Kontrolní činnost SÚIP v roce 2020 v číslech

SÚIP a OIP v rámci inspekce BOZP kontrolovali dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ, a to ve smyslu zákona o inspekci práce. Výše uvedená kontrolní činnost v oblasti BOZP byla rozdělena mezi inspektory BOZP a inspektory VTZ. V rámci kontrolní činnosti provedli inspektoři BOZP a VTZ v roce 2020 celkem 6 226 kontrol. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 4 357 kontrol v oblasti BOZP a 1 869 kontrol v oblasti VTZ a byly uloženy pokuty ve výší více než 33 000 000 Kč .

Kontrolní činnost byla v průběhu roku 2020 významně ovlivněna pandemií COVID-19. Došlo ke změně stanoveného minimálního počtu kontrol v jednotlivých kontrolních oblastech, část zaměstnanců byla dočasně přeložena k jiným správním úřadů například na práce spojené s administrací vládního programu Antivirus, k realizaci veřejnosprávních kontrol tohoto programu a k pomoci krajským hygienickým stanicím (dále jen „KHS“) při trasování onemocnění COVID-19.

Mezi priority Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“ nebo „Úřad“) a oblastních inspektorátů práce (dále jen „inspektorát“ nebo „OIP“) patřily zejména kontroly prováděné na základě podnětů ke kontrole, kontroly v sektoru stavebnictví, dopravy, zpracovatelského průmyslu, kontroly agentur práce, kontroly nelegálního zaměstnávání, kontroly pracovní doby, kontroly odměňování, kontroly dodržování zákazu diskriminace a další.

Mimo výše popsané kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti práce a VTZ byly inspektory BOZP a VTZ na OIP také v roce 2020 prováděny:

 • v počtu 1 734 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob,
 • účasti na 1 009 kolaudačních řízeních.

Kromě hlavní kontrolní činnosti bylo v rámci vedlejší činnosti provedeno také 215 kontrol, z toho 188 v oblasti BOZP, 27 kontrol v oblasti VTZ.

Z provedených kontrol bylo celkem zjištěno 14 219 porušení v oblasti BOZP a VTZ. Mezi nejčastější kontrolní zjištění patřila v oblasti BOZP:

 • chybně nebo nedostatečně vyhodnocená rizika pro pracovní činnosti (nevyhledání a nevyhodnocení rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
 • neseznámení zaměstnanců s příslušnými riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti,
 • chybějící či neúplné školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně návodů výrobců pro obsluhu daných zařízení,
 • nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavatelem,
 • nevhodný stav pracoviště a pracovního prostředí vzhledem k bezpečnostním požadavkům (např. poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky apod.),
 • nevhodná organizace práce ze strany zaměstnavatele.

V oblasti VTZ:

 • zanedbaná údržba používaných zařízení,
 • chybějící revize používaných zařízení,
 • nedostatečné kontroly používaných zařízení.

Kontroly prováděné na základě podnětů tvoří dlouhodobě významnou část kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Přijaté podněty ke kontrole jsou nepřetržitě sledovány, analyzovány a zjištěné výsledky jsou následně promítány do plánů kontrolní činnosti. Podněty ke kontrole jsou přijímány nejen od samotných zaměstnanců, ale též od sociálních partnerů, orgánů veřejné správy a také od široké veřejnosti. Přijaté podněty ke kontrole směřují do všech kontrolních oblastí, zejména pak do oblasti PPV, BOZP, zaměstnanosti včetně NLZ nebo také na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Některé podněty ke kontrole souběžně zahrnují více oblastí, nejčastěji se jedná o kombinaci podnětů do oblasti PPV s oblastí BOZP, potažmo s oblastí NLZ. Z tohoto důvodu uvedené počty podaných podnětů v jednotlivých oblastech nelze sčítat, neboť jeden podnět může směřovat do více kontrolních oblastí.

V roce 2020 orgány inspekce práce obdržely celkem 5 833 podnětů ke kontrole. Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2020, nejvíce podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti PPV, kde jich bylo přijato celkem 3 629, což představuje kolem 62 % všech přijatých podnětů. Do oblasti BOZP bylo přijato celkem 698 podnětů, přičemž 58 podnětů směřovalo do oblasti VTZ a 2 podněty upozorňovaly na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti. Na možný výkon nelegální práce upozorňovalo celkem 1 337 podnětů a na jiná možná porušení v oblasti zaměstnanosti dalších 216 podnětů. Mimo již zmíněné podněty obdržely orgány inspekce práce dalších 18 podnětů upozorňující na možné nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině.

