Evropská komise předložila pravidla pro vodík z obnovitelných zdrojů

Komise v polovině února 2023 přijala dva akty v přenesené pravomoci vyžadované podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež obsahují návrh podrobných pravidel, jimiž se vymezuje, co je v EU považováno za vodík z obnovitelných zdrojů. Akty jsou součástí obsáhlého regulačního rámce EU pro vodík, který zahrnuje investice do energetické infrastruktury, pravidla státní podpory, jakož i legislativní cíle v oblasti obnovitelného vodíku pro průmysl a odvětví dopravy. Na základě navrhovaných pravidel se má zajistit, aby byla všechna paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu vyrobena z elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Oba akty jsou vzájemně propojeny a nezbytné k tomu, aby bylo možné tato paliva započítat do plnění cílů členských států v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Unie tak chce dosáhnout cíle uvedeného v plánu REPowerEU, tj. zajistit domácí výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů ve výši 10 milionů tun a dalších 10 milionů tun obnovitelného vodíku importovat. Nová pravidla mají investorům poskytnout právní jistotu.

Vodík z obnovitelných zdrojů je jednou z klíčových komponent naší strategie pro nákladově efektivní přechod na čistou energii a vyřazení ruských fosilních paliv z některých průmyslových procesů. Díky jasným pravidlům a spolehlivému certifikačnímu systému bude možné, aby se tento vznikající trh v Evropě rozvíjel a etabloval se tu. Uvedené akty v přenesené pravomoci poskytují investorům tolik potřebnou právní jistotu a zároveň dále posílí vedoucí postavení evropského průmyslu v tomto ekologickém odvětví.

Kadri Simsons, komisařka pro energetiku

Více obnovitelných zdrojů energie znamená méně emisí

První akt v přenesené pravomoci vymezuje podmínky, za nichž lze vodík, vodíková paliva a jiné nosiče energie považovat za paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu. Právní předpis objasňuje zásadu doplňkovosti pro vodík stanovenou ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Elektrolyzéry pro výrobu vodíku budou muset být připojeny k nové infrastruktuře na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem této zásady je zajistit, aby výroba vodíku z obnovitelných zdrojů motivovala k dalšímu zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů dostupné v síti. Výrobou vodíku se tak přispěje k dekarbonizaci i k úsilí o elektrifikaci a zároveň se předejde tomu, aby nedocházelo k tlaku na výrobu energie.

Zpočátku bude poptávka po elektřině k výrobě vodíku zanedbatelná, avšak do roku 2030 její objem poroste, jelikož půjde ruku v ruce s masivní expanzí velkokapacitních elektrolyzérů. Komise odhaduje, že ke splnění cíle stanoveného v plánu REPowerEU pro rok 2030, kterým je výroba 10 milionů tun paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu, je zapotřebí přibližně 500 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cíl 10 milionů tun v roce 2030 odpovídá 14 % celkové spotřeby elektřiny v EU. Tento cíl se odráží v návrhu Komise zvýšit cíl, jehož chce EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie dosáhnout do roku 2030, na 45 %.

Akt v přenesené pravomoci stanoví různé způsoby, jak mohou výrobci doložit, že elektřina z obnovitelných zdrojů používaná pro výrobu vodíku je v souladu s principem doplňkovosti. Zavádí také kritéria, jimiž se má zajistit, aby se vodík z obnovitelných zdrojů vyráběl pouze v případě, že je v daném místě a v daném okamžiku k dispozici dostatek místní obnovitelné energie (tzv. podmínka časové a zeměpisné korelace).

Pravidla budou zaváděna postupně a v budoucnu zpřísňována tak, aby zohlednila stávající investiční závazky a umožnila odvětví se novému rámci přizpůsobit. Počítá se například s přechodnou fází při zaváděním požadavků na doplňkovost u projektů týkajících se vodíku, které budou zahájeny do 1. ledna 2028. Toto přechodné období odpovídá době, kdy má dojít k postupnému rozšíření elektrolyzérů a jejich uvádění na trh. Výrobci vodíku budou navíc moci až do 1. ledna 2030 sladit svou produkci vodíku s energií vyrobenou na základě smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve stejném kalendářním měsíci. Členské státy však budou mít možnost zavést od 1. července 2027 přísnější pravidla týkající se časové korelace.

Požadavky na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů budou platit jak pro domácí výrobce, tak subjekty ze třetích zemí, kteří chtějí vodík z obnovitelných zdrojů do EU dovážet, aby ho bylo možné započítat do unijních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. Díky certifikaci založené na dobrovolných systémech se zajistí, aby výrobci, ať už z EU nebo třetích zemí, mohli jednoduchým způsobem prokázat soulad s rámcem EU a obchodovat s vodíkem z obnovitelných zdrojů v rámci jednotného trhu.

Druhý akt v přenesené pravomoci stanoví metodiku pro výpočet emisí skleníkových plynů během životního cyklu paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu. Uvedená metodika zohledňuje emise skleníkových plynů během celého životního cyklu paliv, včetně emisí z předchozích fází výroby, emisí spojených s odběrem elektřiny ze sítě, ze zpracování a emisí spojených s přepravou těchto paliv ke konečnému spotřebiteli. Rovněž stanoví přesný postup, jak vypočítat emise skleníkových plynů z obnovitelného vodíku nebo z jeho derivátů v případě, že je vyráběn v zařízení, kde se rovněž produkují paliva na bázi fosilních paliv.

Po dnešním přijetí budou uvedené akty předány Evropskému parlamentu a Radě, které mají dva měsíce na to, aby je přezkoumaly a poté buď přijaly, nebo zamítly. Lhůta pro přezkum může být na žádost obou institucí prodloužena o další dva měsíce. Parlament ani Rada nemají možnost návrhy měnit.

Souvislosti

V roce 2020 přijala Komise Vodíkovou strategii, která obsahuje vizi pro vytvoření evropského vodíkového ekosystému, a to od výzkumu a inovací, po výrobu a infrastrukturu, a pro rozvoj mezinárodních norem a trhů. Očekává se, že vodík sehraje významnou úlohu při dekarbonizaci průmyslu a těžké nákladní dopravy v Evropě i na celém světě. V rámci balíčku „Fit for 55“ zavedla Komise několik pobídek pro využívání vodíku, včetně povinných cílů pro průmysl a odvětví dopravy.

Vodík je rovněž klíčovým prvkem plánu REPowerEU k odbourání závislosti na ruských fosilních palivech. Komise nastínila koncepci Vodíkového akcelerátoru s cílem využívání vodíku z obnovitelných zdrojů rozšířit. Cílem plánu REPowerEU je zejména to, aby EU do roku 2030 vyrobila 10 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších 10 milionů tun dovezla. 

Kromě regulačního rámce podporuje Komise rozvoj odvětví vodíku v EU rovněž prostřednictvím významných projektů společného evropského zájmu. První takový projekt s názvem „IPCEI Hy2Tech“ schválený v červenci 2022 sdružuje celkem 41 projektů a zaměřuje se na vývoj inovativních technologií pro vodíkový hodnotový řetězec s cílem dekarbonizovat průmyslové procesy a odvětví mobility, a to se zaměřením na konečné uživatele. V září 2022 schválila Komise projekt s názvem „IPCEI Hy2Use“, který je druhým projektem doplňujícím IPCEIHy2Tech a jehož cílem je podpořit výstavbu infrastruktury související s vodíkem a stimulovat rozvoj inovativních a udržitelnějších technologií pro integraci vodíku do průmyslového odvětví.

Související články