Nové metody NDT dle EN ISO 9712

Václav Jandura, ATG

V oblasti kvalifikace a certifikace personálu (a to hovořím obecně, nejen o oblasti nedestruktivního zkoušení) pokračuje trend „harmonizace přístupů“. Původní systémy kvalifikace a certifikace zavedené v evropských zemích se výrazně odlišovaly od systémů amerických. Ne, že by se dnes již vymanil rozdílný přístup k certifikaci nezávislé („třetí stranou“) a certifikaci zaměstnavatelem, ten zůstává, ale je stáje patrnější průnik amerických požadavků, či přístupů do evropské legislativy a naopak.

Současný stav v požadavcích na kvalifikaci
a certifikaci personálu, další vývoj

Probíhající trend naznačím např. na přístupu ASME Code. Ti z vás, kteří pracují s těmito požadavky (vyrábí, či svařují dle požadavků ASME, mají kvalifikované svářeče, či provádějí NDT zkoušky) ví, že před pár lety vůbec nebylo v tomto systému možné využít téměř žádné přístupy z EN ISO legislativy. Ba dokonce, např. v oblasti NDT bylo velice pracné obhajovat v podniku systém NDT zkoušení, pokud nebyl zastřešen pracovníkem, který by měl zkoušky ASNT Level III, přesto, že požadavky plně splňovala i kvalifikace dle „Recommended Practice“ SNT-TC-1A. V posledním vydání ASME Code 2013 v sekci V, podsekci A, článku 1, kde jsou uvedeny obecné požadavky na certifikaci NDT pracovníků se již objevila i možnost využití ISO 9712:2012. Považuji za průlomové, že vedle standardních „amerických“ přístupů, kterými jsou SNT-TC-1A nebo ANSI/ASNT CP-189  se tu objevil i přístup EN, resp. EN/ISO. Pochopitelně, vývoj bude ještě chvíli trvat, než se plná možnost využití této kvalifikace objeví i ve standardních požadavcích konstrukčních sekcí kódu a vždy je nutno kvalifikaci spojovat se systémem zavedeným u zaměstnavatele – tzv- „Written Practice“.

Za další současný  trend v oblasti nedestruktivního zkoušení lze považovat intenzivní zavádění nových metod a technik zkoušení. Tady bohužel musím konstatovat, že US přístup má stále náskok před přístupem EN/ISO. Trend je však jednoznačně vystopovatelný.

Podíváme-li se do předpisu SNT-TC-1A, máme tu u řady standardních NDT metod popsány i jednotlivé techniky NDT zkoušení. Některé dělení je již „historické“ (např. pro metodu zkoušení těsností tu máme techniky: bublinkovou, změnou tlaku, halogenovou diodu a hmotový spektrometr), u některých metod probíhá vývoj. V posledním vydání SNT-TC-1A:2011 máme zavedeny u metody radiologické (Pozn.: všimněte si názvu – ne radiografické) techniky: radiografickou, počítačovou radiografii, počítačovou tomografii, digitální radiografii, u metody ultrazvukové máme zavedeny techniky: Time of Flight Diffraction – „TOFD“ a Phased Array – „P.A.“. V normě EN/ISO 9712 probíhá obdobný trend bohužel zpomaleně, ale probíhá – např. v posledním vydání již není uvedeno zkoušení magnetickou metodou práškovou, ale obecněji zkoušení magnetické.  Bohužel, v normě EN ISO 9712 zatím nejsou doposud  zavedeny tyto nové techniky zkoušení. Nás to však nijak neomezuje, kvalifikace v těchto technikách v ČR probíhá. Trh si je žádá.

ČSN EN ISO 9712, aktuální informace, zněny

Norma EN/ISO 9712:2012 byla zavedena v české verzi ČSN EN ISO 9712 v únoru 2013. Tato norma nahrazuje ČSN EN 473 z ledna 2009.

