Aktualizace dokumentu Vodíková strategie České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ke schválení materiál Vodíkové strategie České republiky (dále jen „Strategie“), která je součástí reforem požadovaných v rámci plnění Národního plánu obnovy a reaguje na rychlý vývoj technologií, změny v legislativním rámci a nové závazné požadavky EU. Původní Strategii schválila vláda na svém zasedání dne 27. 6. 2021. Strategie obsahuje v příloze karty úkolů, v nichž jsou stanoveny konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty pro nejbližší období. Většina úkolů je zaměřena na činnosti do roku 2030.

Hlavními cíli Strategie zůstává snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu, přičemž se definují úkoly pro dosažení výroby a dovozu obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku. Je rozdělena do tří etap („Lokální ostrovy“, „Globální mosty“ a „Nové technologie“), které se liší svými cíli, prostředky a ambicemi. V souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a na základě zkušeností s původní vodíkovou strategií je členěna na analytickou část, strategickou část a implementační část. Struktura je v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Práce na aktualizaci probíhala v průběhu roku 2023 a byly do ní zapojeny externí subjekty (Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, zástupci krajů, Česká vodíková technologická platforma HYTEP, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Český plynárenský svaz, Energetický regulační úřad, Technologická platforma TPUE, NET4GAS, Gasnet aj.). Probíhala v koordinaci s přípravou vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu a Státní energetické koncepce.

Dokument Vodíková strategie České republiky 2024 v návrhovém znění je k dispozici zde:

Související články