Informace Technické inspekce České republiky v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2021 Sb.

V souvislosti s přijetím zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů vydala Technická inspekce České republiky následující informace.

„Není potřeba připomínat, že byla přijata nová právní úprava – Zákon č. 250/2021 Sb. (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), který nabývá účinnosti dne 1. července 2022, a nahradí dosud využívaný zákon č. 174/1968 Sb. (Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce). Zákon vytvoří nový rámec pro konkrétní úpravu bezpečné práce na jednotlivých typech vyhrazených technických zařízení, tedy elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích. Se změnami a jejich konkrétní realizací, které nová legislativa přinese Vás budeme na našich stránkách průběžně informovat.“

Ing. Oldřich Küchler, ředitel TIČR

Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb., je Technická inspekce České republiky

Ustanovení pověřené organizace je upraveno v § 24 Přechodná ustanovení, odstavec 3.

(3) Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace „Institut technické inspekce Praha“ organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6.

Právní předpisy vydané k provedení zákona č. 250/2021 Sb.

V současné době jsou jednotlivá nařízení vlády (prováděcí předpisy k provedení zákona) v legislativním procesu. Podrobněji se budeme moci k jejich obsahu vyjádřit až po jejich přijetí.

Platnost stávajících Osvědčení vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.

Platnost stávajících osvědčení řeší zákon 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Platnost stávajících Oprávnění vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.

Platnost stávajících oprávnění řeší zákon č. 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno:

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V prvním případě se jedná o oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha, což jsou všechna oprávnění vydaná do 31.12.2009. V tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2025, kdy jejich platnost končí.

ITI-logo-male

Ve druhém případě se jedná o oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, což jsou všechna oprávnění vydaná od 01.01.2010 do 30.06.2022. V tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2027, kdy jejich platnost končí.

TICR-logo-male

Zdroj: ticr.eu

Související články