Informace o povinné registraci výrobci proškolených OZO v databázi MZE

V souvislosti s povinností výrobců spalovacích stacionárních zdrojů, vkládat a aktualizovat údaje o odborně způsobilých osobách1 , vycházející z § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „zákona o ochraně ovzduší“), uvádí odbor ochrany ovzduší MŽP níže související důležité informace.

Výrobce je ministerstvem na základě podání žádosti o registraci (viz příloha) registrován a je mu odeslán dopis s údaji o dalším postupu.

Výrobce je ze zákona povinen dálkovým přístupem vložit údaje o odborně způsobilé osobě, kterou proškolil, do 30 dnů od udělení oprávnění, nebo jeho změny. Rozsah údajů vedených o odborně způsobilé osobě je uveden v § 17a odst. 2 zákona. Zároveň je nutné, aby výrobce do systému vložil číslo občanského průkazu odborně způsobilé osoby.

Vzhledem k tomu, že odborně způsobilá osoba je fyzickou osobou, je číslo občanského průkazu jediným jednoznačným identifikátorem této fyzické osoby, a proto jen prostřednictvím tohoto čísla je možné odborně způsobilou osobu registrovat v databázi odborně způsobilých osob, která je součástí integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). V ISPOP je číslo občanského průkazu propojeno se základním registrem obyvatel, a díky tomu dojde k automatické opravě v systému, pokud se změní číslo občanského průkazu (a tedy i údaje v něm). Číslo občanského průkazu evidované v Databázi odborně způsobilých osob nebude nikde veřejně dostupné a jeho uchování je v souladu s příslušnou legislativou.

Zároveň budou odborně způsobilé osoby ze zákona povinny, od ledna 2020, ohlašovat ministerstvu prostřednictvím ISPOP údaje stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění) a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nebude odborně způsobilá osoba registrována do ISPOP (tedy neposkytne číslo občanského průkazu pro registraci), nebude schopna splnit zákonem stanovenou povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP údaje zjištěné při provádění kontroly technického stavu a provozu kotle v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění) do 60 dnů od provedení předmětné kontroly a bez poskytnutí tohoto čísla nebude moci být odborně způsobilá osoba vedena v databázi odborně způsobilých osob. Odborně způsobilá osoba by se v takovém případě vystavovala riziku možného uložení sankce za spáchání přestupku uvedeného v § 25 odst. 1 písm. r) zákona o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., ve výši až 500 000 Kč.

Registrace zahraničních výrobců a odborně způsobilých osob v ISPOP

Zahraniční výrobci spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, kteří chtějí registrovat odborně způsobilé osoby v ČR, mohou požádat o registraci do databáze odborně způsobilých osob ze strany MŽP a tedy o přidělení oprávnění „výrobce“ spalovacího stacionárního zdroje v systému ISPOP (viz žádost v příloze). Odborně způsobilé osoby mohou být taktéž fyzické zahraniční osoby. Samotný postup registrace do ISPOP je odlišný od postupu registrace tuzemských výrobců.

Registraci zahraničního subjektu do systému ISPOP provádí na základě dodaných náležitých dokumentů provozovatel ISPOP (CENIA, Oddělení správy informačních systémů). Předem je nutné provozovateli zaslat vyplněnou Žádost o registraci zahraničního subjektu do systému ISPOP včetně Čestného prohlášení, kterou obdržíte ze strany MŽP při žádosti o registraci Výrobce, či je možné ji vyžádat standardním způsobem prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz). Podrobnější informace jsou uvedeny v Průvodci registrací zahraničního subjektu, který je dostupný na portálu ISPOP (www.ispop.cz).

Zdroj: MZE

Související články