obr. 3 Praktická ukázka

I když se jednotlivé dotčené orgány a obce na tvorbě VHP v průběhu jeho zpracování určitým dílem spolupodílely a několikrát měly možnost se k němu vyjádřit, HZS LK ve spolupráci s KÚ LK a firmou DIAMO zajistil jejich oficiální seznámení s podepsaným VHP. Seznámení se uskutečnilo na konci listopadu 2019 u provozovatele ve firmě DIAMO (obr. 3 a 4). Od ledna 2020 jsou dotčené obce a orgány pravidelně kaž­dý měsíc informovány o aktuální verzi VHP.

Informování veřejnosti

V průběhu zpracování VHP HZS LK připravil ve spolupráci s KÚ LK nově i „Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování“ (obr. 5). Leták je určen zejména pro občany s místem trvalého pobytu v ZHP. Dozví se z něj mimo jiné rozsah stanovené zóny, jaké nebezpečné látky se v ní vyskytují, následky případné havárie, způsoby varování a informování, či jak se chovat v případě havárie. KÚ LK zajistil jeho tištěnou podobu v nákladu 2 400 kusů, předání starostům obcí proběhlo na oficiálním seznámení v listopadu 2019. Obce následně zajistí distribuci do schránek občanů a zveřejnění elektronické verze na svých webových stránkách.

Preventivně výchovná činnost

V oblasti vymezené VHP se nachází mimo jiné i základní škola (ZŠ). Krajská policejní koordinátorka proto v květnu 2019 oslovila ředitelku ZŠ Stráž pod Ralskem a domluvily se na uspořádání preventivně výchovné akce pod názvem Den bezpečí na ZŠ. Akce byla určena pro žáky druhého stupně a termín byl stanoven na listopad 2019. Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK ve spolupráci s Územním odborem Česká Lípa připravilo ve škole dvě stanoviště, kde se učitelé a žáci dozvěděli informace o možném ohrožení při úniku chloru nebo čpavku, co dělat při úniku těchto látek a mohli si také prakticky vyzkoušet vytvořit improvizovanou ochranu dýchacích cest, očí a celého povrchu těla. Na třetím venkovním stanovišti připraveném oddělením integrovaného záchranného systému a služeb HZS LK se žáci seznámili s novým chemickým automobilem, jeho vybavením na zásahy při úniku nebezpečných chemických látek, dále s přetlakovými protichemickými obleky, měřicími přístroji a další technikou, kterou profesionální hasiči při mimořádných událostech používají. Žáci také obdrželi letáčky (obr. 6) s informacemi, které vytvořili pracovníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK a jejichž tisk zajistil a financoval provozovatel DIAMO. Dne bezpečí se zúčastnilo celkem 130 dětí ze sedmi tříd druhého stupně ZŠ. V následujícím období bude každý rok realizován Den bezpečí na ZŠ vždy pro žáky šestých tříd ZŠ.

Zhodnocení

Spolupráce s jednotlivými subjekty ve všech fázích zpracování proběhla na vysoké úrovni a všichni k danému úkolu přistoupili zodpovědně. Zejména poskytování údajů či doplňkových informací od provozovatele nebo průběžná komunikace s pracovníky KÚ LK z odboru životního prostředí, kteří mají ve své gesci prevenci závažných havárií, byla skvěle hodnocena. I když se určité výhrady týkaly pouze obsahu VHP stanoveným právním předpisem, způsob, jakým byl plán nakonec zpracován, bude přínosem pro zpracovávání dalších dokumentů na území LK.

plk. Mgr. Michal DVOŘÁK, kpt. Mgr. Aleš ČERMÍN,
Foto kpt. Mgr. Jan PETR, HZS Libereckého kraje
Úvodní foto: Ozzie Stern, Unsplash.com

Související články