Cenová rozhodnutí ERÚ pro eletroenergetiku a plynárenství na rok 2024

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství pro rok 2024, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen energií. Výsledné regulované ceny stále ovlivňuje energetická krize.

„Energetický regulační úřad využil veškerých svých možností, aby v této mimořádné situaci omezil dopady na zákazníky. Již v průběhu roku došlo ke snížení nákladů hrazených odběrateli oproti normální situaci o 11 miliard korun a další 4 miliardy úspor jsme vyjednali ještě po zveřejnění návrhů cenových rozhodnutí, během konzultačního procesu.

Při stanovení regulovaných složek cen jsme vázáni energetickým zákonem, který jasně říká, že regulované ceny musejí pokrývat ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního provozu energetických soustav. Snížením regulovaných plateb celkově o 15 miliard korun ERÚ vyčerpal své zákonné limity bezezbytku.“ 

Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ

Růst regulovaných složek cen elektřiny i plynu má společného jmenovatele. Stojí za ním především vyšší náklady na provoz soustav, do kterých se promítají vyšší ceny elektřiny a plynu na volném trhu. Ty bezprostředně ovlivňují náklady na krytí technických ztrát v soustavách a v případě elektroenergetiky také ceny systémových služeb, které zajišťují udržování výkonové rovnováhy.

Zároveň byly pro příští rok ukončeny dotace, kterými vláda letos chránila domácnosti a firmy před nejhoršími dopady energetické krize. Dotace do regulovaných složek cen energií přitom v letošním roce dosahují výše přibližně 59 miliard korun. To letos umožnilo zachovat náklady na krytí technických ztrát a ceny systémových služeb na loňské úrovni.

Současně, již od posledního čtvrtletí roku 2022, byla ze státního rozpočtu financována celá podpora pro podporované zdroje energie (POZE). To v konečném důsledku vedlo dokonce k meziročnímu poklesu regulovaných plateb u elektřiny mezi lety 2022 a 2023.

Dotace pro příští rok byla vládním nařízením stanovena na 9,35 miliardy korun a pokrývá pouze část výdajů na POZE. Růst nákladů na provoz soustav i úhrada zbývající části podpory pro POZE se tak v roce 2024 plně odrazí v regulovaných složkách cen energií pro odběratele.

Elektroenergetika

 Regulovaná složka, tedy ta část, o které rozhoduje ERÚ, bude v roce 2024 stále tvořit menšinový podíl z celkové ceny elektřiny. V případě domácností a malých podnikatelů (na hladině nízkého napětí) to bude 39,2 %, u velkoodběratelů na hladině vysokého napětí 29 % a na hladině velmi vysokého napětí 21 %.

Očekávaný průměrný meziroční nárůst regulované složky pro hladinu nízkého napětí pro rok 2024 dosáhne 65,7 %.

Co se týče dopadů do celkových cen, u domácností, které v tomto roce hradily ceny elektřiny na úrovni cenových stropů, vyváží pokles neregulované obchodní složky ceny v roce 2024 (odvozený z již veřejně dostupných ceníků dodavatelů) růst regulované složky ceny. V konečném důsledku se průměrná cena dodávky elektřiny u této největší skupiny domácností prakticky nezmění.

Dopady na jednotlivce budou ale mnohem individuálnější než v minulosti. Neregulovaná složka, která i nadále tvoří většinu ceny, se totiž napříč odběrateli podstatně liší v závislosti na čase uzavření smlouvy a délce sjednané fixace.

Vyšší nárůst regulované složky čeká odběratele na hladinách vysokého (+105,5 %) a velmi vysokého napětí (+190,9 %). Větší změnu v segmentu průmyslových podniků způsobují především příspěvky na POZE, které stojí (v obou případech) za více než polovinou z meziročního nárůstu.

Na druhou stranu tvoří regulovaná složka na těchto napěťových hladinách nižší podíl z celkové ceny elektřiny. Na meziroční změny celkových cen tak bude mít v případě podniků zásadní vliv změna neregulované obchodní složky, která meziročně klesá a odvíjí se od individuálně uzavíraných smluv.

Cenové rozhodnutí č. 5/2023 (velmi vysoké a vysoké napětí – VVN, VN)

Cenové rozhodnutí č. 6/2023 (nízké napětí – NN)

Plynárenství

Regulovaná složka bude v roce 2024 tvořit přibližně pětinový podíl z celkové ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele (19,6 %). U středních a velkých odběratelů půjde přibližně o desetinu (11 %).

Také v plynárenství ERÚ snížil v průběhu roku náklady oproti normální situaci, a to o necelou
1 miliardu korun. Zároveň však, kromě rostoucích nákladů na krytí technických ztrát v soustavách, musel ERÚ zohlednit i dopady změn evropských toků plynu, ke kterým došlo po zahájení války na Ukrajině. V konečném důsledku regulované ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele v příštím roce vzrostou o 38,8 %, u středních a velkých odběratelů o 41,8 %.

Celkové výdaje za plyn pro domácnosti, které v tomto roce hradily ceny plynu odpovídající cenovým stropům, by se však v příštím roce měly meziročně snížit. U menších odběrů lze počítat s meziročním poklesem o 4 %, u větších odběrů (vytápění plynem) o více než 20 %.

Vzhledem k nižšímu podílu regulované složky u plynu platí o to více, že individuální změny budou u jednotlivých odběratelů záviset především na výši neregulované obchodní složky, která meziročně významně klesá a kterou určuje smlouva uzavřená s dodavatele.

Cenové rozhodnutí č. 4/2023 (plynárenství)

Související články