Informace k Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Den po uveřejnění návrhu NV pro tlaková zařízení byl v pátek 11. března 2022 odpoledne do vládního legislativního informačního systému eKLEP vložen materiál Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti pod jednacím číslem MPSV-2021/136325-521/3. Lhůta pro připomínkování je stanovena do 26. března 2022. Redakce portálu má tento materiál k dispozici.

Reagujeme také na tuto novinku a zařazujeme tento materiál do programu odborných konference VTZ 2022
Účastníkům tak bude podána zcela aktuální informace o změnách, které toto nařízení pro obor tlakových zařízení přinese.

Vyhrazeným technickým zařízením je tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob.

Jedním z prováděcích právních předpisů zákona č. 250/2021 Sb. je návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, který vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu, z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení a naplňuje zmocnění dané § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení.

Zákon stanoví povinnosti vztahující se k vyhrazeným technickým zařízením a jejich bezpečnému provozu. Zmocňovací ustanovení § 23 zákona stanovuje tu část pravidel, která je rozvedena prováděcími právními předpisy.

V současné době jsou pro provoz a používání vyhrazených plynových zařízení k dispozici kromě vyhlášek i další předpisy ČSN, ČSN EN i Technická pravidla (TPG), které vydává Český plynárenský svaz. Všechny tyto předpisy řeší buď společnou problematiku, nebo zcela samostatnou kapitolu v oblasti vyhrazených plynových zařízení.

Zrušením části deváté vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, a vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, zákonem dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení. Přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení bude kritickým způsobem paralyzován.

Návrh nařízení vlády odstraní, kromě přežitých ustanovení z hlediska vývoje vědy a techniky, určitou právní nejistotu spojenou s aplikací letitých vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Podnětem pro změny v oblasti provozu vyhrazených plynových zařízení, je mimo jiné přijetí nové právní úpravy v oblasti uvádění výrobků na trh, kterou byly transponovány předpisy Evropského společenství (dnes předpisy Evropské unie) harmonizované podle článku 100a Smlouvy o založení EHS, posléze ve Smlouvě o fungování EU v čl. 114 o sbližování právních předpisů členských zemí.

Nejbližší odborné konference:

5.-6. dubna 2022
Hotel Černigov, Hradec Králové

Více zde >>>

20.-21. dubna 2022
Congress & Wellness Hotel U Kata, Kutná Hora

Více zde >>>

Účastníci těchto konferencí obdrží aktuální materiály k tomuto NV.

Související články