Zkoušky odborné způsobilosti u TIČR do 30.6.2022 v režimu zákona č. 174/1968 Sb.

Dne 9. června 2021 byl přijat zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahradí stávající a již nevyhovující zákon č. 174/1968 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Legislativa má také zcela zásadní dopady na provádění zkoušek odborné způsobilosti. Situaci komplikuje fakt, že doposud nejsou Vládou České republiky schváleny prováděcí předpisy.

Dne 10. a 11. března 2022 byly do vládního systému eKLEP vložena návrhová znění NV pro tlaková a plynová zařízení. U těchto materiálů v současnosti běží lhůta pro mezirezortní připomínkové řízení, které končí v termínech 25. a 26. března. Poté bude materiál předložen Vládě ke schválení.

Přípravné kurzy revizních techniků ke zkouškám AKADEMIE APTI

Stále častěji se na nás obracíte i s dotazem na průběh zkoušek revizních techniků během roku 2022. Rozhodli jsme se vyhlásit poslední termíny pro přípravné kurzy ke zkouškám v květnu 2022 ještě podle zákona 174/1968 Sb. tak, aby termín zkoušky odborné způsobilosti proběhl do 30. 6. 2022.

Přijímání žádostí o provedení zkoušky podle stávajících předpisů bude nastaveno tak, aby bylo možné zkoušku do 30. 6. 2022 absolvovat, a to je možné pouze v případě podání žádostí do 30. 5. 2022. U později podaných žádostí budou termíny a obsah zkoušky stanoveny již v souladu s novou legislativou. Rozhodné tedy není datum podání žádosti, ale datum termínu vykonání zkoušky.

Termíny kurzu budou uveřejněny podle projeveného zájmu.

Jak se bude prověřovat odborná způsobilost revizních techniků po 1. 7. 2022?

Na změnu zákona se intenzivně připravuje také Technická inspekce České republiky. Zkoušky odborné způsobilosti od 1. 7. 2022 dojdou totiž zásadních změn.

Zaprvé dojde ke změně souborů testových otázek. Od 1. 7. 2022 bude TIČR prověřovat odbornou způsobilost podle nové legislativy. TIČR na svých stránkách avizoval, že bude publikovat s tříměsíčním předstihem nové testové otázky. Od 1. dubna 2022 by tedy měly být soubory testových otázek zveřejněny.

Z organizačního hlediska si nebude možné vybírat, až do doby spuštění rezervačního systému, místo výkonu zkoušky. Nově také bude zkušební komise tříčlenná.

Proces zkoušky revizního technika v zákoně č. 250/2021 Sb. popisuje §12:

§ 12

Zkouška z odborné způsobilosti

(1) Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Celkový výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

(2) Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má nejméně 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statut a jednací řád pověřené organizace.

(3) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

(4) Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu. O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

(5) Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti není omezen.

Související články