TZ 2019

III. odborná konference bezpečnosti práce a bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení 12.-13. listopadu 2019 Hotel Sport Kralupy nad Vltavou Dvoudenní vzdělávací akce pro: revizní techniky a odborně způsobilé osoby projektanty a konstruktéry výrobce a dodavatele v oblasti VTZ odpovědné osoby v oblasti facility managementu servisní a montážní pracovníky odpovědné zaměstnance energetických a průmyslových firem zaměstnance státní a veřejné správy a orgánů státního dozoru a mnohé další … Do připravovaného odborného programu plánujeme zařadit zejména témata zaměřená na: Prezentaci nových postupů a metod NDT Zkušenosti z provozu a revizí VTZ Diagnostiku…

Více zde >>>

ÚDRŽBA 2019

„Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“ Záštitu MPO udělil konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Vážení přátelé a kolegové, Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019. Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby včetně nových pohledů…

Více zde >>>

Prevence poruch a havárií tlakových zařízení

1.-2. října 2019 Zámek Poděbrady Dvoudenní specializovaný kurz AKADEMIE APTI, který navazuje na tématický blok přednášek 19. odborného fóra TLAK 2019. Stěžejním lektorem je Ing. Ján Kudlovský, energetický konzultant a evropská špička oboru tlakových zařízení, autor publikace Tlakové zariadenia v Európskej únii.

Více zde >>>

MACHINERY 2019

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, SMĚRNICE 2006/42 ES, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. a související předpisy a normy. Seminář je určen pro konstruktéry a projektanty strojních zařízení a technologických celků, projektové managery, osoby odpovědné za provoz, údržbu, BOZP a management kvality, montážní a výrobní firmy, revizní techniky a pracovníky orgánů státního dozoru. Lektor účastníky akce provede ve třech blocích přednášek krok za krokem problematikou legislativy, směrnic, norem, analýzou rizik, nosou konstrukcí stroje, elektrické instalace a řídícího systému. Dále pak zmíní požadavky na správnou technickou a…

Více zde >>>

POTRUBÍ IV.

Dynamické výpočty a výpočty nekovových potrubí v praxi 17.-18. 9. 2019 Zámek Poděbrady IV. specializovaný dvoudenní kurz zaměřený na dynamické výpočty potrubí v praxi a výpočty potrubí z nekovových materiálů. Osnova kurzu: Teoretický základ pro potrubí zopakovaný a doplněný Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí Dynamika tekutin v potrubí Kvazistatická řešení dynamických zatížení Modální a harmonická analýza potrubí Spektrální analýza. Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází? Vysokocyklová únava pro potrubí Bezpečnost a spolehlivost potrubí Základní informace o plastech Vlastnosti potrubí z plastů Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů Pružnostní analýza potrubí…

Více zde >>>

Návštěvnost portálu technicka-zarizeni.cz meziročně vzrostla o plných 40%

Portál technicka-zarizeni.cz je se svým datem vzniku v prosinci roku 2015 relativně mladým projektem mezi odbornými portály na českém webu. Od svého počátku je jeho obsah orientován na problematiku vyhrazených tlakových zařízení, která je postupně rozšiřována o další odvětví vyhrazených technických zařízení a také obory, které s problematikou VTZ více, či méně souvisejí. V návaznosti na toto specializované zaměření je potěšující vysoká a stále rostoucí návštěvnost portálu, která k 9.9.2019 atakuje hranici 4500 návštěvníků měsíčně, což je oproti stejnému období v roce 2018 nárůst o 40,6%. Mezi návštěvníky portálu patří…

Více zde >>>

Nedostatky v bezpečnosti práce zjišťované při provozu plynových zařízení v pěstitelských pálenicích

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl od srpna 2018 do února 2019 v Olomouckém kraji celkem 14 kontrol se zaměřením na bezpečnost práce při provozování pěstitelských pálenic, kde pro otop destilačních kotlů je používán zemní plyn. Celkem bylo zjištěno 230 nedostatků, tj. cca 16,4 zjištěných nedostatků na kontrolu. Ve většině pěstitelských pálenicích jsou provozovány destilační kotle o jmenovitém výkonu jednoho kotle nad 50 kW nebo celkovém jmenovitém výkonu nad 100 kW. Všechny destilační kotle byly v provedení B, tj. otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z…

Více zde >>>

Odpovědnost technického inspektora

Inspektor – je kvalifikovaný technický pracovník (expert) inspekce k provádění posuzování shody výrobků nebo zařízení, který provádí dozor, dohled, kontrolu, supervizi, ev. přejímku výrobků (vybraných, určených, jejich konstrukcí) nebo zařízení (technických, vyhrazených technických, technologických, jejich konstrukcí aj.). Tento působí v oblasti navrhování (projekčního, konstrukčního řešení), výroby i výrobních technologických procesů, kontroly a zkoušení, dílenské a konečné montáže na místě určeného provozu, při provozu i likvidaci po skončení životnosti výrobků nebo zařízení. Tento je kontrolní, dohledový a supervizní expert plnící funkci posuzovatele shody a přejímače při celém nebo dílčím procesu technické…

Více zde >>>

SCHVÁLENÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 83/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN SCHVÁLENÉ ČSN ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) kat.č. 507516 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; EN ISO 10893-6:2019; ISO 10893-6:2019; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí; Vydání: Listopad 2011 ČSN EN ISO 10893-7…

Více zde >>>