Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon“) je Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) povinen stanovit vyhláškou obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu a nově i Řádu datového centra.  

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona vydal v roce 2010 Úřad vyhlášku č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu (dále jen „vyhláška o obsahových náležitostech“ nebo „vyhláška č. 401/2010“). Vyhláška č. 401/2010 Sb. byla v roce 2017 novelizována vyhláškou č. 330/2017 Sb.

Navrhované úpravy vyhlášky č. 401/2010 Sb. zejména reflektují změny v souvislosti s úpravou energetického zákona v oblasti implementace Elektroenergetického datového centra jako nového účastníka trhu s elektřinou, kterému je energetickým zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

S ohledem na výše uvedené je nutné provést nezbytné úpravy této vyhlášky tak, aby její obsah odpovídal rozšíření zmocnění vyplývající z novely energetického zákona a rovněž vývoji v energetice.

Oproti stávajícímu znění vyhláška zcela nově stanovuje obsahové náležitosti Řádu datového centra. Tento hlavní bod změny vyhlášky vychází z úpravy energetického zákona spočívající v zavedení možnosti sdílení elektřiny, a v tom důsledku i zavedení nového účastníka trhu s elektřinou – datového centra. Datovému centru je zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra. Stanovení jeho obsahových náležitostí je hlavním důvodem úpravy této vyhlášky a s ohledem na nadřazenou právní úpravu je nezbytné. Dalšími nutnými úpravami v souvislosti se zavedením obsahových náležitostí Řádu datového centra a obecně sdílením elektřiny je i změna některých náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice v oblasti předávání a poskytování dat ze sdílení elektřiny, v oblasti zpřístupňování informací o přiřazení dodavatele, subjektu zúčtování a distributora k předávacím místům přiřazených do skupiny sdílení, nebo v oblasti poskytování a zpřístupňování informací o technických datech evidovaných u OTE k předávacím místům.

Současná praxe a situace na trhu s elektřinou a plynem si rovněž vyžaduje nezbytnou reflexi, bylo proto přistoupeno i ke změně obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice i plynárenství. Obchodní podmínky mají nově stanovovat postup pro registraci účastníků trhu v IS OTE, stanovení postupu při plnění povinností spojených s požadavky REMIT, stanovení postupu při účtování cen za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů, stanovení postupu při vyúčtování podpory elektřiny nebo odstranění ustanovení týkajících se organizace již neexistujícího vyrovnávacího trhu s elektřinou. V souvislosti s úpravou vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a případy omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované v energetickém zákoně je nezbytné nově stanovit jako obsahovou náležitost Řádu provozovatele zásobníku plynu procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem pro tyto energetickým zákonem definované situace.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou dále zaváděny změny v oblasti stanovení fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy. Úprava vyhlášky umožní na úrovni řádu dotčených provozovatelů definovat kvalitativní parametry plynu, který bude do/z soustavy vstupovat/vystupovat, a to ve formě maximálních a minimálních hodnot jednotlivých parametrů.

Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele zásobníku plynu tak bude nově uvádět podmínky pro převzetí, resp. odevzdání plynu, aniž by tím byl ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz.

Doplnění tak bude lépe reflektovat nezbytnou míru flexibility směrem do budoucna, kdy bude široká paleta zdrojové základny (jak ve smyslu vstupních bodů přepravní soustavy, tak ve vztahu k vstupním bodům distribuční soustavy s ohledem na výrobny obnovitelných plynů) generovat variabilní spektrum kvalitativních parametrů plynu, které může jít nad rámec kvalitativních parametru plynu, který je dodáván konečnému zákazníkovi. Vzniklou disproporci tak budou napravovat například zařízení na úpravu plynu, která jsou již dnes součástí plynárenské soustavy.

Návrh koresponduje s rámcem vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která v ustanovení § 5 uvádí, že standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem.

Koncepční správnost uchopení chemických a fyzikálních parametrů plynu v řádech provozovatelů soustav podporuje i schválený věcný záměr energetického zákona, který uvádí, že bližší určení požadavků na složení a kvalitu plynu bude předmětem prováděcích právních předpisů a technické specifikace v řádech provozovatelů plynárenské infrastruktury.

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná o formulační a významové zpřesnění příslušného ustanovení.

Vlivem výše uvedeného došlo k doplnění obsahových náležitostí Řádu datového centra a úpravě obsahových náležitostí:

 1. Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství,
 2. Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,
 3. Řádu provozovatele zásobníku plynu v plynárenství,
 4. obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice,
 5. obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství.

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona je Úřad povinen stanovit vyhláškou obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu a Řádu datového centra.

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o obsahových náležitostech, je v souladu s výše uvedeným zmocněním i s ustanoveními energetického zákona, která provádí.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Návrh vyhlášky je v souladu s právní úpravou EU, a to konkrétně zejména s

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou,
 • směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU,
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009,
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií,
 • nařízením Rady (ES) č. 715/2009, o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 1775/2005,
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) 1228/2003,
 • nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení,
 • nařízením Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice,
 • nařízením Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.

Návrhové znění vyhlášky

Související články