Co je důležité vyjasnit hned na počátku (Pozn.: nad touto problematikou probíhá řada diskusí), pokud někdo vlastní platný certifikát dle EN 473, jeho platnost nekončí a certifikát bude platný až do datovaného prodloužení nebo recertifikace. Pochopitelně toto prodloužení, či certifikace již probíhá dle aktuální EN/ISO 9712. Zároveň je nutno ještě doplnit, že certifikace dle nové EN ISO 9712 splňuje i požadavky obou starších norem (EN 473:2008 a ISO 9712:2005). To znamená, pokud najdete v textu nějakého předpisu, či normy mandatorní požadavek na kvalifikaci dle těchto starých (zrušených)  norem, můžete přímo a bez obav použít normu „novou“. Je to deklarováno v textu (kap. 14).

Přehled nejvýznamnějších změn

V textu normy se objevují nové NDT metody a to:

 • zkoušení infračervenou termografií „TT“
 • zkoušení tenzometrické „ST“

V textu, který se týká pravomocí a odpovědností pracovníků pro jednotlivé kvalifikační stupně k žádným významným změnám nedošlo. Požadavky na rozsah hodin školení, který musí být splněn pro certifikaci, doznaly určitých změn – zajímavé je snížení požadavku na školení pro metody RT a UT. U metod, které jsou v oblasti svařování nejvíce využívány – VT a PT se v podstatě nic nezměnilo.

Metoda vizuální – VT je definována stejným způsobem jako v předešlé verzi.

Vizuální zkoušení opět nezahrnuje přímé vizuální zkoušení bez pomůcek a vizuální zkoušení prováděné během použití jiné NDT metody.

Kvalifikace pro druhý (nejpožadovanější) stupeň (Pozn.: tak, aby mohl pracovník zkoušky samostatně provádět a zkoušky vyhodnocovat) vyžaduje absolvování 16 + 24, tj. celkem 40 hod školení. Požadavky na počet hod. školení mohou být redukovány (Pozn.: až na 50 %), pokud je uchazeč absolventem min. dvou let inženýrského nebo vědeckého studia, usiluje o certifikaci ve více než jedné metodě (Pozn.: např. kvalifikuje se společně s PT nebo MT) nebo pokud se kvalifikuje pro omezený rozsah použití (Pozn.: pro VT je upřesněno v další části – viz VT L2 dw).

Vizuální metoda – VT, přechod ze stávajících/jiných kvalifikací do ČSN EN ISO 9712

Řada pracovníků aktivních v oblasti svařování vlastní v současné době certifikáty pro vizuální metodu – VT ve stávajících doposud zavedených (případně zrušených) systémech a pod tlakem změn usilují/uvažují o přechodu pod normu  ČSN EN ISO 9712. Jak to učinit? Co budu muset absolvovat?

Jedná se zejména o kvalifikace:
 • VTP, tzv. systém Std 201
 • GAS č. 104 („Odborné stanovisko GAS č. 104/2008) – Kontrolor VT ocel, VT plast
 • VT dle EN 970

Za nejefektivnější přechod (Pozn.: finančně nejvýhodnější, časově nejméně náročný) z těchto výše uvedených kvalifikací do systému dle ČSN EN ISO 9712 pro metodu VT považuji VT L2 dw (Pozn.: písmena dw znamenají  „direct weld“, čili zaměření, přesněji omezení, na přímé vizuální zkoušení svarů).  Lze absolvovat doplňkové jednodenní školení a rozdílovou zkoušku a pokud jsou splněny i ostatní požadavky na certifikaci (zraková způsobilost, praxe), může uchazeč velice výhodně získat certifikaci VT L2 dw dle EN ISO 9712 od příslušného certifikačního orgánu, v jehož systému kvalifikaci a zkoušky provede.

Pokud chce uchazeč získat certifikaci v plném rozsahu požadavků  – tzv. VT L2 pro příslušný průmyslový sektor (w, případně MS), jedná se o doplňkové školení v rozsahu 3 dnů a doplňkovou zkoušku, která pokrývá oblast zvoleného průmyslového sektoru.

