Informace k Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Ve čtvrtek 17. března 2022 odpoledne byl do vládního legislativního informačního systému eKLEP vložen materiál Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice pod jednacím číslem MPSV-2021/161735 -521/3. Lhůta pro připomínkování je stanovena do 1. dubna 2022. Redakce portálu má tento materiál k dispozici.

Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice se předkládá v souladu s návrhem Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022. S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb.,  o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), kde je  nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní  prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022.

Návrh nařízení vlády vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu, z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení a naplňuje zmocnění dané § 23 zákona pro oblast bezpečnosti osob na úseku elektrických zařízení. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Stávající stav právní úpravy, datované svým vznikem do sedmdesátých let minulého století, vytváří právní prostředí, kdy často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu. Záměrem návrhu nařízení vlády je doplnit, upřesnit a rozvést ustanovení zákona. Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem a neukládá žádné povinnosti, které by ze zákona nevyplývaly.

Nejbližší odborné konference:

20.-21. dubna 2022
Congress & Wellness Hotel U Kata, Kutná Hora

Více zde >>>

Účastníci těchto konferencí obdrží aktuální materiály k tomuto NV.

Související články