Do vládního systém eKLEP byla již vložena všechna návrhová znění prováděcích předpisů pro vyhrazená technická zařízení

V pondělí 21. března byly do systému vloženy dokumenty k návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Stejně jako u předchozích nyní běží patnácti denní lhůta pro připomínkování. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak pokračuje ve svém úsilí vydat prováděcí předpisy k zákonu č. 250/2022 Sb. co nejdříve.

První prováděcí předpis k tomuto zákonu již také vyšel ve Sbírce zákonů v Částce 35 dne 21. března 2022. Konkrétně se jedná o Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení. Dá se tak předpokládat, že další nařízení vyjdou neprodleně před 1. červencem 2022.

Aktuální stav legislativního procesu, text zákona v platném znění, ale i prováděcí předpisy v návrhovém, nebo platném znění naleznete na tomto odkazu:

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Povinnosti provozovatelů vyhrazených technických zařízení

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob a provozovatelů jsou uvedeny v § 20 zákona č. 250/2021 Sb., který uvádí celou řadu povinností a mezi nimi zavádí definici stavu ohrožující bezpečnost práce a provozu včetně podmínek za kterých je možné vyhrazené technické zařízení provozovat.

§ 20

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny, musí při těchto činnostech postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. To platí i pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu provozující vyhrazená technická zařízení (dále jen „provozovatel“).

(2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby

a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky,

b) prohlídky a zkoušky podle § 6 odst. 1 písm. b) byly provedeny před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu zaměstnanci pověřené organizace nebo za jejich přítomnosti,

c) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,

d) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

(3) Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

(4) Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

(6) Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.

(7) Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené jinými právními předpisy[10]) nejsou dotčeny.

TIČR doporučuje provozovatelům, aby se vzhledem k blížícímu termínu nabytí účinnosti zákona, podívali, zda splňují podmínky zákona a své zařízení budou používat v souladu se zákonem, neboť mohou vyloučit stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Jednotlivé požadavky jsou dále specifikovány v § 20 odst. 3) pod písmenem a) – c) a dalších odstavcích.

Z hlediska praktických zkušeností Technické inspekce České republiky patří mezi největší nedostatky:
  – chybějící dokumentace,
  – neprovedené, chybějící, neaktuální a nekompletní revize
  – chybějící odborná a závazná stanoviska vyžadovaná zákonem č. 174/1968 Sb., a prováděcími vyhláškami

TIČR upozorňuje také na vztah nového zákona k zařízení, které podléhalo posouzení podle stávající legislativy a posouzeno z různých příčin nebylo. Pokud by bylo provozováno zařízení stanovené k posouzení podle zákona č. 174/1968 Sb. a prováděcích předpisů, nebo podle zákona č. 250/2021 Sb. a prováděcích předpisů jako neposouzené, jednalo by se o porušení povinnosti ze strany provozovatele.

Provozovatel je také nově povinen hlásit vznik havárie

Hlášení vzniku havárie je zcela nová povinnost provozovatele definovaná §22:

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Vzhledem k složitosti procesu je připravena odborná vzdělávací akce:

konference ke změně legislativy v roce 2022
20.-21. dubna 2022
Congress & Wellness Hotel U Kata, Kutná Hora

Více zde >>>

Účastníci konference budou seznámeni se zcela aktuálními informacemi o nové legislativě. Na akci je přislíbena také účast zástupců státního odborného dozoru nad bezpečností práce a pověřené organizace.

V průběhu roku 2022 budeme připravovat jednotlivé vzdělávací akce, které se budou specializovat na jednotlivá nařízení vlády a zkušenosti s aplikací nové legislativy do praxe.

Související články