Návrh vyhlášky o energetickém posudku

Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, která je s ohledem na zákonnou úpravu neaktuální.

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.“) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9) a zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná úprava v oblasti provádění energetických auditů byla z věcného hlediska natolik zásadní, že si vyžádala vydání nové vyhlášky o energetickém auditu, kterou dojde ke zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 480/2012 Sb.“). Rozsah nové vyhlášky o energetickém auditu je natolik rozsáhlý a věcně odlišný od potřeb v oblasti energetických posudků, že bylo rozhodnuto, že vyhláška č. 480/2012 Sb. bude zrušena a nahrazena dvěma prováděcíma předpisy: novou vyhláškou o energetickém auditu (viz výše) a novou vyhláškou k energetickým posudkům.

Zákonná úprava v této oblasti přináší změny v „typech“ energetických posudků, které je povinnost/možnost zpracovávat. Došlo ke zrušení energetického posudku k posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW. Na druhou stranu došlo k zavedení nových energetických posudků, konkrétně stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynůposouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie (), který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem[1]. Na tyto změny reaguje předkládaný materiál, tzn. návrh vyhlášky o energetickém posudku.

Návrh vyhlášky o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) až d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“). Novým prvkem je specifikace postupu při posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem1).


[1] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Související články