Za porušení právních předpisů bylo v roce 2020 v oblasti BOZP, VTZ a v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek uloženo celkem 904 pokut ve výši 33 177 800 Kč.

Kontrolní činnost byla prováděna především prostřednictvím stanovených úkolů plněných dle jednotlivých specializací. V rámci těchto úkolů uvedení inspektoři kontrolovali dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblastech stavebnictví, doprava, zemědělství a potravinářství, lesnictví a dřevozpracující průmysl, hutnictví a strojírenství a s tím úzce spjatý zpracovatelský průmysl a nakonec terciární sféra. Dále se také kontrolní činnost zaměřovala na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ, kterými jsou zařízení elektrická, zdvihací, plynová a tlaková. Kromě toho se kontrolní činnost zaměřila na kontroly bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a kontroly v rámci integrované inspekce dle zák. č. 224/2015 Sb., ale také i na dodržování povinností dle zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň probíhaly následné kontroly BOZP a VTZ, včetně kontrol dodržování předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti bezpečnosti práce.

V roce 2020 obdržely orgány inspekce práce v rámci činnosti BOZP celkem 698 podnětů ke kontrole, z nichž naprostá většina se týkala bezpečnosti práce, menší zastoupení pak bezpečnosti technických zařízení, včetně těch vyhrazených.

Nedílnou součástí práce inspektorů BOZP a VTZ bylo poskytování bezúplatných základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. V roce 2020 dotazy převážně směřovaly např. do oblasti pracovnělékařských prohlídek, povinností k poskytování ochrany dýchacích cest zaměstnancům na pracovištích. Dále také na platnost osvědčení (např. odborně způsobilá osoba (dále jen „OZO“)) v prevenci rizik, koordinátorů BOZP na staveništi, OZO podle vyhl. č. 50/1978 Sb., montážních pracovníků vyhrazených plynových zařízení, topičů nízkotlakových kotlů, tzv. kvalifikace vyžadující osvědčení k činnostem na VTZ vydaných Technickou inspekcí ČR (dále jen „TIČR“) v případě nemožnosti obnovení své kvalifikace v řádném termínu z důvodu nouzového stavu či připuštění provozu VTZ bez platných revizí (omezení vstupu externích osob do společností) a prodlužování platností revizí.

Časté dotazy byly na provádění práce z domova (tzv. home office), povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu (dále také „PÚ“), bezpečnosti práce a bezpečného provozu VTZ, revizních zpráv, požadované odborné způsobilosti k provádění údržby, revizí, oprav a kontrol VTZ, vyjádření k požadovanému zabezpečovacímu zařízení dle právních předpisů apod.

Mezi činnosti inspektorů BOZP a VTZ patřily v roce 2020 také prověrky systému řízení BOZP zavedeného u zaměstnavatelů, kteří jsou zapojeni do programu Bezpečný podnik. V rámci tohoto programu bylo v daném roce prověřeno celkem 35 právních subjektů, ve kterých inspektoři vykonali 254 prověrek, zjistili 117 nedostatků či neshod s programem a vydali 209 doporučení na zlepšení stavu BOZP a VTZ.

Mimořádné události, PÚ

O mimořádných událostech, jako mohou být požáry či výbuchy, které nastanou v objektech spadajících pod režim zák. č. 224/2015 Sb., se orgány inspekce práce většinou dozví se zpožděním a z různých zdrojů (PČR, HZS, krajský úřad, média). V případě, kdy se nestane žádný závažný či smrtelný úraz, nejsou subjekty povinny nás informovat.

V roce 2020 byly šetřeny nejen podněty týkající se úniku nebezpečných látek, ale byly provedeny zejména kontroly PÚ v subjektech spadajících do režimu zák. č. 224/2015 Sb. (např. zasažení zaměstnance čpavkem při přečerpávání železniční cisterny).

V roce 2020 byly uloženy celkem 2 sankce, a to ve výši 250 000 Kč a 83 000 Kč na základě kontrol provedených v roce 2019.

Integrovaná inspekce trvale zlepšuje stav na úseku bezpečnosti práce a bezpečného provozu VTZ ve vybraných kontrolovaných subjektech. Inspektoři se shodují, že stav v subjektech zařazených do kategorie B je výrazně lepší než v subjektech kategorie A, a to nejen z důvodu každoročních kontrol, ale i z důvodu větší zodpovědnosti k problematice BOZP. TOO doporučována inspektory jsou kontrolovanými osobami respektována a realizována.

