Ministerstvo práce a sociálních věcí zapracovalo připomínky do návrhových znění nařízení vlády pro vyhrazená tlaková a zdvihací zařízení

Je již nepsaným zvykem, že MPSV vkládá do systému VeKlep dokumenty v pátečních odpoledních hodinách. Nejinak tomu bylo také v pátek 6. května 2022, kdy byly do systému vloženy materiály pro obě výše zmíněná nařízení vlády po zapracování připomínek. Obě nařízení tak budou zařazena na program některé z nejbližších schůzí Vlády České republiky. Dá se tedy očekávat, že se tak úspěšně naplní několikaletý legislativní proces a 1. 7. 2022 skutečně dojde ke změně legislativy.

Stávající stav právní úpravy, datované svým vznikem do sedmdesátých let minulého století, vytváří právní prostředí, kdy často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Do vládního systému byly vložena upravená návrhová znění se zapracovanými zásadními a doporučujícími připomínkami jednotlivým NV v návrhovém znění se budeme věnovat podrobněji dále.

Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 10. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 31. března 2022, a to na 104 připomínkových míst. Sedm připomínkových míst, a to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad pro ochranu osobních údajů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Českomoravská konfederace odborových svazů, Hospodářská komora České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zaslalo 54 zásadních připomínek. Jedenáct připomínkových míst zaslalo 125 doporučujících připomínek. Třicet pět připomínkových míst zaslalo nebo vyjádřilo stanovisko bez připomínek a ostatní připomínková místa se nevyjádřila.

Zásadní připomínky byly vypořádány, doporučujícím připomínkám bylo podle možností vyhověno. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno níže.

Návrhové znění nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních ke dni 6. 5. 2022

Vypořádání připomínek ke dni 6. 5. 2022

Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 18. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 8. dubna 2022, a to na 105 připomínkových míst. 5 připomínkových míst zaslalo 32 zásadních připomínek. 10 připomínkových míst zaslalo 80 doporučujících připomínek. 42 připomínkových míst zaslalo nebo vyjádřilo stanovisko bez připomínek a ostatní připomínková místa se nevyjádřila. Zásadní připomínky byly vypořádány, doporučujícím připomínkám bylo podle možností vyhověno. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno níže.

Návrhové znění nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních ke dni 6. 5. 2022

Návrhové znění nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních ke dni 6. 5. 2022

Vypořádání připomínek ke dni 6. 5. 2022

Veškeré informace je nutno brát jako předběžné s tím, že platnost nových nařízení vzniká teprve jejich uveřejněním ve Sbírce zákonů České republiky. Do té doby mají pouze orientační hodnotu.

APTI připravuje k uvedené legislativě semináře a odborné publikace

V rámci programu celoživotního odborného vzdělávání AKADEMIE APTI připravují odborné skupiny řadu vzdělávacích akcí, které budou podpořeny vydáním aktualizovaných i zcela nových titulů.

Zákon č. 250/2022 Sb. a prováděcí předpisy

Záměrem této publikace je poskytnout všem odpovědným osobám provozovatele, revizním technikům, montážním pracovníkům a odborné veřejnosti praktickou příručku, která je upozorní na rámec zákonem daných povinností při provozu, údržbě a revizních nebo montážních činnostech na jednotlivých vyhrazených zařízeních.

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Učební text pro montážní pracovníky a revizní techniky ke zkouškám odborné způsobilosti

Odborníky velmi uznávaná a ceněná publikace která společně se sesterskou publikací TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ tvoří fundamentální základ úspěšné přípravy již několika set odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti. O kvalitě této publikace svědčí fakt, že bylo každé vydání velmi rychle rozebráno. V současnosti je připravováno aktualizované vydání, doplněné o aktuální legislativu.

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
Učební text pro montážní pracovníky a revizní techniky ke zkouškám odborné způsobilosti

Odborníky velmi uznávaná a ceněná publikace která společně se sesterskou publikací PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ tvoří fundamentální základ úspěšné přípravy již několika set odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti. O kvalitě této publikace svědčí fakt, že bylo každé vydání velmi rychle rozebráno. V současnosti je připravováno aktualizované vydání, doplněné o aktuální legislativu.

Související články