Informace k Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dne 10. března 2022 byl do vládního legislativního informačního systému eKLEP byl včera odpoledne materiál Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti pod jednacím číslem MPSV-2021/136325-521/3. Lhůta pro připomínkování je stanovena do 25. března 2022. Redakce portálu má tento materiál k dispozici.

Reagujeme na tuto novinku a zařazujeme tento materiál do programu odborných konferencí POTRUBÍ 2022 a VTZ 2022. Účastníkům těchto akcí tak bude podána zcela aktuální informace o změnách, které toto nařízení pro obor tlakových zařízení přinese.

5.-6. dubna 2022
Hotel Černigov, Hradec Králové

Více zde >>>

20.-21. dubna 2022
Congress & Wellness Hotel U Kata, Kutná Hora

Více zde >>>

Účastníci těchto konferencí obdrží aktuální materiály k tomuto NV.

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní  prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022.

Předkládaný návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení, tj. vyhrazeného tlakového zařízení, které se vyznačuje tím, že se u něj vyskytuje nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje značnou akumulovanou energii, a nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavost, popř. výbušnost, jedovatost, žíravost apod. Specifická nebezpečí přináší u vyhrazených tlakových zařízení místní podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí s provozními podmínkami v konkrétním místě a při konkrétním způsobu užití.

Stávající stav právní úpravy, datované svým vznikem do sedmdesátých let minulého století, vytváří právní prostředí, kdy často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády vyslovil dopisem ze dne 3. 2. 2022, č.j. 5322/2022-UVCR, souhlas s tím, že k návrhu nařízení vlády nebude provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA).

Související články