Rok 2020 byl náročný zejména kvůli pandemii COVID-19, kdy došlo nejen k omezení počtu společných kontrol, ale i k omezení počtu inspektorů při samotné kontrole (zejména redukce počtu inspektorů VTZ). Také bylo potvrzeno, že elektronická komunikace inspektorů s kontrolovanými osobami nemusí být v případě kontrol BOZP a VTZ zcela dostačující a zejména v oblasti PZH je osobní přítomnost inspektora při kontrole zcela zásadní.

Kontrolované osoby jsou na tyto společné kontroly více orgánů státní správy zvyklé a ani při loňských omezeních nenastal i přes všechna hygienická opatření žádný zásadní problém.

Mezi konkrétní nedostatky zjištěné při kontrolách v roce 2020 patřily např. následující:

 • nezajištění vstupní lékařské prohlídky zaměstnance,
 • nevybavení kotelny prostředky pro zjišťování přítomnosti CO,
 • poškozené bezpečnostní značky a značení, neoznačené rozvody,
 • nerovnosti na vnitřních komunikacích, chybějící ochranné lišty, poškozené žebříky,
 • koroze potrubních vedení,
 • neupevněné kabelové rozvody,
 • nedostatečné či neprovedené uzemnění,
 • neprokazatelné odstraňování nedostatků z revizních zpráv,
 • neprovádění kontrol a revizí technických zařízení,
 • nevhodné skladování nebezpečných látek,
 • znečištěné či poškozené OOPP,
 • neaktualizovaná DOPV,
 • neseznamování zaměstnanců s vlastnostmi nebezpečných látek,
 • a další…

Nejzávažnější nedostatky byly zjištěny při kontrole z důvodů zanedbávané údržby a kontroly zařízení, což může vést až k ohrožení zdraví a života osob v důsledku úniku média a jeho expanzi z tlakového celku tlakové nádoby, kotle nebo i z potrubního vedení a to mnohdy při samotné provozní údržbě, z důvodu chybně zvoleného pracovního postupu. Při kontrolách bylo zjištěno provozování zařízení se zjevnými závadami typu: vnější i vnitřní koroze zařízení, provozování zařízení s netěsnostmi na ventilech a potrubních dílech, nedostatečná údržba uzavíracích armatur, omezovacích zařízení včetně čidel a výstroje zařízení včetně bezpečnostní výstroje. Konstrukční závady a nevhodně provedené opravy a úpravy zařízení jako např. u provedení odfuků i přívodního potrubí k pojistným ventilů a nevhodné vyústění do sběrného potrubí.

Při provozu středotlakých parních a horkovodních kotlů je pro dodržení bezpečnosti provozu velmi důležitá praxe, odborná způsobilost, důslednost dodržování provozních předpisů, právních a ostatních předpisů všech osob podílejících se na provozu. I přes platná osvědčení je úroveň topičů různá. V současné době je převážná část středotlakých parních a horkovodních kotlů vybavena zařízením BOSB, kdy je umožněna občasná obsluha a občasností až 72 hodin. Občasnost je ve většině provozů využívána, ale často dochází k tomu, že nejsou dodržována pravidla, kdy i při takto stanovené občasnosti je nutno provádět obsluhu v režimu trvalé obsluhy. Je to především při najíždění a odstavování, při neprovedení pravidelné kontroly BOSB, při jakékoliv závadě kvalifikované jako provoz kotle za mimořádných podmínek jako např. nedodržení kvality napájecí a kotelní vody do doby, než se tato závada odstraní. Tento závadový stav je při kontrolní činnosti inspektorů těžko zjistitelný, protože se děje v daném okamžiku. Ale to, že k němu dochází, je zřejmé. Svědčí o tom i zápisy v provozním deníku, kdy případy provozu za mimořádných podmínek nejsou zapisovány, ale jednotlivé hodnoty kvality napájecí a kotelní vody neodpovídají předepsaným normovým hodnotám a tím se jedná o provoz v režimu za mimořádných podmínek dle čl. 72 ČSN 07 0710.

