Kontrolní činnost SÚIP v roce 2019 v číslech

Orgány inspekce práce provedly v roce celkem 25 834 kontrol. Z tohoto počtu se 9 361 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, přičemž zjistily v této oblasti celkem 23 829 porušení předpisů.

Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 605 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 42 857 porušení, přičemž 10 040 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 7 110 porušení spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 878.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců a v oblasti agenturního zaměstnávání. Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 4 342 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 622 občanů České republiky, 3 513 cizinců a 207 občanů Evropské unie.

Co se týká podnětů ke kontrole, těch obdržely orgány inspekce práce v roce 2019 celkem 6 786, z nichž některé se paralelně vztahovaly k různým oblastem kontrolní působnosti Úřadu. Poměrně často šlo například o kombinaci oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek společně s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích, resp. s oblastí nelegálního zaměstnávání. Na úseku pracovněprávních vztahů bylo přijato 4 081 podnětů, což je srovnatelné s rokem předchozím. Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích došlo k poklesu počtu podnětů; v této oblasti Úřad v loňském roce obdržel celkem 779 podnětů, přičemž 68 směřovalo do oblasti vyhrazených technických zařízení.

Procentuální rozložení podnětů podle jednotlivých oblastí působnosti Úřadu se oproti předchozímu roku prakticky nezměnilo, stále se kolem 60 % podnětů týká oblasti pracovněprávních vztahů , 30 % podnětů se týká zaměstnanosti, nebo nelegálního zaměstnávání a zbylých 10 % se vztahuje k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích.

V roce 2019 oblastní inspektoráty práce uložily za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 562 pokut v souhrnné výši 344 576 200 Kč.

Zdroj: SÚIP
www.suip.cz

Související články