Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Návrhem vyhlášky reaguje předkladatel na novelu zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne 13. 1. 2023 schválena ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně a je v současné době v legislativním procesu projednávána jako senátní tisk č. 37. Jejím cílem je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny (tzv. regulované látky a F-plyny) odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění vyhlášky č. 472/2017 Sb., je stávajícím účinným prováděcím předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulovaných látkách“ nebo „zákon“). Novela zákona o regulovaných látkách (dále jen „novela“) byla dne 13. 1. 2023 schválena ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně a je v současné době v legislativním procesu projednávána jako senátní tisk č. 37. Jejím cílem je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny (tzv. regulované látky a F-plyny) odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti. Těmito změnami relevantními pro tento předkládaný prováděcí právní předpis jsou zejména:

 1. rozšíření zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu o požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 tak, aby bylo stanoveno, že uchovávat záznamy lze také elektronicky, za splnění předem stanovených požadavků na způsob elektronického uchování,
 2. změna způsobu vydávání certifikátů nutných pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny za účelem zjednodušení a zefektivnění systému vydávání certifikátů, a rozlišení, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany Ministerstva životního prostředí,
 3. úprava zvláštního skladu halonů jako zařízení určené k uskladnění halonů zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti dle zákona o regulovaných látkách,
 4. postupy pro regeneraci fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek,
 5. úprava rozsahu osob, které podávají roční zprávu Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“).

Ze stávající vyhlášky č. 257/2012 Sb. do nové úpravy jsou převzaty pak za doslovného zachování textace nebo jen s jejími drobnými změnami:

 1. stanovení vzoru evidenční knihy,
 2. stanovení rozsahu požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
 3. stanovení postupů pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo výrobky obsahujícími tyto látky,
 4. stanovení postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny,
 5. stanovení vzorů pro podávání zpráv.

Protože stávající prováděcí předpis by této nové úpravě již nevyhovoval, přistoupil předkladatel z důvodu rozsahu potenciálních úprav v něm k vydání prováděcího předpisu zcela nového. Z části je proto úprava ze stávající vyhlášky č. 257/2012 Sb. přebrána a nově upravená materie se týká výše uvedených změn v prováděné legislativě a zmocňovacích ustanoveních.

Navrhovanou právní úpravou jsou reimplementovány tyto předpisy Evropské unie:

 • Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.

Ilustrační foto Marcin Jozwiak Unsplash

Související články