Během provádění kontrol bylo zjištěno, že u některých, zejména u nevýrobních subjektů, je péče především o nízkotlaké kotelny velmi nízká. Zařízení provozuje obsluha s nedostatečnými znalostmi, velmi často jen na částečný pracovní úvazek. Prevence a údržba je také zejména z titulu odpovědných zástupců provozovatele nízká nebo neochotně prováděna, i když je ze strany revizních techniků na tento stav upozorňováno. Velmi často je sdělován argument, že zařízení je před rekonstrukcí nebo před vyřazením z provozu. Podceňuje se tak stav, kdy se do zařízení již neinvestuje, ale je stále v provozu. Problematika vyskytující se v závadách v nízkotlakých kotelnách je stále v oblasti účinného větrání kotelen z hlediska zabezpečení potřebného vzduchu pro spalování a větrání, s tím související kontrola měření obsahu CO. Nejen v kotelnách, ale i ve výměníkových stanicích byly nedostatky v souvislosti s provozem expanzomatu a neosazení uzavíracích a vypouštěcích armatur pro potřebnou snadnou kontrolu tlaku vzduchu popř. netečného plynu nad membránou nebo vakem. Byly zjištěny i závady na bezpečnostní výstroji nízkotlakých kotlů, výměníků a ohřívačů teplé vody.

Sankční postihy byly uplatňovány v souladu s příslušnými ust. zákona o inspekci práce. Právním subjektům bylo uloženo celkem 10 pokut v celkové výši 146 500 Kč.

Některá provozovaná tlaková zařízení jsou již na konci své životnosti a díky nedostatku investičních prostředků provozovatel oddaluje modernizaci těchto provozů, a proto je potřebné objektivně posoudit tento stav a upozornit na nastávající zvýšená rizika provozu těchto zařízení, což by mělo být součástí prevence rizik, ale i součástí závěrů revizí a zkoušek, ale mohou to být i kontroly v rámci tohoto úkolu, které na tento stav upozorní zjištěnými nedostatky.

U některých subjektů jsou naopak nová zařízení instalována do starých objektů s nedemontovaným nebo částečně demontovaným nefunkčním zařízením bez potřebných úprav pracovišť, zajištění bezpečného přístupu, úprav elektroinstalace, osvětlení atd. Při prováděných kontrolách bylo vždy velmi kladně hodnoceno poskytování konzultací inspektory přímo na pracovištích organizací, což mimo jiné přispělo i ke zvýšení úrovně BOZP u kontrolovaných subjektů. Při kontrolách jsou zástupci kontrolované osoby upozorňovány, že by znalostí a zkušeností revizního technika mělo být více využíváno a to při obnově starších tlakových zařízení s ohledem na možné změny struktury materiálu v důsledku dlouhodobého používání a v důsledku změn tlaku a teplot, i když se nejedná přímo o nízkocyklové namáhání tlakové části. Proto je žádoucí, dle znalostí inspektora, provádět výběr subjektů ke kontrole tam, kde subjekty provozují svojí činnost v zastaralých výrobních areálech a na starších zařízeních.

Nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti byly většinou způsobeny nedůslednou realizací systému koncepce řízení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci celkové koncepce rozvoje jednotlivých organizací. Zejména v subjektech s menším počtem zaměstnanců nestála často oblast BOZP na předním místě zájmu vedení organizací a důsledkem toho bylo nedostatečné vyhledávání, posuzování a odstraňování rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Úroveň BOZP u tlakových zařízení je odvislá do značné míry na trvalé péči a zájmu vedení organizace o otázky BOZP, současně závisí na profesionalitě osob pověřených odpovědnosti za provoz a řízením péče o BOZP.

Nevedení plánu revizí a zkoušek některých tlakových zařízení bylo zjištěno nejen u nově instalovaných zařízení, ale i u déle provozovaných, což svědčí o nedostatečné spolupráci a plnění vzájemných povinností revizního technika a pracovníka odpovědného za provoz tlakového zařízení. To dokládají i případy, kdy není aktualizován plán revizí a evidence provozovaných nádob, kdy v plánu revizí jsou vyhrazené tlakové nádoby stabilní, které nejsou již několik let provozované a nejsou tam uvedené nádoby uvedené již do trvalého provozu.

Zjištěny byly rovněž nedostatky v obsahu revizních zpráv technických zařízení, zejména neúplné, všeobecně zpracované či nevyhodnocené závěry a stanovení opatření k eliminaci rizik týkající se zjištěných závad při revizi a zkoušce. Závady byly zjištěny i ve způsobu provedení odborných jednotlivých prohlídek nízkotlakých kotelen, revizí a zkoušek VTZ. Zjištěné nedostatky při kontrolách a revizích byly odstraněny po konzultaci s konkrétními revizními techniky, což bylo doloženo buď novým samostatným záznamem, nebo přímo uvedeno v revizních zprávách.

Ilustrační foto: Ümit Yıldırım on Unsplash

Související články