Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení(dále také „návrh nařízení vlády“). Návrh nařízení vlády je připravován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 z důvodu akutních potřeb praxe. Návrh nařízení vlády je výsledkem úprav vzešlých z vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „původní návrh“). V důsledku podstatného rozšíření věcného rámce původního návrhu byl následně návrh nařízení vlády předložen k připomínkám dalším resortům, zástupcům sociálních partnerů a dalším dotčeným připomínkovým místům. Účinnost tohoto nařízení se navrhuje dnem 1. července 2024

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je nutnost řešení situace, kdy v současnosti nezanedbatelná část revizních a zkušebních techniků vyhrazených plynových, tlakových a zdvihacích zařízení vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou bylo možné udělit na základě právní úpravy účinné do 30. června 2022. Uvedené možnosti výjimek z odborného vzdělání byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Hrozí tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplyne doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti. Navrhuje se proto změna jednotlivých nařízení vlády v částech týkajících se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšířením variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v konkrétních oborech, a doplněním některých příbuzných skupin oborů.

Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením ve dnech od 2. do 23. února 2024. Materiál byl zaslán celkem na 107 připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 55 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 40 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 12 připomínkových míst, z toho 5 připomínkových míst (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravská konfederace odborových svazů a Hospodářská komora České republiky) vzneslo zásadní připomínky a 7 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Zásadní připomínky byly vypořádány. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno.  

Změny a novelizace prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb. jsou jedním z témat odborné vzdělávací akce VTZ 2024, která proběhne 17.-18. září 2024 v Kutné Hoře.

Návrhové znění ze dne 14. května 2024

Návrhové znění včetně další dokumentace bylo do systému eKLEP vloženo dne 14.5. 2024 v 22:59 hod.

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b, f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Čl. I

V příloze č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v doplňující informaci k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Čl. II

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, se mění takto:

1. V § 21 odst. 3 se za slova „zařízení se“ vkládají slova „v závislosti na jeho druhu, vybavení a umístění“.

2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni vzdělání žadatele

Činnost na vyhrazeném plynovém zařízeníNejnižší stupeň vzdělání v oboruOdborná praxe
Obsluhazákladníodborný zácvik
Montáže a opravystřední vzdělání s výučním listem nebo rekvalifikace v oboru mechanik plynových zařízenípraxe je součástí výuky, další zácvik se nevyžaduje
střední vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru s výučním listem nebo s maturitní zkouškou ze skupiny oborů: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru1 rok
střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru2 roky
Revizestřední vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:   21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory2 roky
střední vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou3 roky praxe s osvědčením k montážím a opravám
vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru1 rok
vysokoškolské vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru2 roky praxe s osvědčením k montážím a opravám
Zkouškystřední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory3 roky praxe s osvědčením k montážím a opravám
střední vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou1 rok
střední vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou2 roky
vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru0,5 roku
vysokoškolské vzdělání jiného než strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru1 rok

“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených plynových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Čl. IV

V nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:

㤠22

Revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny

Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a zkušební techniky pro nádoby na plyny k činnostem na vyhrazeném tlakovém zařízení činí pro

a) revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11),pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika, Chemie nebo Stavebnictví12),pokud má 2 roky praxe v oboru,

b) revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11) a 2 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika, Chemie nebo Stavebnictví12), pokud má 1 rok praxe v oboru,

c) první a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny střední vzdělání ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální nebo interdisciplinární obory11) s výučním listem, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11), pokud má osoba 2 roky praxe v oboru.

________________________________

11) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

12) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Čl. VI

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slovo „opravy,“ vkládá slovo „kontroly,“.

2. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , manipulační, motorové a terénní vozíky“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a multifunkční zdvihací zařízení“.

4. V § 3 odst. 2 se na konci písmene p) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

5. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) všechna zdvihací zařízení podle tohoto odstavce s vyměnitelnými přídavnými zařízeními.“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „uvedených v § 3 odst. 1 písm. c)“ zrušují.

7. V příloze č. 2 v bodě 1.2 v písmenu f) a bodě 6.1.2 se slovo „kontrola“ nahrazuje slovy „inspekční prohlídka“.

8. V příloze č. 2 v bodě 1.2 v písmenu k) se slovo „kontrolách“ nahrazuje slovy „inspekčních prohlídkách“.

9. V příloze č. 2 v bodě 2.5 se slova „Denní kontrola“ nahrazují slovem „Prohlídka“.

10. V příloze č. 3 v bodech 1.5, 3.3.4 a 4.3.3 se text „§ 2 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 10 odst. 1 písm. a)“.

11.V příloze č. 3 v bodě 2.3.2 se slova „pověřenou-osobu podle 2 písm. a)“ nahrazují slovy „pověřenou osobu podle § 10 odst. 1 písm. a)“.

12. Příloha č. 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni vzdělání žadatele

Vzdělání a odborná praxe pro jednotlivé úrovně odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních uvedených v § 3 odst. 1 písm. a), b,) d) a e)  
Činnost na vyhrazeném zdvihacím zařízeníNejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Revize a zkouškyStřední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
37 Doprava a spoje.
8
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory, 41 Zemědělství a lesnictví.
3
Vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním, hornickém nebo chemickém2
KontrolyStřední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním nebo elektrotechnickém2
Montáž a opravyStřední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém1
Vzdělání a odborná praxe pro jednotlivé úrovně odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních uvedených v § 3 odst. 1 písm. c)
Činnost na vyhrazeném zdvihacím zařízení Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
 Revize a zkouškyStřední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů: 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika     nebo   23 Strojírenství a strojírenská výroba, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika   nebo   úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu5) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika8
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů: 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory, 41 Zemědělství a lesnictví. Neobsahují-li uvedené obory požadavky na elektrotechnickou odbornou kvalifikaci, musí být doplněny profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.3
Vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém nebo v oboru strojním, stavebním, hutním nebo chemickém, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika2
Montáž a Opravy (Servis)Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika nebo vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém nebo Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, stavebním, hutním nebo chemickém, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika nebo Úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu5) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika1

4) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb.

5) § 4 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění zákona č. 53/2012 Sb.“.

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Na tuto osobu se nevztahuje požadavek na absolvování profesní kvalifikace získané podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení vlády, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, a to i když jimi absolvované obory vzdělání neobsahují požadavky oboru 26.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Čl. VIII

V § 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, odstavec 5 zní:

„(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba ve spolupráci s příslušným školským zařízením zajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů v rámci praktické výuky před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti

a) byli řádně zaškoleni podle § 9 odst. 1, a to v rozsahu jimi vykonávané činnosti na elektrických zařízeních, jejich znalosti byly ověřeny, o čemž byl proveden zápis, a

b) prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Související články