Nařízení o strojních zařízeních zveřejněno v OJEU

Dne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS. Toto nařízení vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby v členských státech EU.

Nařízení o strojních zařízeních kromě jiného pokrývá rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi. To je zodhledněno v základních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení.

Nařízení umožňuje výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však může v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele budou přiloženy bezpečnostní informace v písemné podobě.

Nařízení o strojních zařízeních vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 42 měsíců poté bude přímo použitelné ve všech členských státech EU. Články 26 až 42 nařízení, které se týkají oznamování subjektů posuzování shody, se použijí již 6 měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se směrnicí 2006/42/ES zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1230&qid=1688045683751

Dne 4. 7. 2023 byla v OJEU publikována oprava (corrigendum) tohoto nařízení týkající se termínů:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2023:169:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2023.169.01.0035.01.ENG

Zdroj: ÚNMZ

Související články