Vizuální metoda – VT svarů

Kvalifikace VT dle EN 970 byla velice využívána nejen pro pracovníky, kteří přímo prováděli NDT zkoušení, ale i pro svářeče, mistry, kontrolory, dozorový svářečský personál, pro všechny, kteří potřebují být způsobilí najít, pojmenovat, případně změřit a vyhodnotit vady svarových spojů. Zdaleka ne pro všechny se hodí relativně náročná a dražší kvalifikace dle EN ISO 9712. Proto je i nadále udržován kvalifikační systém VT svarů, resp. VT svarů dle EN ISO 17637. Jedná se o pokračování systému po zrušení normy EN 970. Metodická norma EN ISO 17637 požaduje, aby vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku prováděl kvalifikovaný a způsobilý personál, nemá však ve svých požadavcích striktní požadavek na kvalifikaci dle EN 9712, jedná se pouze o doporučení.

Nové EN/ISO normy v metodách NDT

Proces změnování norem a přechod na EN/ISO verze norem nadále probíhá a je určitě vhodné si udržovat základní přehled o aktuálním stavu. Proto je v další části uveden velice stručný nástin nejaktuálnějších informací (Pozn.: zaměřuji se jen na nejnovější vydané, či připravované normy z oblasti NDT.

Text (pro stručnost) předkládám zjednodušeně a ve formě odrážek.

ČSN EN 1370:2011
 • vizuální kontrola – VT – oblast slévárenství, zaměřeno na hodnocení stavu povrchů
 • vznikla sloučením EN 12454 a EN 1370
 • zaměřena na hodnocení drsnosti povrchu i hodnocení vad
 • co je nové?  – umožňuje metrické hodnocení vad odlitků (podle rozměrů)
 • dále neanalyzuji, jedná se přeci jen o oblast odlitků
ČSN EN 1371-1:2012
 • oblast slévárenství, zaměřeno na kapilární metodu – PT
 • nahradila předchozí verzi ČSN EN 1371-1
 • Slévárenství – zkoušení kapilární metodou, Část 1: odlitky odlévané do pískových forem, gravitačně a pod nízkým tlakem
 • vyšla v červnu 2012
 • dále neanalyzuji, jedná se přeci jen o oblast odlitků
ČSN EN ISO 3452-1:2014
 • obecná metodická norma (Pozn.: platí i pro svary), zaměřeno na kapilární metodu – PT
 • nahrazuje předchozí normu ČSN EN 571-1
 • Nedestruktivní zkoušení – kapilární zkouška, Část 1: Obecné zásady
 • definuje a popisuje i „kontroly procesu“
 • zavádí stírací techniku (Pozn.: již dávno zavedeno v US předpisech a zejména letectví – viz harmonizace norem – uvedeno výše)
 •  rozlišuje vývojky d (pro typ I) a e (pro typ II a III)
ČSN EN ISO normy v metodě RT
(vydané a připravované)
 • poměrně velký rozsah změn (počet norem)
 • ČSN EN ISO 11699-1 (dříve EN 584-1)
 • ČSN EN ISO 11699-2 (dříve EN 584-2)
 • vydány v květnu 2012, Filmy pro průmyslovou radiografii, Část 1 a Část 2
 • ČSN EN ISO 19232-1 (dříve EN 462-1)
 • ČSN EN ISO 19232-2 (dříve EN 462-2)
 • ČSN EN ISO 19232-3 (dříve EN 462-3)
 • ČSN EN ISO 19232-4 (dříve EN 462-4)
 • ČSN EN ISO 19232-5 (dříve EN 462-5)
 • Jakosti radiogramů – Měrky jakosti obrazu
 • ČSN EN ISO 17636-1 (dříve EN 1435)
 • Radiografické zkoušení – Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film (vydána v září 2013)
 • ČSN EN ISO 17636-2 – nová
 • Radiografické zkoušení – Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory
 • ČSN EN ISO 10675-1 (dříve EN 12517-1)
 • ČSN EN ISO 10675-2 (dříve EN 12517-2)
ČSN EN ISO normy ostatní – připravované
 • ČSN EN 15317 – NDT – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace a ověřování zařízení na měření tloušťky
 • ČSN EN ISO 3452-2 NDT – Zkoušení kapilární metodou – Část 2: Zkouška kapilárních prostředků
 • ČSN EN ISO 3452-3 NDT – Zkoušení kapilární metodou – Část 3: Kontrolní měrky
 • poslední dvě jsou v připomínkovém řízení FDIS ISO
Použitá literatura
 • citované a související EN normy

Související články